Ošetrovateľstvo

Profil absolventa/odboru

Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolventi sú schopní poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach ošetrovateľstva. Má dobré praktické skúsenosti z terénnych a laboratórnych cvičení, ktoré môže vhodne využiť v praxi.Prospects of graduates

Absolventi štúdia sa uplatnia ako sestry bakalárky s príslušnou autonómiou v rozsahu komplexnosti riešenia ošetrovateľskej situácie v klinických a preventívnych odboroch zdravotníckej starostlivosti v ambulantnej, sekundárnej a terciárnej oblasti vrátane edukačnej činnosti v štátnej a neštátnej sfére.Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

FSVaZ akceptuje elektronicky podané prihlášky bez nutnosti zasielania papierových verzií. Do elektronickej prihlášky odporúčame nahrať skeny všetkých potrebných príloh (napr. skeny vysvedčení zo strednej školy za 2. a 3. ročník, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a pod.). Úradne overené kópie vysvedčení, maturitného vysvedčenia, LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O ŠTÚDIUM je potrebné predložiť najneskôr v termíne, ktorý stanoví FSVaZ.

 

ZÁKLADNÁ PODMIENKA PRIJATIA NA ŠTÚDIUM (podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ)

 • študijný program si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do termínu stanoveného FSVaZ;
 • uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie podľa stanovených kritérií, môžu byť na štúdium prijatí s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

ĎALŠIE ZÁKLADNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium stanovené FSVaZ

 • Uchádzači o štúdium v študijnom programe Ošetrovateľstvo sú povinní zároveň doložiť lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na štúdium zdravotníckeho povolania najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
 • FSVaZ požaduje dovŕšenie 18 rokov veku uchádzača do 31.12.2023 z dôvodu realizácie zdravotníckej praxe.

Po posúdení plnenia základných podmienok prijatia na štúdium, budú prijatí uchádzači s najvyšším počtom dosiahnutých bodov podľa kritérií výberu uchádzačov stanovených FSVaZ.

Podrobné informácie tuAdditional information

Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2023/2024 je v študijnom programe Ošetrovateľstvo odpustená.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Uchádzač môže v rámci prijímacieho konania získať maximálne 100 bodov. Na základe získaných bodov zostaví prijímacia komisia poradie uchádzačov. Prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom bodov.Coordinator for students with specific needs

prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

(univerzitný koordinátor UKF v Nitre)
Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty

tel.: +421 37 6408 255
e-mail: pseidler@ukf.sk  

doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.

(koordinátor za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt: mpopelkova@ukf.sk

PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

(koordinátor za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt: dzrubcova@ukf.sk  General information on the admission exam

Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium Ošetrovateľstvo so začiatkom od akademického roka 2023/2024 je odpustená. • Apply the application for study

  02.01.2023 - 31.03.2023

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
40


Additions
 • photography (electronic form)
 • leaving certificate (electronic form)
 • medical certificate (electronic form)
 • CV (electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
 • overené fotokópie vysvedčení z 2. a 3. ročníka strednej školy (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 550 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 550 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Billing information

Výška poplatku:

 • za papierovú prihlášku 30,00 EURO
 • za elektronickú prihlášku 25,00 EURO (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXXVariabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom  

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Simona Kmeťová – skmetova@ukf.sk
Last update: 20.09.2022 13:15

Draw attention to not topical data