Mikrobiológia

Absolvent má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného programu, resp. odboru, ktoré využíva ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja v mikrobiológii. Zameriava sa na získanie najnovších teoretických poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v jednotlivých oblastiach mikrobiológie.

Jeho štúdium nadväzuje na znalosti získané vysokoškolským štúdiom druhého stupňa na veterinárskych a lekárskych fakultách (univerzitách), ďalej na farmaceutických, prírodovedeckých, príp. iných fakultách medicínskeho a prírodovedného zamerania. Na tejto báze, sú postavené zásady výchovy v 3. stupni pre získanie vedomostí z teoretickej, aplikovanej a klinickej mikrobiológie, ktorá zahŕňa: vírusy, baktérie a mikroskopické huby. Osobitnú pozornosť venuje štúdiu premenlivosti vírusov, baktérií, mikroskopických húb, konkrétne ich fyziologickej a patologickej úlohe v organizme človeka a zvierat, ale aj z pohľadu horizontálneho prenosu genetickej informácie (konjugácia, transformácia a transdukcia), rezistencii voči antimikróbnym látkam a prežívaniu v ekosystéme. Zameriava sa na získavanie najnovších teoretických i praktických poznatkov pri štúdiu pôvodcov nových a znovu objavujúcich sa nákaz vírusového a bakteriálneho pôvodu, ako aj pri štúdiu zdravia prospešných baktérii, resp. ich spoločenstiev.

Absolvent študijného programu mikrobiológia je spôsobilý vykonávať profesiu mikrobiologického experta. Ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti experimentálnej a klinickej mikrobiológie, ktoré tvorivo realizuje na rôznych modelových objektoch (bunkové kultúry a laboratórne zvieratá). Vie využiť  štatistické a bioinformatické metódy ako aj ďalšie vedomosti z príbuzných vedných disciplín. Skúma vlastnosti mikroorganizmov (morfologické, kultivačné, metabolické, biochemické, molekulovo-biologické a iné), ako aj na rôznych úrovniach ich vzájomných vzťahov s hostiteľom (komenzál, mutualista, fakultatívny patogén a patogén) využívajúc pritom progresívne metodické postupy s cieľom získať nové, doposiaľ nepublikované poznatky. Je technicky zručný nie len pri bežných laboratórnych postupoch, ale i pri práci so softvérovo náročným prístrojovým vybavením bakteriologického a virologického laboratória. Dokáže formulovať vedecké problémy, vykonávať tvorivý a nezávislý výskum a samostatne prezentovať výsledky svojej práce v medzinárodne akceptovaných časopisoch, resp. prezentovať ich na vedeckých podujatiach. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne, poľnohospodárstve, vo farmakológii a pri ochrane genofondov živočíchov a samotného človeka.Prospects of graduates

Absolvent študijného programu mikrobiológia sa vie uplatniť ako mikrobiológ – expert v základnom a aplikovanom výskume mikrobiologického zamerania v rezorte zdravotníctva, pôdohospodárstva, životného prostredia, ministerstva obrany a ministerstva vnútra.Always up-to-date news about university The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Additional information

Prijatie uchádzača na doktorandské štúdium bez prijímacieho konania nie je možné!Conditions for international students

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Coordinator for students with specific needs

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

zuzana.kostecka@uvlf.sk Form of entrance exam

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický)

Ústna skúškaTests

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický) v trvaní 60 minút.  • Apply the application for study

    15.04.2021 - 15.06.2021

  • Performance of the entrance exam

    01.07.2021 - 01.07.2021

Always up-to-date news about university The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €

Billing information

Účet: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovakia
Číslo účtu: 7000072225/8180
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
SWIFT: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0968
Variabilný symbol: 72225 + „meno a priezvisko“ uviesť do poznámky pre príjemcu
(VS – variabilný symbol a údaje v poznámke slúžia na priradenie platby k uchádzačovi prijímacieho konania, preto prosíme o ich uvedenie pri úhrade platby)

Always up-to-date news about university The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. – juraj.pistl@uvlf.sk
Last update: 12.07.2022 14:01

Draw attention to not topical data