Katolícka teológia

Absolvent katolíckej teológie je kompetentný pastoračne pracovať vo farnostiach alebo kresťanských centrách či inštitúciách. Absolvent katolíckej teológie, ak je zároveň vysvätený za kňaza, je kompetentný vysluhovať sviatosti, viesť posvätnú liturgiu a vykonávať inú činnosť v oblasti kazateľstva a katechézy. Vie viesť farskú dokumentáciu, poskytnúť základné pastoračné poradenstvo, poskytnúť prípravu na prijatie sviatostí a viesť náboženský život farnosti.

Študijný program nie je orientovaný na učiteľskú profesiu.Prospects of graduates

Absolvent Katolíckej teológie je schopný získavať potrebné informácie z adekvátnych zdrojov a rozumieť základným teologickým disciplínam. Vie samostatne používať domácu aj cudzojazyčnú odbornú literatúru a kriticky ju hodnotiť. Absolvent katolíckej teológie je kompetentný pastoračne pracovať vo farnostiach alebo kresťanských centrách či inštitúciách. Je spôsobilý pôsobiť v sociálnej a charitatívnej oblasti, posudzovať spoločenské javy z pohľadu katolíckej sociálnej náuky a aplikovať metódy spoločenskej komunikácie a etiky aj do iných spoločenských oblastí. Absolvent získa schopnosť orientovať sa v najnovších výsledkoch vedeckého bádania spomínaných vedných odborov a vie využívať moderné technické prostriedky pre pastoračnú prax. Absolvent vie ďalej rozvíjať svoje poznatky a kriticky osvojovať nové skutočnosti s cieľom využívať ich v rámci svojej odborovej špecializácie. Skladba študovaných predmetov umožňuje absolventovi katolíckej teológie dosiahnuť úroveň podobných študijných programov realizujúcich sa inde vo svete, preto je pripravený na prácu vo svojej oblasti aj v iných krajinách. Absolvent sa môže uplatniť aj v podobných spoločenskovedných disciplínach, ktoré mu umožňujú prácu v rôznych spoločenských skupinách (drogovo závislí, rómske komunity, a pod.). Absolvent katolíckej teológie, ak je zároveň vysvätený za kňaza, je kompetentný vysluhovať sviatosti, viesť posvätnú liturgiu a vykonávať inú činnosť v oblasti kazateľstva a katechézy. Vie viesť farskú dokumentáciu, poskytnúť základné pastoračné poradenstvo, poskytnúť prípravu na prijatie sviatostí a viesť náboženský život farnosti.Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,
 • prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami,
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 

 Additional information

- na jednej prihláške sa možno uchádzať len na jeden študijný program,

- výsledné poradie uchádzačov sa stanoveuje podľa výsledkov prijímacej skúšky.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Emil Ragan, PhD.Form of entrance exam

Prijímacie skúšky pre študijný program Katolícka teológia sú písomné a ústne a absolvujú ich všetci. Požadujú sa vedomosti a zručnosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov v rozsahu gymnaziálneho učiva.
Kritériá pre prijatie na štúdium Katolícka teológia:
- prospech na strednej škole: max. 20 bodov
- písomný test: max. 80 bodov
- písomná práca: max. 20 bodov
- ústny pohovor: max. 20 bodovTests
 • Gymnaziálne učebnice Náuky o spoločnosti: Filozofia obidve časti
 • Sväté Písmo
 • Katechizmus Katolíckej Cirkvi (SSV 1998)
 • Ján Pavol II.: Enc.: Ecclesia de Eucharistia
 • Benedikt XVI.: Enc.: Deus Caritas est
 • Dejiny týkajúce sa Katolíckej Cirkvi v rozsahu gymnaziálnych učebníc  dejepisu.


 • Apply the application for study

  01.01.2024 - 30.04.2024

 • Performance of the entrance exam

  18.06.2024 - 20.06.2024

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • attested copy of birth certificate (paper form)
 • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €


The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica Bratislava, Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501 Informácia pre prijímateľa: „PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (výpis z internetbankingu) je potrebné priložiť k prihláške.
 

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Last update: 16.01.2024 10:23

Draw attention to not topical data