Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Prospects of graduates

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správa sa uplatní ako:

 • riadiaci pracovník na úrovni ústrednej a miestnej štátnej správy a územnej samosprávy a špecializovaných pracovísk, osobitne na úsekoch ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, obrany a krízového manažmentu,
 • vedecko-výskumný pracovník alebo analytický a koncepčný pracovník v oblasti bezpečnostno-právnych služieb pôsobiacich vo verejnej správe,
 • vysokoškolský učiteľ v študijnom odbore bezpečnostné vedy alebo príbuzných odboroch.


Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základné podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je získanie úplného vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Na štúdium doktorandského študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku je možné prijať uchádzačov, ktorí:

 •  sú absolventmi študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku,
 • majú odporúčanie na štúdium od nadriadeného s personálnou pôsobnosťou (vzťahuje sa na uchádzačov, ktorí sú v služobnom pomere príslušníka PZ alebo ďalších bezpečnostných služieb s výnimkou príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže),
 • spĺňajú podmienku zaradenia v stálej štátnej službe minimálne 1 rok (vzťahuje sa na uchádzačov o doktorandské štúdium, ktorí sú v štátnej službe príslušníka PZ),
 • úspešne zložili prijímaciu skúšku,
 • zaplatili poplatok 39 € na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania, 49 € v prípade, že uchádzači nepodali prihlášku aj v elektronickej forme.


Additional information

Prihlášky na doktorandské štúdium si uchádzači - príslušníci PZ a ďalších bezpečnostných
služieb podávajú na príslušné personálne útvary na tlačivách určených na vysokoškolské
štúdium v Slovenskej republike s určenými prílohami a prihlášku zároveň podávajú
elektronickou formou.
Uchádzač je povinný bezodkladne oznámiť všetky zmeny a nové skutočnosti, ktoré vznikli
od podania prihlášky na štúdium do prijímacieho konania a následne do zápisu na
štúdium.Conditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov Európskej únie platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky.General information on the admission exam

Uchádzač o doktorandské štúdium podáva prihlášku na štúdium s určenými prílohami na Oddelenie vedy a vedeckých projektov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a tiež elektronickú prihlášku.

Uchádzač o doktorandské štúdium predloží spolu s prihláškou:

 • štruktúrovaný životopis,
 • overenú kópiu dokladov o nadobudnutom II. stupni vysokoškolského vzdelania,
  v študijnom programe ,,Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku“ alebo
  v študijnom programe ,,Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe“ alebo
  v študijnom programe akreditovanom v príbuznom študijnom odbore, alebo v
  inom študijnom programe, ak uchádzač v študijnom programe
  ,,Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku“ alebo v študijnom programe
  ,,Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe“ alebo v študijnom programe
  akreditovanom v príbuznom študijnom odbore, preukážu zodpovedajúcu odbornú
  prax,
 • odporúčanie nadriadeného s personálnou pôsobnosťou (nevzťahuje sa na
  uchádzačov, ktorí sú v služobnom pomere príslušníka ZVJS ani na civilných
  uchádzačov),
 • súpis svojich publikovaných prác,
 • odborné posudky o týchto prácach (ak boli vyhotovené),
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie,
 • rámcový projekt k dizertačnej práci v štyroch vyhotoveniach.

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium je uskutočňované v nadväznosti na vypísané témy dizertačných prác a kapacitné možnosti APZ a školiteľov. Prijímacie konanie sa začína dňom, kedy bola prihláška uchádzača o doktorandské štúdium doručená.

V rámci prijímacieho konania uchádzač o doktorandské štúdium podstupuje prijímaciu skúšku (termín a miesto konania prijímacích skúšok bude aktualizované).Form of entrance exam

Prijímacia skúška bude vykonaná formou ústneho pohovoru pred prijímacou komisiou. Obsahom prijímacieho pohovoru bude najmä rozprava k rámcovému projektu dizertačnej práce (uchádzač si vytvorí projekt na základe vybranej témy).

Rámcový projekt k dizertačnej práci obsahuje najmä jej predpokladanú štruktúru, aktuálnosť témy, vymedzenie problému, predpokladaný cieľ dizertačnej práce, využiteľnosť výsledkov, predpokladanú literatúru. Rozsah rámcového projektu je do 5 strán (A4).

Pri určení poradia komisia prihliada na rozsah preukázaných vedomostí uchádzačov z obsahu jadra znalostí študijného odboru, rozsahu a kvality publikačnej alebo tvorivej činnosti uchádzača, ako aj schopnosti objasniť obsah, metódy riešenia témy dizertačnej práce a uplatnenia predpokladaných výsledkov riešenia problematikyAlways up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: 600 €


The fee for admission procedure
application form: 49 €
E-application form: 39 €

Billing information

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Účet: 7000409772/8180
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol: 44444

Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Marek Matulík – marek.matulik@akademiapz.sk
Last update: 26.01.2024 13:42

Draw attention to not topical data