Animation of Free-time activities

Prospects of graduates

centers of free time, school clubs, youth homes,

social institutions, charity organizations,

educational institutions and facilities, state administration.Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

The faculty requires a confirmation of health ability for university study and for performance of a profession. Applications without doctor's confirmation won't be accepted.  Applicants with limited ability to work will attach an assessment issued by an examination committee. Conditions of admission of international students are the same as for Slovak citizens.Conditions for international students

Podmienky na prijatie zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre občanov Slovenskej republiky.No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Uchádzači si podávajú prihlášku na vybraný študijný program na adresu fakulty. K prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, overenú kópiu maturitného vysvedčenia, fotokópie ročníkových vysvedčení, prípadne posledné polročné vysvedčenie zo strednej školy.

Uchádzač, ktorý doposiaľ nevykonal maturitnú skúšku a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť príslušné údaje, predloží doklad o vykonaní tejto skúšky dodatočne (ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky), najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží, nemôže byt prijatý na štúdium.

Ústrižok o zaplatení príslušného poplatku spojeného so zabezpečením prijímacieho  konania je potrebné nalepiť na tretiu stranu prihlášky (poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom typu U; nebudú akceptované prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku).

Ďalšie informácie o prijímacom konaní budú zverejnené na internetovej stránke fakulty, a budú tiež zaslané prihláseným uchádzačom mesiac pred prijímacími skúškami.Coordinator for students with specific needs

doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD., e- mail: pdancak@unipo.skGeneral information on the admission exam

Basic condition of admission to the study of a Bachelor study programme (first level of university study in the sense of § 52 of the Act no. 131/2002 Law Coll. on universities and on change and amendment of certain Acts) is a high school study completed by a leaving exam.     

Applicants are submitting an application to a chosen study programme to the address of the faculty. It's required to attach a structured CV, verified copy of the high school leaving certificate, photocopies of year-end school reports, or in some cases a last half-year certificate from the high school.     

An applicant, who had not yet performed the leaving exam and therefore cannot state the required information, will submit a certificate of its completion additionally (immediately after its completion) at the latest on the date specified by the faculty. If an applicant won't submit this certificate, he cannot be admitted to the study.     

Money order slip proving the payment of fee related to assurance the admission   procedure must be pasted on the third page of the application (the fee should be paid using money order type U; applications without the proof of payment of fee won't be admitted).  

Further information regarding the admission procedure will be published on the faculty website, and will be also sent to applicants at least one month before the entrance exams.Form of entrance exam

evaluation of results of high school study and overall results of the leaving examTests

written test (general overview from the area of culture, religion, education and training, social outlook)  • Apply the application for study

    30.04.2020

  • Send certificate to

    12.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
15


Prílohy
  • leaving certificate (paper form, electronic form)
  • CV (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 300 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank : State treasury

Account number: 7000078299/8180

Variable symbol: 10209

Constant symbol: 0558

Address: Prešovská univerzita Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove, Ul. biskupa P. Gojdiča 2, 080 01 Prešov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Juraj Blaščák – juraj.blascak@unipo.sk
Last update: 02.04.2020 18:48

Draw attention to not topical data