CONNECT

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 1: Integrácia vysokých škôl

Project name: CONNECT

University: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
10

Rozpočet projektu
3

Hodnota projektu
10

Záverečný komentár a odporúčania

Dlhodobé zámery vysokých škôl zúčastňujúcich sa partnerstva len vo veľmi obmedzenej miere podporujú integračné aktivity. Venujú sa skôr integrácií kapacít na prípravu spoločných projektov, otvorený vzťah k verejnosti, spoluprácu s SAV a podobne, či nezodpovedá očakávaniam v rámci výzvy. Tá sa orientuje na kroky smerujúce k skutočnej integrácií, znamenajúcej prepájanie samotného štúdia.
Navrhované aktivity sú tiež len čiastočne relevantné. Marketingové kampane by mali zmyel v momente, keď by prebiehala skutočná integrácie, v rámci výzvy však nie je možné ani rozumné podporovať vytváranie spoločnej značky niečoho, čo neexistuje a nie je jasné, čo by to vlastne malo byť. Rovnako tak virtuálne prehliadky by teoreticky mohli mať zmysel potom, ako samotná integrácia prebehne, nie ako jej prvý krok.
Irelevantná v zmysle integrácie sa javí aj aktivita spolupráce s územím (ekosystém) v momente, kým nie sú jasné systémové integračné kroky v oblasti štúdia a zdieľania už existujúcich kapacít. Podobne je tomu v prípade návrhu na vytvorenie showroomu.
Celkovo sa javí, že projekt je nešťastne koncipovaný, lebo sa sústreďuje na aktivity, ktoré môžu prichádzať v neskorších integračných fázach vrátane projektovej dokumentácie bez toho, aby čo i len plánoval vytvorenie cestovnej mapy integrácie. Tá by vyžadovala prípravu v oblasti integrovania systému štúdia, knižničného a administratívneho systému a mnohých iných.
Ako veľmi prekvapivé sa javí, že v rámci personálnej matice sú za UK uvedení len traja pracovníci vrátane rektora a prorektora. Pri navrhovaných finančných prostriedkoch na mzdy a odvody sa javí, ako keby veľkú časť svojho pracovného úväzku plánovali venovať realizácii predmetného projektu, čo je zjavne nezlučiteľné s ich inými povinnosťami a zodpovednosťou.
Projekt je preto možné podporiť len v prípade výrazného obmedzenia rozpočtu, s dôrazom na vykonanie analýzy integrovateľnosti a identifikáciu pilotných riešení umožňujúcich integračné kroky. Aj v prípade, ak by projektová dokumentácia bola posúdená ako oprávnený výdavok, úplne absentuje zdôvodnenie navrhovanej výšky sumy. Sprievodné požiadavky smerom k priestorom, vizualizáciám, marketingovej kampani a podobne nemôžu byť akceptované.

Total points
26.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
14

Rozpočet projektu
13

Hodnota projektu
12

Záverečný komentár a odporúčania

V cestovnej mape sa veľmi málo spomínajú priame záväzky k právnej integrácii spolupracujúcich vysokých škôl. Upozorňujeme, že takýto projekt bez uvedených záväzkov má v budúcnosti minimálnu až žiadnu šancu na budúcu podporu z Plánu obnovy a odolnosti (komponent 8).

Total points
46.00

Filter

Filter