XIV. International conference of young scientists 2012

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 10.06.2012 - 12.06.2012
Event location: Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene
Organizer: KMS FEVT, TU vo Zvolene
Professional sponsor of event: doc. Ing. Pavel Beňo, PhD.
Link to conference site: http://www.tuzvo.sk
Keywords: automation and robotics energy quality and reliability of machinery equipment and mechanization in agriculture and forestry engineering manufacturing processes properties and processing of agricultural materials and products marketing of machines and
Working languages: English
German
Slovak

The main objective

Konferencia je medzinárodná a je určená pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov) univerzít a vedeckých pracovísk, zameraných na oblasť strojov a výrobných zariadení v poľnohospodárskej, lesníckej a potravinárskej výrobe, na marketing strojov a technických systémov.

Topic circuits

1. Automatizácia a robotizácia

2. Energetika

3. Akosť a spoľahlivosť strojov a zariadení

4. Technika a mechanizácia v poľnohospodárstve a lesníctve

5. Technika výrobných procesov

6. Vlastnosti a spracovanie poľnohospodárskych materiálov a produktov

7. Marketing strojov a technických systémov

Next information

Program konferencie umožní účastníkom zoznámiť sa s vedeckovýskumnou činnosťou univerzít a ďalších inštitúcií na medzinárodnej úrovni a poskytne priestor pre vzájomnú výmenu informácií a skúseností v oblastiach zamerania konferencie.

Information about the event entered:
Ing. Janka Žužová, (veda@vsld.tuzvo.sk)
Last update: 19.04.2012 14:32

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event