XI. symposium European Standards of Education in the Quality Management System of Universities and Institutions of Lifelong Education

Type of event: Symposium › With international participation
Event dates: 06.09.2012 - 08.09.2012
Event location: Trenčianske Teplice
Organizer: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Professional sponsor of event: doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc.
Link to conference site: http://www.dti.sk/symposium2012
Keywords: lifelong education standards quality quality management
Working languages: English
German
Slovak

The main objective

- výmena názorov, teoretických poznatkov a praktických skúseností v oblasti systému manažérstva kvality vysokej školy
- prezentácia výsledkov výskumu a teoretických poznatkov v oblasti systému manažérstva kvality v inštitúciách celoživotného vzdelávania
- prezentácia výsledkov výskumu v oblasti manažovania kvality výučby
- nadviazanie a prehĺbenie vzťahov s domácimi i zahraničnými univerzitami, vedecko-výskumnými pracoviskami a odbornou praxou

Topic circuits

1. manažérstvo kvality vysokej škôl
2. manažérstvo kvality inštitúcií celoživotného vzdelávania
3. manažovanie kvality výučby na VŠ

Next information

Termíny
do 30. 3. 2012
- zaslanie prihlášky vrátane stručnej 3-riadkovej anotácie
do 30. 4. 2012 - zaslanie abstraktu
do 15.6.2012 - zaslanie príspevku

Information about the event entered:
Ing. Miriama Vojteková, (vojtekova@dti.sk)
Last update: 21.03.2012 10:45

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event