TEÓRIA A PRAX VEREJNEJ SPRÁVY 2023

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 17.02.2023
Event location: online prostredníctvom platformy MS Teams
Organizer: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Professional sponsor of event: doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.
Held under the auspices of: Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Link to conference site: https://teoriapraxvs.weebly.com
Keywords: verejná správa elektronizácia efektívnosť verejnej správy znižovanie byrokracie
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

​​Cieľom vedeckej konferencie je vytvorenie priestoru na výmenu poznatkov, prezentáciu výsledkov výskumu a odbornú diskusiu zameranú teóriu a prax verejnej správy.

Medzinárodná vedecká konferencia je prednostne určená pre doktorandov zo skupiny odborov sociálne, ekonomické a právne vedy, so zameraním na verejnú politiku a verejnú správu.

Topic circuits

Konferencia bude mať tri sekcie: právnu, politologickú a sociálno-ekonomickú.

Next information

Organizátor konferencie si vyhradzuje právo nezaradiť do programu konferencie tie príspevky, ktoré nebudú spĺňať požiadavku zamerania a nepublikovať príspevok, ktorý nebol aktívne odprezentovaný v rámci programu konferencie.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých príspevkov v elektronickej podobe.

Dôležité termíny:
Online registrácia 31. 1. 2023
Zaslanie príspevku 17. 2. 2023
Termín konania konferencie (prostredníctvom platformy MS Teams) 17. 2. 2023

Na konferencií sa vyžaduje aktívna účasť. Neodprezentované príspevky nebudú publikované v recenzovanom zborníku.

​Účasť na konferencii a publikovanie príspevkov v recenzovanom zborníku je bezplatné.

Kontaktná osoba:

Mgr. Lukáš Ivančík
Email: lukas.ivancik@student.upjs.sk

Last update: 02.01.2023 19:18

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event