AIESA 2022

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 24.11.2022 - 25.11.2022
Event location: Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Organizer: Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku
Professional sponsor of event: doc. Ing. Mária Vojtková, PhD., predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre hospodársku informatiku
Held under the auspices of: dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc.
Link to conference site: https://fhi.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie/aiesa/aiesa_2022/pozvánka_aiesa_2022.pdf
Keywords: aplikovaná informatika účtovníctvo a audítorstvo štatistika ekonometria
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

20. medzinárodnú vedeckú konferenciu „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“.

Cieľom konferencje je prezentácia, diskusia a výmena nových vedeckých poznatkov z oblasti aplikovanej informatiky, účtovníctva a audítorstva, štatistiky, matematiky a aktuárstva, ekonometrie a operačného výskumu.

Topic circuits

1. sekcia: Informačné technológie a informačné systémy

2. sekcia: Aktuálne trendy vývoja teórie a praxe účtovníctva a audítorstva

3. sekcia: Aplikácia štatistických a aktuárskych vied v sociálno-ekonomickej oblasti

4. sekcia: Aplikácia modelov a metód operačného výskumu a ekonometrie v ekonomickom rozhodovaní

Next information

Príspevky účastníkov budú publikované v recenzovanom zborníku na webových stránkach konferencie a v zborníku abstraktov v anglickom jazyku.

Organizačný sekretariát:

Eva Čerteková
tel.: +421 2 6729 5723 e-mail: eva.certekova@euba.sk

Viac info na https://fhi.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie/aiesa/aiesa_2022/pozvánka_aiesa_2022.pdf

Last update: 11.10.2022 10:06

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event