20th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2012 "Global Crises – Opportunities and Threats"

Type of event: Conference
Event dates: 11.10.2012 - 12.10.2012
Event location: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Organizer: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Professional sponsor of event: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Link to conference site: http://www.comattech.sk/sk/uvod.php
Keywords: challenge risk sustainabilitym multiculturalism management talent ergonomics. production quality PhD. competition
Working languages: English

The main objective

- výmena názorov, teoretických poznatkov a praktických skúseností v oblasti zadaných okruhov;
- prezentácia výsledkov výskumu a teoretických poznatkov v oblasti zadaných okruhov;
- nadviazanie a prehĺbenie vzťahov s domácimi i zahraničnými univerzitami, vedecko-výskumnými pracoviskami a odbornou praxou.

Topic circuits

OKRUHY:

1. Globálne manažérske výzvy
  - Spoločensky zodpovedné podnikanie
  - Manažment rizík
  - Udržateľnosť
  - Multikulturalita
  - Vedomosti, kreativita, inovácie
  - Manažment talentov a kariérový rast
  - Finančný manažment
  - Štíhla výroba
  - Manažérstvo kvality
  - Informačné a komunikačné technológie - Enterprise 2.0
  - Iné
2. Veda, výskum a vzdelávanie - 60. rokov priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
3. Rodová rovnosť vo výskume a vo vrcholovom manažmente priemyselných podnikov
4. Ergonómia
5. Prezentovanie víťazov druhého ročníka súťaže doktorandov "Inovácie v automobilovom priemysle"

Next information

Viac na: http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=8834

Registrácia abstraktu a zaslanie príspevku: 31.08.2012

Potvrdenie o zaradení príspevku a zaslanie recenzií:
15.09.2012

Zaslanie finálnej verzie príspevku:
30.09.2012

Registrácia a úhrada konferenčného poplatku najneskôr:
05.10.2012

Information about the event entered:
Ing. Martina Jakábová, PhD. (martina.jakabova@stuba.sk)
Last update: 29.08.2012 10:07

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event