Slovak Medical University

Faculty of Medical Specialisation Studies

Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU) je priamym pokračovateľom Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, ktorá bola zriadená spolu s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a s Fakultou verejného zdravotníctva na báze Slovenskej zdravotníckej univerzity. Slovenská zdravotnícka univerzita (ďalej SZU) bola zriadená zákonom č. 401/2002 Z. z. a doplnením zákona č. 131/2002 Z. .z. o vysokých školách s účinnosťou od 1. septembra 2002. Svojou činnosťou nadviazala na aktivity  Slovenskej postgraduálnej akadémie, ktorá od roku 1953 pod rôznymi názvami zabezpečovala postgraduálnej vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Podobne rozvíjala a zabezpečovala aj kontinuálne medicínske vzdelávanie najmä formou periodických a cyklických školení už uvedených kategórií zdravotníckych pracovníkov.

Poslanie LF SZU

 1. Zabezpečiť pregraduálne vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo.
 2. Zabezpečiť postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním v súlade s odporúčaním UEMS a príslušných smerníc EU.
 3. Podieľať sa na kontinuálnom medicínskom vzdelávaní.

Základné úlohy LF SZU

 1. vzdelávacia a výchovná činnosť
 2. vedecká a výskumná činnosť
 3. expertízna činnosť
 4. poradenská a konzultačná činnosť

Cieľom LF SZU je

 • výchova lekárov pre celý systém zdravotnej starostlivosti,
 • v postgraduálnom vzdelávaní pripravovať odborníkov pre prax v kategóriách lekár, stomatológ, farmaceut a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním,
 • prostredníctvom vzdelávania zavádzať do praxe nové preventívne, diagnostické a liečebné metódy a tak zvyšovať úroveň zdravotnej starostlivosti,
 • vychovávať mladú generáciu pedagógov LF SZU,
 • vychovávať mladých vedeckých pracovníkov.

Admission procedure

Stomatology MDDr., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination:

General medicine MUDr., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

- Ubytovacie zariadenie SZU, Limbová 12, Bratislava (len obmedzenému počtu prijatých uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania).

Boarding

- jedáleň SZU

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Danica Čapková (danica.capkova@szu.sk)
Last update: 05.12.2019 08:00

Draw attention to not topical data