e-kurz - Úvod do štatistiky

Course name Úvod do štatistiky
University name Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Name of faculty Fakulta ekonomiky a manažmentu
Author Martina Majorová
Key words triedenie štatistických znakov popisné charakterstiky teória pravdepodobnosti induktívna štatistika regresná a korelačná analýza časové rady
WWW http://moodle.uniag.sk/fem/course/view.php?id=75
Area Štatistika
Category e-kurz
Languages Slovenský
LMS Moodle
Target group VŠ kombinované
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
VŠ štúdium denné
Number of graduates 18
Implementation dobrovoľne
Standards SCORM
Number of topics 12 tématických blokov, jeden úvodný a jeden záverečný tématický blok
Time needed približne 23 hodín
Annotation

Úvod do kurzu TÉMA 1: Triedenie kvalitatívnych znakov TÉMA 2: Triedenie kvantitatívnych znakov TÉMA 3: Popisné (deskriptívne) charakteristiky TÉMA 4: "Exkurzia" do teórie pravdepodobnosti TÉMA 5: Štatistická indukcia TÉMA 6: Testovanie štatistických hypotéz TÉMA 7: Testovanie štatistických hypotéz (pokračovanie) TÉMA 8: Testovanie zhody rozdelení TÉMA 9: Analýza rozptylu; meranie asociácií TÉMA 10: Regresná a korelačná analýza; korelačný počet TÉMA 11: Časové rady TÉMA 12: Indexy TÉMA 13: Záver kurzu

Used components textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
grafické dokumenty s výpovednou hodnotou
multimediálne animácie (swf)
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
webové dokumenty (html)
Year of course start 2007
ISBN/ISSN ISSN 1803-4748
Contact the author of the course: Martina Majorová, (martina.majorova@fem.uniag.sk)

Last update: 12.05.2010 16:57

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course