Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - Prípravný kurz z chémie a biológie

24.02.2020

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach oznamuje, že organizuje pre záujemcov o štúdium v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia “Prípravný kurz z chémie a biológie”.

Kurz je zameraný na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z chémie a biológie. Je vedený skúsenými pedagógmi z Katedry chémie, biochémie a biofyziky a z Katedry biológie a genetiky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Garantom kurzu je prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Kurz v rozsahu 64 hodín (32 hodín chémia a 32 hodín biológia) začína dňa 07. marca 2020. Výučba sa uskutoční vždy v sobotu podľa harmonogramu kurzu.

Prvé stretnutie sa uskutoční 07. marca 2020 o 7.30 h. v Posluchárni č. 35, (pavilón 35 Pavilón chemických disciplín) v areáli UVLF v Košiciach, Komenského 73.


Harmonogram kurzu – ďalšie sústredenia:
14. 03.; 21. 03.; 28,03.; 04. 04.; 18. 04.; 25. 04. a 02. 05. 2020.


Poplatok:
Poplatok za jedného účastníka je 200 €.
Poplatok prosíme zaplatiť bankovým prevodom na adresu:
Majiteľ účtu: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Banka: Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
Variabilný symbol: 9172020

Záväznú prihlášku spolu s dokladom o zaplatení prosíme zaslať od 02. 01. 2020 do 06. 03. 2020 na adresu:
Študijné oddelenie UVLF v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice


Organizácia kurzu:
UVLF akceptuje každú podanú prihlášku s dokladom o zaplatení. Písomné akceptácie prihlášky nezasielame. Uchádzač sa zúčastní na kurze podľa harmonogramu. V prípade organizačnej zmeny kontaktujeme uchádzača prostredníctvom uvedených kontaktných údajov. Prípadné otázky zasielajte na adresu: renata.bozikova@uvlf.sk alebo zuzana.szabova@uvlf.sk.


Prvé sústredenie:
07. marca 2020
od 7.30 h. do 8.00 h.          Prezentácia a kontrola
od 8.00 h. do 11.45 h.        Výučba z predmetu biológia
od 11.45 h. do 12.15 h.      Prestávka na obed
od 12.15 h. do 16.00 h.      Výučba z predmetu chémia

Ďalšie sústredenia:
Začiatok:
od 8.00 h. do 11.45 h.        Výučba z predmetu chémia
od 11.45 h. do 12.15 h.      Prestávka na obed
od 12.15 h. do 16.00 h.      Výučba z predmetu biológia

Zdroj: http://www.uvlf.sk/uchadzaci-bc-mgr-dr/pripravne-kurzy-k-prijimaciemu-konaniu

Attached documents: