Ukončenie termínu podania prihlášky na Fakultu zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

13.05.2020

Vážení uchádzači,

Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove ukončuje termín podávania prihláškok dňa 31.5.2020. Po uvedenom termíne nebudeme prijímať prihlášky na štúdium.

Uchádzač, ktorý maturuje v školskom roku 2019/20 je povinný doručiť vytlačenú elektronickú prihlášku alebo vyplnenú papierovú formu prihlášky, výpis známok zo stredoškolského štúdia potvrdený príslušnou školou, potvrdenie o zdravotnom stave pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory a doklad o úhrade platby za podanie prihlášky do 31.5.2020

Uchádzač, ktorý maturoval pred šk. rokom 2019/20 predloží k vytlačenej prihláške overené kópie vysvedčení (alebo potvrdený výpis)  rovnako ako všetky ostatné požadované doklady a potvrdenia (potvrdenie o zdravotnom stave pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory a doklad o úhrade platby za podanie prihlášky) do 31.5.2020.

Zdroj: https://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva/35536/