TEPUY – objavovanie Strateného sveta stolových hôr Venezuely

25.11.2012

Dňa 22. novembra 2012 sa v Divadelnej kaviarni Tatra v priestoroch Starého divadla Karola Spišáka v Nitre konala prednáška v rámci série posedení „Veda v Centre" s osobnosťami vedy na tému „TEPUY – objavovanie Strateného sveta stolových hôr Venezuely". Pozvanie do vedeckej kaviarne prijal Mgr. Branislav Šmída, PhD., významný slovenský speleológ, ktorý objavil mnohé významné jaskyne na Slovensku i v zahraničí.
Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre nadviazala v roku 2009 spoluprácu s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Zapojila sa do série podujatí „Veda v Centre", aby priblížila výsledky a činnosti osobností vedy v našom regióne a to nielen akademickej obci, ale aj širokej verejnosti.
V poradí už tridsiatu prednášku s posedením pri šálke kávy s Mgr. Šmídom otvorila Ing. Vanková. Prednáška sa venovala expedícií do hôr Venezuely, ktorých cieľom bolo objavenie nových nepoznaných jaskýň takmer neprebádaného sveta venezuelských pralesov. Okrem poznatkov z mapovania jaskýň prednášajúci predstavil výsledky základného zoologického a botanického výskumu. Svoju prednášku konfrontoval ukážkami hornín a zápisov. Po prednáške nasledovala diskusia. Prednášajúci odpovedal na otázky zaujímavými odpoveďami a presvedčil poslucháčov o skúsenostiach a poznatkoch získaných počas výskumu jaskýň.
Stretnutia sú naplánované pravidelne na každý predposledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. v Divadelnej kaviarni Tatra v Starom divadle K. Spišáka v Nitre. Pripravené je celé spektrum tém, oslovení rôznorodí vedci z oblasti prírodovedného výskumu, matematiky a informatiky. Srdečne Vás pozývame na ďalšie posedenie, ktoré sa uskutoční tento raz v netradičnom čase dňa 13.12.2012 o 17.00 hod. v Divadelnej kaviarni Tatra, v priestoroch Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.