Taliansko finančne podporiolo Univerzitu Konštatína Filozofa v Nitre

31.03.2023

edným z výsledkov rokovania veľvyslankyne Talianskej republiky, J. E. Catherine Flumiani s rektorom UKF prof. RNDr. Liborom Vozárom. CSc., a s ďalšími členmi vedenia univerzity je poskytnutá finančná podpora zo strany Ministerstva zahraničných vecí Talianska alokovaná na rozvoj vzdelávania v oblasti talianskeho jazyka a na rozvoj jazykových kompetencií študentov taliančiny UKF v Nitre.

Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianskej republiky poskytlo Katedre romanistiky a germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre finančný príspevok na podporu výučby talianskeho jazyka.
Naše poďakovanie patrí pani veľvyslankyni Talianskej republiky, J. E. Catherine Flumiani za pomoc a podporu v tejto záležitosti. Pani veľvyslankyňa za ostatný rok navštívila niekoľkokrát našu univerzitu a tiež sa zúčastnila viacerých návštev stredných škôl spolu so zamestnancami UKF (napríklad v Nitre, Galante a Šali) vo veci náboru študentov stredných škôl na štúdium taliančiny v kombinácii s inými predmetmi na UKF v Nitre. Veríme, že podobné aktivity budú pokračovať aj v ďalšom období.

 

Pozitívnym výsledkom týchto spoločných aktivít UKF a pani veľvyslankyne je zvýšený počet podaných prihlášok na denné štúdium na Katedre romanistiky a germanistiky pre akademický rok 2023/2024. Veríme, že počet záujemcov o štúdium na tejto katedre bude mať narastajúci trend.

Text: doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., R – prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií, www.sala.sk

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5867-ministerstvo-zahranicnych-veci-talianska-podporilo-ukf