Študenti masmédií Paneurópskej vysokej školy sa môžu učiť aj prezenčne, čakajú ich však prísne opatrenia.

15.12.2020

Vedenie Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy považuje za dôležité študentov počas náročného obdobia motivovať. Praktické predmety aj časť semestrálnych skúšok môžu absolvovať prezenčnou formou, ale vo výrazne obmedzenom režime.

V októbri uzatvorila pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu svoje brány aj Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy (FM PEVŠ). Prechod na dištančnú výučbu online formou bol pre študentov aj pedagógov plynulý, na čom má zásluhu najmä cielená príprava zo strany fakulty.

FM PEVŠ však túto formu štúdia stále považuje len za dočasné riešenie, ktoré po dlhšom období študentov demotivuje a v žiadnom prípade im neprináša plnohodnotnú náhradu za prezenčnú výučbu. A to najmä v prípade praktických predmetov, akými sú napr. techniky fotografie, mediálny prejav, či kresba, kde je pre individuálny prístup a špecifickú prácu v ateliéroch a strižniach nutná fyzická prítomnosť študenta aj pedagóga.

Vedenie fakulty na čele s dekankou prof. PhDr. Ivetou Radičovou, PhD. z toho dôvodu povolilo výučbu vybraných praktických predmetov v malých skupinkách po maximálne 5 osôb. Prezenčné vzdelávanie sa realizuje v špičkovo vybavených ateliéroch Mediálneho centra, ktoré sú súčasťou školy. Prísne dodržiavané sú všetky požadované protiepidemiologické opatrenia, čomu je na mieru prispôsobený rozvrh aj obsadenosť priestorov. Rovnako plánuje fakulta postupovať aj v prípade semestrálnych skúšok pri vybraných predmetoch. Pedagóg má teda možnosť skúšať aj osobne. Študenti si zas môžu svoje práce realizovať vo vybraných časoch v Mediálnom centre aj s využitím techniky a priestorov. Sociálny kontakt a osobná spätná väzba aj keď v malých skupinách je pre študentov benefitom, o ktorý ich fakulta nechce pripraviť, naopak, verí, že ich bude motivovať a dodá im nádej k skorému návratu do „normálu“.

Súčasťou štúdia masmédií a príbuzných odborov je o.i. aj schopnosť verejne vystupovať, obhájiť si svoju prácu a názor a komunikovať na adekvátnej odbornej úrovni. Fakulta to deklarovala aj počas štátnych záverečných skúšok na jar, kedy sa zaradila medzi hŕstku škôl, ktorá povolila štátnice prezenčne. Zároveň však neustále apeluje na dodržiavanie potrebných opatrení zo strany študentov aj zamestnancov školy a svoje nariadenia prispôsobuje nariadeniam vlády a aktuálnej epidemiologickej situácii.

Fakulta masmédií PEVŠ poskytuje štúdium v bakalárskych študijných programoch Mediálna komunikácia a  Dizajn médií, v magisterskom študijnom programe Masmediálna a marketingová komunikácia, poskytuje rigorózne konanie (PhDr.) a štúdium v tretieho stupňa (PhD.) v študijnom programe Masmediálne štúdia. Fakulta má tiež priznané práva udeľovať titul docent a profesor v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdia.

zdroj: marketing@paneurouni.com, Oddelenie marketingu Paneurópskej vysokej školy