Štátne záverečné skúšky na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave sa budú konať štandardným spôsobom

30.04.2020

Online výučba vysokoškolskému štúdiu pomáha, ale na výchovu komplexného absolventa vysokej školy nepostačuje. Aj preto sa Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy rozhodla pre konanie riadnych štátnych záverečných skúšok za fyzickej prítomnosti študentov aj pedagógov.

Pandémia koronavírusu COVID-19 významne zasiahla do vysokoškolského života aj na Fakulte masmédií PEVŠ. Pedagógovia využili počas fyzického zatvorenia akademickej pôdy rôzne formy online vyučovania, ako sú samostatné video prednášky, podcasty, video diskusie v študijných skupinách, online prezentácie a pod. Aktuálne v rámci ukončovania semestra prebieha elektronické testovanie, hodnotenie kreatívnych prác študentov, ktoré mohli mať pri viacerých predmetoch aj formáty video či audio projektov.

„Po skúsenostiach s virtuálnym vyučovaním vieme, že viaceré online formy sú veľmi dobrým nástrojom na výučbu, ale zároveň vieme, že nedokážu plnohodnotne nahradiť prácu vysokoškolského pedagóga,“ hodnotí skúsenosti s končiacou sa výučbou počas letného semestra dekanka Fakulty masmédií PEVŠ prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. „V prípade získavania praktických zručností a skúseností a najmä v prípade formovania sociálnych skúseností, verejného vystupovania, prejavu a rétorických zručností je internetová výučba nedostatočná.“ Fakulta masmédií bude v ďalších rokoch využívať online spôsoby výučby a skúsenosti z koronavírusovej krízy ako doplnkové aktivity, ktoré môžu rozšíriť možnosti klasického školského vyučovania a praktických cvičení. Ako inštitúcii, ktorá s najnovšími mediálnymi postupmi prirodzene pracuje, si škola uvedomuje dôležitosť osobného kontaktu pri rozvíjaní tvorivého ľudského potenciálu.

Fakulta masmédií PEVŠ sa rozhodla nevyužiť možnosti náhradných online štátnic najmä preto, že štátne záverečné skúšky nie sú len kontrolou súboru vedomostí, ale aj prezentáciou schopností študentov a zručností predstaviť svoju prácu a skúškou jeho pohotovosti pred fundovaným publikom. Cieľom ŠZS je preveriť študenta ako komplexnú bytosť, ktorá týmto – aj slávnostným aktom skúšky – vstupuje do svojho profesionálneho života. „Preto sme privítali stanoviská Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva SR, ktorými bola rozšírená možnosť konania štátnych záverečných skúšok prezenčnou formou na všetky vysoké školy s podmienkou dodržania presných hygienických a ochranných predpisov.“ Upozorňuje dekanka fakulty prof. I. Radičová.

Riadne štátne záverečné skúšky na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia Fakulty masmédií PEVŠ budú prebiehať 15. – 17. júna 2020.

 

zdroj: Oddelenie marketingu Paneurópskej vysokej školy, marketing@paneurouni.com