SPU participuje na riešení národného projektu

21.07.2013

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa prostredníctvom svojich študentov a pedagógov aktívne zúčastní na riešení národného projektu - Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, predloženého v rámci operačného programu Vzdelávanie, prioritná os Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, kód výzvy OPV/K/NP/2013-5.  Prvé projektové informačné stretnutie na pôde SPU sa konalo 21. júna.

Prijímateľom projektu, podporeného z Európskeho sociálneho fondu, je Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), riadiacim orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projektovou manažérkou je Mgr. Helga Jančovičová, PhD.

V rámci projektu, ktorého cieľom je prepojenosť vzdelávacieho systému na potreby praxe, sa budú riešiť 4 aktivity: Posúdenie efektívnosti študijných programov vysokých škôl z hľadiska aktuálnych a perspektívnych potrieb trhu práce a spolupráce s podnikovou sférou, Vytváranie siete spolupráce vysokých škôl a podnikovej sféry – vzdelávanie v praxi, Skvalitnenie vzdelávacieho obsahu a podpora inovatívnych foriem vzdelávania pre potreby trhu práce vo vybraných perspektívnych študijných odboroch, Popularizácia štúdia v perspektívnych študijných odboroch a spolupráce medzi vysokými školami a podnikovou sférou.

Zdoj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/spu-participuje-na-rieseni-narodneho-projektu/