Spoločná aktivita FEI STU, občianskeho združenia a priemyselného partnera chce zvýšiť záujem o ELEKTROENERGETIKU

23.05.2024

Klesajúci dopyt po technických študijných programov je dlhodobým celospoločenským trendom. Nedostatočný záujem o štúdium technických a prírodných vied spočíva v náročnosti štúdia a možno i nedostatočnej osvete, ktorá nesleduje marketingové reálie doby. Vzdelávacie inštitúcie sa s tým fenoménom vysporiadavajú rôznym spôsobom.  Niektoré univerzitné pracoviská modifikujú názvy študijných programov a navyšujú počet informatických predmetov, iné inštitúcie investujú zasa do reklamy. Jedným z efektívnych spôsobov ako „nalákať“ viac študentov je interaktívna forma exkurzie.     

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE) Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa dlhodobo snaží propagovať Elektroenergetiku na rôznych platformách. V minulosti to bola napr. participácia na projektoch  Energia zblízka, Kedy budeme všetci elektrárne?, Noc výskumníkov , či napr. zorganizovanie konferencie História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku so „Stredoškolskou sekciou“. ÚEAE v poslednom desaťročí zrealizovalo workshopy a semináre pre nadaných študentov základných a stredných škôl a pravidelne sa zapája do celofakultnej akcie Deň otvorených dverí.   

Jedným zo spôsobov ako navýšiť počet záujemcov o štúdium daného odboru je prispôsobenie formátu propagačnej aktivity predstavám a očakávaniam stredoškoláka. Aj z tohto dôvodu bola zrealizovaná spolupráca s občianskym združením FUTURE GENERATION EUROPE (FGE SK), zloženom z mladých pracujúcich a VŠ študentov, ktoré sa  zameriava na hľadanie riešení pre uplatnenie mladých ľudí na trhu práce a pomáha im s výberom vhodnej vysokej školy. Spolupráca spočívala v zorganizovaní dvojdňového workshopu pre vybraných študentov technických stredných škôl z celej SR.  Ďalším partnerom tejto náborovej aktivity bola spoločnosť  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), ktorá poskytla odborné kapacity a finančnú podporu.

Workshop sa uskutočnil v dňoch  18. - 19.4. 2024 a zúčastnilo sa ho 60 žiakov stredných škôl (SŠ).  Program spočíval z prednášok, prehliadky laboratórií FEI STU a Laboratória vysokých napätí (LVN) a obnoviteľných zdrojov STU v mestskej časti Bratislava-Trnávka  a tzv. motivačných rozhovorov.  Na FEI STU bola študentom doc. Ing. Žanetou Eleschovou, PhD., zástupkyňou riaditeľa ÚEAE, v úvode predstavená univerzita, fakulta ako aj študijný program ELEKTROENERGETIKA. Následne boli na troch stanovištiach študentom priblížené niektoré aspekty tohto širokospektrálneho odboru.  Po elektrickej rozvodni sa žiaci mohli „poprechádzať“ v Laboratóriu virtuálnej reality, dozvedieť viac o rozvode a prenose elektrickej energie v Laboratóriu elektrických sietí a načrieť do problematiky svetla a svietidiel im umožnila návšteva Skúšobného laboratória svetelnotechnických zariadení. Okrem programu v laboratóriách bol študentom k dispozícii „elektrický bicykel“ , na ktorom si mohli na vlastnej koži overiť  úmeru medzi vynaloženou prácou a produkovanou elektrickou energiou.

Program pokračoval prednáškou a prehliadkou LVN na Trnávke. V týchto unikátnych priestoroch sa uskutočňuje skúšobnícka, výskumná a pedagogická činnosť v oblastiach: vysoké napätia, obnoviteľné zdroje, smart grid a akumulácia elektrickej energie. Žiaci mali možnosť zblízka vidieť jednotlivé obnoviteľné zdroje a prináležiace komponenty ako napr. fotovoltickú elektráreň, bioplynovú stanicu, tepelné čerpadlo, kogeneračnú jednotku, systém elektrickej akumulácie atď. ako aj dozvedieť sa viac o prevádzkových aspektoch týchto zariadení. Najväčší záujem u žiakov vzbudili experimenty s vysokonapäťovým zdrojom a pozorovanie výboja. Doplnkom k experimentálnej časti a prehliadke jednotlivých pracovísk LVN bola prednáška o elektrizačnej sústave zabezpečená p. doc. Eleschovou.

Záver prvého dňa workshopu patril slávnostnej večeri v Hoteli Zátoka Senec, prednáške  Ing. Martina Jedináka, PhD. zo spoločnosti SEPS o histórii, súčasnosti, problémoch a riadení elektrizačnej sústavy. Večerný program pokračoval  živou knižnicou t.j. neformálnymi rozhovormi našich študentov a učiteľov so žiakmi SŠ o štúdiu, zamestnaní, perspektívach elektroenergetiky ako aj o študentskom živote a voľnočasových aktivitách. Na druhý den žiaci pokračovali workshopom s kariérovou poradkyňou, ktorá im pomohla objaviť ich silné stránky a hodnoty, ktoré sú dôležité pre výber povolania.

Reakcie žiakov priamo na podujatí, po skončení podujatia ako aj elektronická evaluácia  aktivity zúčastnenými a štatistické výstupy potvrdili zmyselnosť a účelnosť zorganizovaného podujatia.  Zostáva len veriť, že aj vďaka zrealizovanému workshopu sa naše rady  doplnia o budúcich odborníkov, prípadne našich akademických kolegov.

 

Článok pripravil:  Ing. Milan Perný, PhD., 

Foto: FGE SK,  Ing. Milan Perný, PhD.

Photogallery of this article: