Slovenská technická univerzita v Bratislave privíta dvoch laureátov Nobelovej ceny za chémiu

10.03.2023

Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave čaká unikátna udalosť. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU v stredu 15. marca univerzita udelí titul „doctor honoris causa“ dvom laureátom Nobelovej ceny za chémiu - profesorom Bernardovi L. Feringovi a Jeanovi-Marie Lehnovi.

Návšteva nositeľa Nobelovej ceny v našich končinách je dôležitá vedecká udalosť, návšteva dvoch naraz je unikát.

„Dvaja laureáti Nobelovej ceny naraz ešte Slovensko doposiaľ nenavštívili - až teraz, keď v stredu 15. marca 2023 bude na pôde Slovenskej technickej univerzite udelený titul Doctor honoris causa po súhlase Vedeckej rady STU v Bratislave na základe návrhu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie prof. Bernardovi L. Feringovi a prof. Jean-Marie Lehnovi. Tituly budú udelené na základe rozvíjajúcej sa vedeckej spolupráce s oboma osobnosťami a predpokladu, že výrazne prispejú k šíreniu dobrého mena Slovenskej technickej univerzity vo svete,“ konštatuje profesor Viktor Milata z FCHPT STU, ktorý udalosť organizuje. Ceremoniál sa začne o 13. hodine v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej 36 v Bratislave. Súčasťou slávnosti budú aj inauguračné posolstvá oboch čestných doktorov (v anglickom jazyku).

Profesor Bernard Lucas Feringa z Univerzity v Groningene (Holandsko) sa zameriava na syntetickú organickú chémiu. Počas výnimočného expertného pôsobenia získal mnohé skúsenosti najmä v stereochémii. Inšpirovaný prírodnými princípmi molekulovej organizácie, rozpoznávania, transportu, pohybu a katalýzy dosiahol využitie možností syntetickej chémie zameranej na tvorbu nových funkčných štruktúr a ich rôznych funkcií. Hlavný smer výskumu orientuje na nanotechnológiu a nové fungujúce materiály, ako sú molekulové prepínače a molekulové motory. Skúma aj vývoj nových stereoselektívnych metód syntézy a asymetrickej katalýzy a ich aplikáciu v molekulovej biológii. Profesor Feringa získal v roku 2016 Nobelovu cenu za chémiu, konkrétne za dizajn a syntézu molekulových strojov.

V roku 2019 na Slovensku predniesol dve prednášky pre verejnosť a hlavnú prednášku na 71. zjazde slovenských a českých chemikov, bol tiež prezidentom Vedeckej poroty súťaže ESET Science Award 2019. V auguste 2022 predniesol hlavnú prednášku „Responsive Heterocyclic Molecular Systems“ na konferencii 19th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, ktorú organizoval Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie FCHPT STU a prispel hlavnou mierou k úspešnému priebehu a výsledkom podujatia.

Profesor Jean-Marie Lehn z Univerzity v Štrasburgu (Francúzsko) je popredný svetový vedec v oblasti chémie a príbuzných vied. Jeho aktivity sú multiodborové. STU oceňuje jeho mimoriadny vedecký príspevok v oblastiach teoretickej organickej chémie, dynamickej nukleárnej magnetickej rezonancie, supramolekulárnej chémie, samousporiadania a samoorganizácie ako aj konštitučnej dynamickej chémie – adaptívnej chémie. Profesor Jean-Marie Lehn výrazne prispieva k šíreniu dobrého mena Slovenskej technickej univerzity vo svete.

Spolupráca prof. Jean-Marie Lehna s FCHPT STU v Bratislave sa začala po roku 1995, keď navštívil Slovensko a Bratislavu v rámci cyklu prednášok “Ciba Lectures“ organizovaných Slovenskou chemickou spoločnosťou a iniciovaných prof. Danielom Bellušom, absolventom CHTF SVŠT, riaditeľom pre globálny podnikový výskum Ciba-Geigy a Novartis. Profesor Lehn navštívil Bratislavu ako tretí nositeľ Nobelovej ceny (získal ju v roku 1987), vďaka jeho podpore získalo vtedajšie ŠIS CHTF nesmierne cenné zbierky časopisov darovaných nemeckou chemickou spoločnosťou GDCh. Početné kontakty s prof. J.-M. Lehnom vyvrcholili jeho pozvaním na zjazd chemikov v roku 2015. Pri tejto príležitosti mu Slovenská chemická spoločnosť, sídliaca na FCHPT, udelila Zlatú medailu a zároveň SAV čestnú medailu Dionýza Ilkoviča.

 

foto: schems.sk

 

Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stu-privita-dvoch-laureatov-nobelovej-ceny-za-chemiu.html?page_id=15946

Photogallery of this article: