Rektorovi Petrovi Bielikovi udelili Cenu mesta Nitry

09.12.2012

V nitrianskej synagóge sa 3. decembra konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Počas neho primátor Nitry Jozef Dvonč udelil Cenu mesta výnimočným osobnostiam Nitry, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta.

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dostal cenu za bohatú vedeckovýskumnú a pedagogickú prácu, výrazný rozvoj vysokého školstva a prezentáciu Nitry v medzinárodnom kontexte, Mgr. Ján Greššo, riaditeľ DAB v Nitre za výrazný prínos pre divadelné a filmové umenie, rozvoj kultúry a reprezentáciu mesta Nitry a JUDr. Pavol Hrušovský, poslanec NR SR za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja mesta Nitry a jeho zviditeľňovanie v medzinárodnom kontexte.

Na úvod odznela báseň v podaní Jána Hrma, slávnostnú atmosféru umocnilo aj vystúpenie mladého huslistu Adama Stanislava Kozolku s klavírnym sprievodom Ivany Zaťkovej zo ZUŠ H. Madariovej v Nitre. Vo svojom príhovore sa primátor vyjadril, že ocenení sú svojimi vynikajúcimi tvorivými činmi inšpiráciou pre všetkých obyvateľov mesta.

„Ocenenie prijímam s uznaním a pokorou. S uznaním, pretože som získal viacero významných ocenení doma i v zahraničí, ale toto je mňa veľkou poctou. Nitra je mesto, kde som sa narodil, vyrastal, kde žijem a pracujem. S pokorou, pretože ocenenie ma zaväzuje, keďže som sa zaradil medzi významné osobnosti, ktoré majú česť nosiť tento titul mesta mladých a mekky poľnohospodárstva,“ povedal rektor na slávnosti.

Všetci ocenení uistili, že týmto dňom sa pre nich nič nekončí. Práve naopak, čaká ich ďalšia práca pre rozvoj nášho krásneho starobylého mesta pod Zoborom.

Prof. Peter Bielik je rektorom SPU v Nitre od roku 2010, dovtedy pôsobil na univerzite vo viacerých vedúcich funkciách. Pod jeho vedením zaznamenáva univerzita výrazné úspechy v mnohých oblastiach, napríklad pri získavaní financií zo štrukturálnych fondov alebo v oblasti medzinárodnej spolupráce. Od roku 2011 je prezidentom Vyšehradskej asociácie univerzít so sídlom v Nitre. V roku 2010 mu Ministerstvo pôdohospodárstva SR udelilo Zlatú medailu za prínos pre rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku a v tom istom roku dostal aj Veľkú medailu sv. Gorazda Ministerstva školstva SR. Prof. Peter Bielik sa výrazne pričinil o plodnú partnerskú spoluprácu s Mestom Nitra, ktorá je postavená na princípe vzájomnosti a sústreďuje sa najmä na tvorbu a realizáciu projektov rozvoja SPU a mesta, ako aj projektov vedeckovýskumnej a vedecko-hospodárskej spolupráce, skvalitňovanie odbornej prípravy profesionálnych pracovníkov v oblasti agropotravinárskeho sektora a poľnohospodárskeho školstva, rozvoj spolupráce so zahraničnými partnermi a partnerskými mestami mesta Nitry, vzájomné poskytovanie odbornej a lektorskej pomoci, participáciu na vedeckých konferenciách a iných odborných podujatiach, spoluprácu pri spracovaní obsahovej stránky publikácií a propagačných materiálov pre potreby mesta.

FOTOGALÉRIA

Zdroj: http://www.uniag.sk/aktualne-informacie/items/rektorovi-petrovi-bielikovi-udelili-cenu-mesta-nitry/