Rektor P. Bielik ocenil úspešných študentov

25.11.2012

Rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil 19. novembra najúspešnejších študentov bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo vedeckej, výskumnej, športovej alebo kultúrnej činnosti.

Slávnostný akt oceňovania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa už tradične koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, za účasti vedenia univerzity a fakúlt. Z každej fakulty boli ocenení traja študenti.

V úvode sa prítomným krátko prihovorila prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, ktorá priblížila 17. november v historickom kontexte. Následne predstavila študentov, ktorým bol na návrh fakúlt udelený ďakovný list za vzornú reprezentáciu SPU a mimoriadne štipendium. Oceneným sa prihovoril rektor P. Bielik. Zdôraznil, že každý z nich je prínosom pre alma mater aj pre celú spoločnosť a zablahoželal im k dosiahnutému úspechu. „Všetci máme radosť z vášho úspechu! Želám vám veľa síl, elánu a dobrého zdravia vo svojej zmysluplnej práci. Poďakovanie patrí aj vašim pedagógom, ktorí vám boli oporou,“ zdôraznil. Na záver najúspešnejších študentov pozval na koncert Vianočný dar SPU, ktorý sa bude konať 12. decembra v aule univerzity. Za ocenených študentov sa vedeniu SPU a fakúlt poďakoval Ing. Marián Hamada.

Ocenení študenti SPU

Za Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov si ocenenie prevzal Ing. Ondrej Pastierik (2. roč. doktorandského št.), Ing. Ivan Pavlík (2. roč. doktorandského št.) a  Bc. Róbert Herkeľ (2.  ročníka inžinierskeho št.).

Fakulta biotechnológie a potravinárstva ocenila študentku Moniku Fabiánovú (3. roč. bakalárskeho št.), Ing. Štefana Drába (4. roč. doktorandského št.) a Ing. Evu Tvrdú

(3. roč. doktorandského št.).

Fakulta ekonomiky a manažmentu ocenila študenta Ľubomíra Gregora (2. roč. bakalárskeho št.), Bc. Máriu Szárazovú (2. roč. inžinierskeho št.) a Ing. Michala Fila (3. roč. doktorandského št.).

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Máriu Janíkovú (2. roč. bakalárskeho št.) Bc. Ľubicu Majstríkovú (2. roč.  inžinierskeho št.) a Ing. Mariána Hamadu (3. roč. doktorandského št.).

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva si cení výsledky Bc. Magdalény Takácsovej (2. roč. inžinierskeho št.), Bc. Juraja Kvačalu (2. roč. inžinierskeho št.) a Ing. Andreja Tárnika (1. roč. doktorandského št.).

Technická fakulta ocenila študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia Bc. Viktóriu Piškaninovú (2. roč. inžinierskeho št.), Bc. Vladimíra Kovára (1. roč. inžinierskeho št.) a Ing. Moniku Dubeňovú (3. roč. doktorandského št.).

FOTOGALÉRIA