Príprava Národného akčného plánu v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl

10.05.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo v rámci projektu SEQA-ESG vypracovali Národný akčný plán v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl.

Akčný plán je výstupom medzinárodného projektu Podpora krajín a ich agentúr na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania pri dosahovaní súladu s ESG 2015 (SEQA-ESG). Akčný plán reflektuje súčasné výzvy v oblasti externého zabezpečovania kvality a načrtá prioritné oblasti a konkrétne opatrenia, ktorých cieľom je zosúladiť systém zabezpečovania kvality s ESG 2015 a pomôcť Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo získať členstvo v Európskej asociácie agentúr zabezpečujúcich kvalitu vysokoškolského vzdelávania (The European Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA) a registrovať sa do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (The European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR).

Akčný plán bol na online stretnutí dňa 10. mája 2021 prediskutovaný so zástupcami reprezentácií vysokých škôl (Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl SR a Študentská rada vysokých škôl) a zástupcami zamestnávateľov (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov, projekt Sektorovo riadené inovácie). Následne bude zaslaný na posúdenie ENQA a po zapracovaní pripomienok bude zverejnený.