Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku - Talentové skúšky pre akademický rok 2020/2021 – Bc., Mgr. stupeň a Rozširujúce štúdium

28.04.2020

Katedra hudby - Talentové skúšky pre akademický rok 2020/2021 – Bc., Mgr. stupeň a Rozširujúce štúdium

Talentové skúšky pre Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii boli v rámci prijímacieho konania zrušené a nie sú podmienkou prijatia.  Záujemci o štúdium v odbore Učiteľstvo hudobného umenia (hra na klavíri, hra na organe, sólový spev) sú povinní poslať videonahrávku svojej hry/ svojho spevu.


Hra na klavíri:
• jedna skladba z obdobia baroka alebo rýchla časť zo sonáty z obdobia klasicizmu;
• jedna prednesová skladba z obdobia romantizmu alebo 20. storočia


Hra na organe:
• ľubovoľné prelúdium a fúga od J. S. Bacha;
• jedna skladba z obdobia romantizmu alebo 20. storočia


Sólový spev:
• jedna ľudová alebo umelá pieseň v úprave skladateľa;
• jedna ária/antique, operná, oratórna, operetná, muzikálová

 

Videonahrávku posielajte uloženú na DVD alebo na USB kľúči (elektronické nosiče sa nebudú vracať) do 22. mája 2020 na adresu:


Študijné oddelenie PF KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Na obálku napíšte Hudobné umenie – talentová skúška.

 

..................................................................................................................

 

Katedra výtvarnej výchovy – talentové skúšky pre akademický rok 2020/2021 – Bc. a Mgr. stupeň

Talentová skúška pre Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii a Učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborové v bakalárskom stupni bola v rámci prijímacieho konania zrušená a nie je podmienkou prijatia.


Talentová skúška pre Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii a Učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborové v magisterskom stupni je podmienkou prijatia a bude sa konať dňa 1.7.2020.


Talentová skúška z výtvarnej výchovy v magisterskom stupni pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Teoretické poznatky uchádzači preukazujú na skúške z dejín umenia, ktorá je zameraná na historickú alebo súčasnú problematiku výtvarného umenia. Praktická skúška pozostáva z aktívnej tvorivej práce, ktorá je realizovaná v každom ateliéri, t. j. ateliéri intermediálnej tvorby, dizajnu a remesla, plošných výtvarných disciplín, priestorových výtvarných disciplín. Uchádzač realizuje praktickú skúšku na tému, ktorá je vyhlásená v čase konania prijímacích skúšok. Súčasťou praktickej skúšky je aj prezentácia portfólia z každého výtvarného ateliéru.

 

Rozširujúce štúdium je bez talentovej skúšky.

 

..................................................................................................................

 

Katedra telesnej výchovy - talentové skúšky pre akademický rok 2020/2021 – Bc. stupeň
Talentová skúška pre Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii a Učiteľstvo telesnej výchovy jednoodborové v bakalárskom stupni bola v rámci prijímacieho konania zrušená a nie je podmienkou prijatia.

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/71068-katedra-hudby-talentove-skusky-pre-akademicky-rok-2020-2021-bc-a-mgr-stupen