Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre zasadalo plénum Rady vysokých škôl SR

05.12.2019

Zasadnutie sa konalo v utorok 3. decembra 2019 v Aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Viedol ho predseda Rady vysokých škôl Slovenskej republiky doc. RNDr. Martin Putala, PhD. Za Slovenskú akreditačnú agentúru sa zasadnutia zúčastnili predseda výkonnej rady agentúry prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD., a podpredseda výkonnej rady agentúry prof. RNDr. René Matlovič, PhD. OZ PŠaV na Slovensku zastupoval predseda združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., medzi zúčastnenými boli aj podpredsedovia Študentskej rady vysokých škôl Matej Gajdoš a Anton Cvik a ďalší významní hostia.
Prítomných delegátov pléna privítal hostiteľ – rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Informačnú správu o činnosti predsedníctva medzi zasadnutiami RVŠ SR prezentoval jej predseda doc. Putala. Predmetom zasadnutia bolo rokovanie k návrhu akreditačných štandardov, ktorý prezentoval prof. Redhammer. Uviedol, že kontext a hĺbka zmien vo vysokom školstve vychádza z toho, že na jednej strane sme na Slovensku dosiahli veľký úspech, kde sa na vysokých školách vzdeláva až 60 % mladej populácie, na druhej strane je však kontext kvality. Profesor Redhammer tiež prezentoval nové práva k študijným programom a princípy zmeny novej akreditácie. Rada vysokých škôl vyjadrila návrhu podporu. Akreditačné štandardy považuje za solídny základ pre zvyšovanie kvality vysokého školstva.
Viac informácií o zasadnutí a princípy štandardov nájdete na webovom sídle OZ PŠaV.

Uznesenia prijaté na zasadnutí RVŠ:

Uznesenia Rady vysokých škôl SR zo dňa 3. 12. 2019
1. RVŠ SR berie na vedomie Informačnú správu o činnosti predsedníctva medzi zasadnutiami rady za obdobie 06/2019 – 11/2019.
2. RVŠ SR berie na vedomie správu o plnení a realizácii uznesení z predchádzajúceho zasadnutia RVŠ SR.
3. RVŠ SR zvolila za člena Rady pre vzdelávanie a výchovu za RVŠ SR doc. PaedDr. Ivicu Hajdučekovú, PhD.
4. RVŠ SR zvolila za člena Legislatívnej komisie doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.
5. RVŠ SR schválila za predsedu Rady pre vzdelávanie a výchovu doc. Ing. Moniku Bakošovú, CSc., za predsedu Rady pre vedu, techniku a umenie RNDr. Zdenku Krajčovičovú, PhD., za predsedu Rady pre rozvoj a financovanie doc. Ing. Mareka Drímala, PhD. a za predsedu Legislatívnej komisie doc. Mgr. Rastislava Šuleka, PhD..
Uznesenia k návrhu akreditačných štandardov
Všeobecné stanoviská:
1. RVŠ SR vyjadruje podporu predloženému návrhu akreditačných štandardov, považuje ho za solídny základ pre zvyšovanie kvality vysokého školstva v SR.
2. RVŠ SR sa vyjadruje k všeobecným zásadám predložených akreditačných štandardov a vyzýva VŠ, aby pripomienkovali otázky týkajúce sa špecifík jednotlivých študijných odborov.
3. RVŠ SR odporúča SAAVŠ zvýrazniť nadväznosť zásadných princípov predložených štandardov na ciele ESG 2015.
4. RVŠ SR požaduje predložiť Metodiku na vyhodnocovanie štandardov na pripomienkovanie vysokoškolským reprezentáciám.
5. RVŠ SR žiada MŠVVaŠ SR, MV SR, MO SR, MZ SR, vládu SR a NR SR o zabezpečenie dodatočných finančných zdrojov na podporu budovania vnútorných systémov kvality na VŠ s ohľadom na pretrvávajúce nedostatočné financovanie VŠ.
Konkrétne pripomienky:
Akreditačné štandardy a usmernenia pre ŠP a HIK
6. RVŠ SR navrhuje doplniť do III: Definícia pojmov (s. 6) exaktné zadefinovanie, že pod pojmom „aspoň niekoľko“ sa rozumie tri a viac
7. RVŠ SR navrhuje znížiť počet osôb vo funkcii docenta tvoriacich jadro personálneho zabezpečenia pre študijné programy prvého a druhého stupňa.
8. RVŠ SR navrhuje znížiť počet osôb tvoriacich jadro personálneho zabezpečenia pre študijné programy tretieho stupňa a HIK z piatich osôb na tri.
9. RVŠ SR navrhuje v usmernení k VS 4 upraviť piaty odsek nasledovne: „Vysoké školy musia mať mechanizmy umožňujúce efektívne riešiť vznesené námietky, sťažnosti a
žiadosti o nápravu, pričom vysoká škola musí zaručiť spravodlivé zaobchádzanie so sťažovateľmi.“
10. RVŠ SR žiada zohľadniť špecifiká súbehu jadra personálneho zabezpečenia učiteľských, prekladateľských, zdravotníckych, umeleckých a konverzných študijných programov.
11. RVŠ SR navrhuje vypustiť explicitnú požiadavku na ustanovený týždenný pracovný čas pri odborníkoch z praxe pre profesijne orientované študijné programy a to doplnením alternatívy „alebo má prostredníctvom zmluvy zadefinovaný rozsah činnosti súvisiacich so zabezpečením profesijne orientovaného študijného programu“.
12. RVŠ SR navrhuje obmedziť súčet pracovných pomerov osôb tvoriacich jadro personálneho zabezpečenia na 1,6 a to nie len na VŠ, ale aj na všetkých inštitúciách (doma i v zahraničí) zaoberajúcich sa výskumom alebo vzdelávaním.
13. RVŠ SR požaduje zosúladiť usmernenie k štandardu ŠP 5.3 s kritériami ostatnej komplexnej akreditácie, teda doplniť aj úroveň B- podľa kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy.
Prílohy VIII. a IX.
14. RVŠ SR navrhuje zmeniť v minimálnych požiadavkách na docenta vo všeobecnej časti bod c) slovné spojenie „účasť na vedení“ na „účasť na riešení“
15. RVŠ SR navrhuje doplniť minimálne požiadavky na docenta/profesora vo všeobecnej časti nové písmeno „g/i) neporušenie princípov integrity tvorivej činnosti“.
16. RVŠ SR navrhuje doplniť minimálne požiadavky na docenta/profesora vo všeobecnej časti v bode a) text „alebo popularizačnej resp. odbornej monografie“.
17. RVŠ SR navrhuje v odôvodnených prípadoch diferencovať minimálne požiadavky na získanie titulu docent/profesor v rámci skupín študijných odborov resp. aj jednotlivých odborov.
Technické pripomienky:
a) Upraviť text tak, aby bolo zrejmé, že pri minimálnych požiadavkách na získanie vedecko – pedagogického titulu profesor vo všeobecnej časti písm. c) je akceptované vyškolenie aspoň dvoch doktorandov, t.j. nie je nevyhnutné mať školeného doktoranda po dizertačnej skúške.
b) Nahradiť slovné spojenie „medzinárodní študenti“ v usmernení k VS 6 spojením „zahraniční študenti“.
c) Spresniť terminológiu v usmernení k VS 6: „študenti externej formy štúdia“ namiesto „externisti“, „študenti prijatí v rámci medzinárodných mobilít“ namiesto „medzinárodní študenti“.
d) Nahradiť v štandarde VS 9 v poslednej vete slovo „zmenu“ slovom „úpravu“ (v zmysle definície pojmu na s. 7).
Informácia o policajnom zásahu na akademickej pôde APZ 28.10.2019
18. RVŠ SR ostro odsudzuje neoprávnený postup policajného zásahu na akademickej pôde Akadémie policajného zboru dňa 28. 10. 2019. Žiadame kompetentné orgány prešetriť okolnosti zásahu, vyvodiť dôsledky aj zabezpečiť, aby sa podobné prípady neopakovali.
Rozličné
19. RVŠ SR poveruje Legislatívnu komisiu pri RVŠ pripraviť novelizáciu štatútu a rokovacieho poriadku RVŠ, štatútu RRF a pripraviť návrh štatútu legislatívnej komisie v termíne na najbližšie zasadnutie RVŠ.
Bratislava, 3.12.2019
doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
predseda RVŠ SR


Spracovala: Mgr. Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora, zdroj: www.ozpsav.sk
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/3609-na-ukf-zasadalo-plenum-rady-vysokych-skol-sr