Na SPU v Nitre vznikne nové výskumné centrum

02.12.2012

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  sa 27. – 28. novembra zúčastnil na prvom fóre Európskej stratégie pre Dunajský región organizovanom vládou spolkovej krajiny Bavorsko a Európskou komisiou, ktoré sa konalo v Regensburgu v Nemecku. Výsledkom bolo podpísanie zmluvy o pripojení SPU k sieti Dunajských technologických centier.

Prvé stretnutie svojho druhu prinieslo množstvo návrhov a podnetov na riešenie Európskej stratégie pre Dunajský región, ktorá bola odštartovaná v roku 2011. Konferencia pod názvom Ako môže Dunajský región prispieť k budovaniu a konkurencieschopnosti Európy, podporila úvahy o prínose makroregionálneho prístupu k riešeniu problému európskeho ekonomického rastu. Na podujatí sa zúčastnili významní predstavitelia, ako nemecká kancelárka Angela Merkelová, ministri zahraničných vecí, štátni tajomníci, členovia Európskej komisie,  Európskeho parlamentu, veľvyslanci a ďalší zástupcovia zúčastnených krajín ako Johannes Hahn, člen Európskej komisie zodpovedný za regionálnu politiku, Emilia Müller, ministerka pre krajinské a európske záležitosti vlády Bavorska a iní. Slovensko zastupoval  Vladimír Šucha, zástupca generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra Európskej komisie v Bruseli, Jaroslav Juriga, riaditeľ odboru stratégie celoživotného vzdelávania a európskych záležitostí  MŠVVaŠ SR, Štefan Chudoba, štátny tajomník MŠVVaŠ SR a ďalší.

V rámci programu rektor SPU prof. Peter Bielik podpísal zmluvu s partnerskými univerzitami: Babes Bolyai University Cluj Napoca v Rumunsku, Technical University of Cluj Napoca v Rumunusku, University of Novi Sad v Srbsku, STU v Bratislave a prof. Dr. Norbertom Höptnerom, riaditeľom Steinbeis-Europa-Zentrum v Nemecku a komisárom pre európske záležitosti Ministerstva financií a ekonomiky spolkovej krajiny Baden- Württemberg o pripojení SPU k sieti Dunajských technologických centier (Danube Transfer Centre).

„Na SPU v Nitre sa vytvorí výskumné centrum, ktorého úlohou bude identifikovať aktuálne úlohy pre potreby praxe. Univerzita bude rozvíjať aktívny dialóg medzi vedeckovýskumnými pracoviskami a priemyselnými odvetviami, zabezpečovať účinný transfer nových poznatkov pre potreby podnikov, podporovať spoločný výskum s priemyselných podnikmi, poskytovať poradenské a podporné služby. Zároveň sa bude realizovať vzájomná pomoc pri podávaní a riešení projektov a príprave odborníkov pre komplexné spracovanie projektov,“ informoval prof. P. Bielik.

Sieť Dunajských technologických centier prepojí partnerské inštitúcie, ktoré vytvoria Spoločný akčný plán pre inovácie a technologické centrá v Dunajskom regióne na obdobie rokov 2014 – 2020.  Univerzity tak budú mať možnosť  participovať na riešení aktuálnych projektov úzko prepojených s praxou. Centrá vzniknú v rumunskom meste Cluj Napoca, srbskom Novom Sade a na Slovensku v Bratislave a v Nitre.

Zdroj: http://www.portalvs.sk/admin/admin.php?module=news&action=new-news&category=1