Ministerstvo vnútra SR spolupracuje s STU na bezpečnostnom výskume a civilnej bezpečnosti

19.01.2023

Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky budú intenzívnejšie spolupracovať v oblasti bezpečnostného výskumu a civilnej bezpečnosti. Rámec vytvára dohoda o spolupráci, ktorú v tomto zmysle podpísali rektor STU Oliver Moravčík a prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek. Obaja partneri sa stretli vo štvrtok 19. januára na pôde univerzity.

Uzavretie dohody bolo prirodzeným vyvrcholením série rokovaní k otázkam možnej spolupráce oboch inštitúcií v týchto  oblastiach a nadviazaním na tradíciu snáh o prepájanie potrieb štátu a štátnej správy s dispozíciami a potenciálom akademickej obce, a to aj v súvislosti s riešením environmentálnej záťaže v lokalite Chemko Strážske, na ktorom sa univerzita po oslovení Ministerstvom vnútra SR významným spôsobom podieľa. Na stretnutí na pôde STU diskutovali o konkrétnych formách spolupráce v najbližšom období.

Dohoda ako rámcový dokument predstavuje základný stavebný kameň pre budovanie odolného systému civilnej bezpečnosti a jeho skvalitňovanie s podporou akademickej obce, akcentujúc moderné trendy a celospoločenské ciele, za súčasnej adaptácie na potreby medzinárodného spoločenstva. Je zároveň uznaním záväzkov, ku ktorým sa Slovenská republika hlási, a na plnení ktorých sa chce STU podieľať. Dokument zjednocuje úsilie pre vytvorenie jednotného systému na ochranu obyvateľstva, majetku, adaptáciu na zmenu klímy (a ochranu pred súvisiacimi novými hrozbami) a zároveň je vonkajšou deklaráciou spoločných menovateľov celospoločenských problémov a hľadania ich riešení. Napriek tomu, že v zahraničí nie je spolupráca verejnej a súkromnej sféry, štátnych a verejných inštitúcií najmä v súvislosti s prípravou účelovo a cielene riešených bezpečnostných projektov ničím výnimočným, na Slovensku takáto priestor dlhodobo absentoval. Práve preto je podpis tejto dohody dôležitým míľnikom na ceste k modernému bezpečnostnému výskumu a aplikovaniu jeho výsledkov do praxe.

Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/ministerstvo-vnutra-sr-spolupracuje-s-stu-na-bezpecnostnom-vyskume-a-civilnej-bezpecnosti.html?page_id=15836