Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave - Doplňujúce prijímacie konanie – externé bakalárske štúdium

03.05.2021

Doplňujúce prijímacie konanie (nový termín podávania prihlášok) pre uchádzačov na externú formu bakalárskeho stupňa štúdia v študijných programoch marketingová komunikácia, masmediálna komunikácia, teória digitálnych hier.

Akademický senát FMK UCM na svojom zasadnutí dňa 29. apríla 2021 rozhodol o vyhlásení doplňujúceho prijímacieho konania pre uchádzačov na externú formu bakalárskeho štúdia v študijných programoch marketingová komunikácia, masmediálna komunikácia, teória digitálnych hier.

Termín na podávanie prihlášok pri doplňujúcom prijímacom konaní je do 31. augusta 2021

Prihlášky je možné podávať elektronicky.

Zdroj: https://fmk.sk/doplnujuce-prijimacie-konanie-2021/