Dodatočné prijímacie konanie na Fakultu prírodných vied UKF v Nitre

30.05.2021

Fakulta prírodných vied vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na vybrané bakalárske študijné programy s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2021

Denná forma štúdia v študijných programoch: 

 • Učiteľstvo akademických predmetov v ľubovoľnej dvojkombinácii predmetov – biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
 • Učiteľstvo predmetov v dvojkombinácii prírodovedného predmetu (biológia, ekológia,  fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety) a jedného z predmetov:
  estetická výchova, etická výchova, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, technika, výchova k občianstvu, výtvarné umenie, maďarský jazyk a literatúra (prihláška sa podáva na FSŠ UKF v Nitre)Aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • Aplikovaná informatika
 • Biológia
 • Fyzika
 • Geografia v regionálnom rozvoji
 • Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

Externá forma štúdia v študijných programoch:

 • Aplikovaná informatika

 

Fakulta prírodných vied vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na vybrané magisterské  študijné programy s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2021 

Denná forma štúdia v študijných programoch:

 • Učiteľstvo akademických predmetov v ľubovoľnej dvojkombinácii predmetov – biológia, ekológia,  fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety
 • Učiteľstvo predmetov v dvojkombinácii prírodovedného predmetu (biológia, ekológia,  fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety) a jedného z predmetov:
  anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie, maďarský jazyk a literatúra (prihláška sa podáva na FSŠ UKF v Nitre)
 • Aplikovaná informatika
 • Biológia
 • Environmentalistika v krajinnom plánovaní a praxi
 • Fyzika materiálov
 • Geografia v regionálnom rozvoji
 • Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

Externá forma štúdia v študijných programoch:

 • Aplikovaná informatika

Zdroj: https://www.fpv.ukf.sk/sk/fakulta/uradna-tabula/hlavne-spravy/1320-dodatocne-prijimacie-konanie-na-fpv-ukf-v-nitre-1-6-2021-15-8-2021