Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

13.01.2020

Deň otvorených dverí - 6. február 2020

Milí študenti stredných škôl, učitelia, výchovní poradcovia, rodičia!

Program Dňa otvorených dverí 2020 Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach bude lokalizovaný do areálov:

Jesenná 5/Park Angelinum 9
Šrobárova 2  
Botanická záhrada UPJŠ – Mánesova 23, časť programu odboru Biológia

DOD začne o 8.30 h stretnutím s úspešnými absolventmi fakulty, ich zaujímavými príspevkami  a diskusiou o ich skúsenostiach zo štúdia na našej fakulte a úspešnom uplatnení v praxi:

Alumni Space – cesta za úspechom

- Aula prof. M. Prasličku - RB0A5, Šrobárova 2 - pre záujemcov o odbory Biológia, Ekológia, Chémia, Geografia
- Aula prof. J. Daniel-Szabóa – SA1A1, Park Angelinum 9 - pre záujemcov o odbory  Matematika, Fyzika, Informatika

Program DOD pokračuje od 10.15 h:

- prehliadkou akademických pracovísk a laboratórií na jednotlivých ústavoch, spojenou s krátkymi popularizačnými a odbornými prednáškami, ale aj diskusiou o štúdiu, rozhovormi o vede a výskume a rôznymi zaujímavými aktivitami.  
- pre výchovných poradcov a sprevádzajúcich učiteľov bude pripravený samostatný program venovaný problematike štúdia prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky.
 

Z dôvodu kvalitného zabezpečenia priebehu podujatia, prosíme o zaslanie   stručnej spätnej informácie formou e-mailu s uvedením: školy, predpokladaného počtu žiakov a záujmu o návštevu konkrétneho ústavu, resp. ústavov.

Kontakt: pf-ovv@upjs.sk

Zdroj: https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/21846/