Cyrilo-metodské putovanie i konferencia

15.07.2023

Počas každoročných slávností „Nitra, milá Nitra“ (tentokrát 3. – 5. júla 2023) sa konalo i „Cyrilo-metodské putovanie z Dražoviec cez Zobor na Nitriansky hrad“, ktoré prebehlo už na certifikovanej trase Cyrilo-metodskej cesty – kultúrnej cesty Rady Európy (od roku 2021). Spoluorganizátormi podujatia boli aj Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda (ďalej len ÚKM) a Katedra archeológie z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len FF UKF v Nitre). Putovanie bolo vsadené hneď na úplný začiatok spomenutých osláv v Nitre, a to do 3. júla. Okolo 60 pútnikov sa podujalo na cestu, ktorá začínala pri Kostole sv. Michala Archanjela v Dražovciach, medzi 9.00 a 10.00 h. Ich vekové zloženie bolo od detí v predškolskom veku až po tých skôr narodených. Prišli individuálne i v rámci viacčlenných rodín.

Moderátorom začiatku i konca putovania bol pracovník odboru kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len NSK) a zároveň hovorca nitrianskeho biskupa, ThDr. Tibor Ujlacký, PhD., ktorý uviedol aj riaditeľa ÚKM na FF UKF v Nitre, prof. PhDr. Petra Ivaniča, PhD., vystupujúceho s úvodným príhovorom. Ťažiskom jeho prejavu o misijnej ceste solúnskych bratov, sv. Konštantína-Cyrila a Metoda, na Veľkú Moravu bolo predstavenie geografického rozmeru danej cesty dlhej vyše 2500 km a trvajúcej minimálne 56 dní. Tento rok je to už rovných 1160 rokov od cesty solúnskych bratov na Veľkú Moravu (rok 863), a pravdepodobne tým pádom aj na naše územie.
Doc. Mgr. Martin Husár, PhD., tiež na začiatku púte v rozhovore pre Televíziu Central (medzi 5:38 a 6:14 min.) predstavil tri prezentačné roll up bannery, ktoré boli vytvorené pre začiatok tohtoročného Cyrilo-metodského putovania tromi študentkami Katedry archeológie (FF UKF v Nitre), Pavlou Drozdíkovou, Lenkou Tujvelovou a Luciou Kotianovou. Vytvorili ich v 1. ročníku magisterského študijného programu archeológia a v rámci predmetu Slovania a kresťanské misie. Uvedený predmet Martin Husár prednášal a viedol k nemu aj semináre. Témami spomenutých bannerov bola sakrálna architektúra 9. storočia na Morave, Slovensku a v Zadunajsku a nakoniec Kostol sv. Michala Archanjela v Dražovciach. NSK podporil, okrem preberaného putovania, i tlač uvedených bannerov.

Ďalšou zastávkou cyrilo-metodského putovania bol Areál Zoborského kláštora pri Špecializovanej nemocnici sv. Svorada, kde pútnikov v rámci sprístupnenej kláštornej eremitky sprevádzal PhDr. Pavel Žebrák s výkladom o histórii daného kláštora a života v ňom. Potom sa pútnici vydali smerom na areál kasární pod Zoborom, na Martinskom vrchu, kde sa nachádza Archeopark Nitra i depozitáre Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Na tomto mieste sa pútnici zoznámili s rekonštrukciami objektov zo včasného stredoveku, ukážkami zo života v danom období a v neposlednom rade bol pre nich pripravený aj poznávací program v spomínaných depozitároch, kde si mohli overiť svoje znalosti z antropológie, zoznámiť sa s 3D rekonštrukciami hnuteľných i nehnuteľných archeologických prameňov, no spoznať aj keramiku a iné artefakty z praveku a stredoveku.
Na vyššie spomínaných zastávkach pútnici získavali pečiatky, ktoré im na poslednej zastávke, na Nitrianskom hrade, umožnili prijať z rúk nitrianskeho biskupa, J. E. Mons. Viliama Judáka, primátora mesta Nitra, Mareka Hattasa, a predsedu NSK, Branislava Becíka, certifikát o absolvovaní trasy spolu so spoločenskou hrou o NSK. Medzi Archeoparkom Nitra na Martinskom vrchu a Nitrianskym hradom získali pútnici pečiatky ešte pri reliéfe sv. Cyrila a Metoda pri OC Promenada Living Park, potom na Svätoplukovom námestí pri tzv. „Svätoplukovom meči“ a na Pribinovom námestí pri soche kniežaťa Pribinu.

4. júla 2023 sa uskutočnila v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Reflexia cyrilo-metodskej tradície v 20. storočí“, ktorej jedným zo spoluorganizátorov bol aj ÚKM. Podujatia sa zúčastnili historici, teológovia, jazykovedci, literárni vedci, architekti a politológovia zo Slovenska, Českej republiky, Severného Macedónska, Bulharska, Chorvátska a Poľska. Spomínanú konferenciu otvoril okrem J. E. nitrianskeho biskupa, Mons. Viliama Judáka, aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici, Marek Lisánsky, predseda NSK, Branislav Becík, ako aj biskup diecézy Greensburg v štáte Pensylvánia (USA), Mons. Larry James Kulick.
Konferencia sa odohrala v rámci osláv 1160. výročia príchodu misie solúnskych bratov na Veľkú Moravu a 1150. výročia ustanovenia sv. Metoda na arcibiskupský stolec v Panónii a Morave pápežom Hadriánom II. (867 – 872). Na konferencii vystúpili pracovníci ÚKM s príspevkami: „Z dejín Apoštolátu sv. Cyrila a Metoda pod ochranou bl. Panny Márie do roku 1914“ (Peter Ivanič – Martin Hetényi) a „Sv. Kliment Rímsky a reflexia jeho osoby a diela v pápežských dokumentoch 20. storočia“ (Martin Husár).

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/6035-cyrilo-metodske-putovanie-i-konferencia