2. kolo podávania prihlášok na Teologickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku

12.05.2020

Dekan TF KU vyhlasuje druhé kolo podávania prihlášok na Teologickú fakultu v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021:

1. v bakalárskych študijných programoch (sociálna práca, štúdium rodiny a sociálnej práce, učiteľstvo predmetu náboženská výchova, učiteľstvo filozofie v kombinácií a učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií)
2. v magisterských študijných programoch (katolícka teológia, sociálna práca, učiteľstvo predmetu náboženská výchova, učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácií, učiteľstvo filozofie v kombinácií a učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií)

Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 15. augusta 2020. Odporúčame využiť e-prihlášku (https://e-prihlaska.ku.sk). Podmienky podania prihlášky platia ako v prvom kole. Všetky informácie sú na stránke www.tf.ku.sk

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta/71085-2-kolo-podavania-prihlasok-na-tf-ku