Komunikácia a internacionalizácia ako nástroj zvyšovania kvality výučby a výskumu UK

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

Názov projektu: Komunikácia a internacionalizácia ako nástroj zvyšovania kvality výučby a výskumu UK

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Konzistentnosť projektu
28

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
34

Záverečný komentár a odporúčania

Predkladaný projekt predstavuje komplexný prístup k posilneniu internacionalizačných snáh VŠ, opierajúci sa o dlhodobý zámer VŠ a ukotvenie oblasti internacionalizácie v jej strategických dokumentoch. Pozitívnym aspektom projektového zámeru je otváranie výučby v AJ domácim študentom, vytváranie príležitostí na interakciu medzi domácimi a zahraničnými študentmi a všeobecne podpora konceptu "Internalisation at Home". Projekt zohľadňuje súčasné trendy v oblasti mobilít, vytvára podmienky na ich efektívne procesovanie, zapájanie sa pomocou hybridnej výučby. Pozitívne hodnotím tiež intenzitu jazykových kurzov pre nepedagogických zamestnancov, ktorá sľubuje reálny progres pri nadobúdaní cudzojazyčných kompetencií. V prípade merateľných ukazovateľov odporúčam formuláciu ukazovateľa, ktorý by zohľadňoval efekt podpory pedagógov pri príprave hodín v AJ (napr. počet pripravených kurzov/cvičení/prednášok). Podobne aj pri Centre Comeniana.

Celkový počet bodov
86.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
35

Záverečný komentár a odporúčania

dlhodobý zámer obsahuje viaceré ciele v previazanosti na tému internacionalizácie a už vykonaných aktivít (absentuje však stanovovenie prioritizácie, indikátorov a časového rámca plnenia/kontroly)

Celkový počet bodov
83.00

Filter

Filter