hygiena potravín

Detail študijného programu

Kód: 104004
UIPŠ kód: 4332V00
Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Fakulta:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 5
Študijný odbor: veterinárske lekárstvo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 12241
Prvá akreditácia: 18.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18852/46465:3-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18852/46465:3-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 18.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Fakulta:
Študijný program: hygiena potravín
Študijný odbor: hygiena potravín
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť