Na rokovanie vlády ide upravený návrh reformy vysokých škôl. Rezort zapracoval viaceré zásadné pripomienky

09.12.2021

Povinnosť verejného vypočutia kandidátov pri voľbe členov správnej rady, schvaľovanie kandidáta na rektora volebným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou členov zhromaždenia či zverenie schvaľovania niektorých riadiacich procesov do právomocí akademického senátu – to sú len niektoré zásadné pripomienky reprezentácií vysokých škôl a študentov, ktoré boli zapracované do návrhu novely zákona o vysokých školách. Po ukončení medzirezortného pripomienkového konania návrh smeruje na najbližšie rokovanie vlády SR.

„Od predstavenia novely vnímame širokú diskusiu odborníkov a reprezentantov vysokých škôl a študentov k jej zneniu. Preto sme aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania pozorne analyzovali jednotlivé pripomienky a rokovali s reprezentáciami vysokých škôl a študentov, pričom vo viacerých bodoch sme upravili pôvodný návrh novely,“ uviedol štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis.

Rokovania o pripomienkach reprezentácií vysokých škôl a študentov priniesli do návrhu viaceré zmeny. Napríklad pri kandidátoch na rektora sa už nebude vyžadovať pôsobenie vo vedúcej funkcii na vysokej škole. Postačujúca bude prax v riadení akejkoľvek právnickej osobe najmenej štyri roky. Kandidát na rektora sa podľa upraveného návrhu nemal schvaľovať „komorovým systémom“, ale bude sa spoločne voliť volebným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou všetkých členov volebného zhromaždenia.

Výsledkom rokovaní je taktiež skutočnosť, že zodpovednosť kvestora rektorovi a funkcia dekana zostáva zachovaná. Niektoré riadiace procesy (napr. nakladanie s majetkom vysokej hodnoty, zlučovanie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmena názvu alebo zmena sídla verejnej vysokej školy) boli upravené tak, aby schvaľovanie bolo zverené aj akademickému senátu alebo na jeho vyjadrenie. Proces voľby členov správnej rady verejnej vysokej školy bol doplnený o verejné vypočutie kandidátov, rozširuje sa nezlučiteľnosť členstva v správnej rade o ústavné funkcie a zamestnanie na akomkoľvek ministerstve, členovia budú vyberaní len z nominácií združení zamestnávateľov, miestnej a územnej samosprávy a tvorivých inštitúcií a ostatného nepárneho člena si bude voliť sama správna rada (t. j. podiel členov menovaných ministrom bude menší ako polovica členov). Odvolanie členov správnej rady bude možné len z taxatívne vymenovaných dôvodov a nebude možné pol roka pred voľbou rektora.

Upravené bolo aj zloženie výberovej komisie dekana, kde jedného člena pôvodne nominovaného rektorom bude nominovať akademický senát a jeden z členov nominovaných fakultou bude zástupcom študentov. Taktiež bolo upravené zloženie výberovej komisie pri obsadzovaní funkčných miest docentov a profesorov a doplnené o povinné zverejňovanie o účasť externých členov a o účasť nehlasujúceho študenta.

Návrh zákona o vysokých školách vychádza z relevantných zahraničných systémov, analýz a odporúčaní. Z nich vyplýva, že slovenské vysoké školy nevyhnutne potrebujú reformu a návrh novely zákona o vysokých školách má za cieľ komplexne zlepšiť ich kvalitu, atraktivitu a otvorenosť. V novele sa preto navrhuje zavedenie funkčných miest docentov a profesorov, ktoré budú nezávislé od akademických titulov, ako aj vytvorenie legislatívneho rámca pre výkonnostné zmluvy ako predvídateľný prvok financovania vysokých škôl.

 „Reforma vysokých škôl vo svojom cieli prinesie zásadné zmeny ako financovanie podľa kvality, výkonnostné zmluvy, kvalitnejších vysokoškolských učiteľov, kratšie externé štúdium, funkčné miesta docentov a profesorov, menšiu byrokraciu a väčšiu transparentnosť pri vedeckých výskumoch, ako aj zmeny v riadení vysokých škôl,“ podčiarkol štátny tajomník Paulis.

V rámci legislatívneho procesu bolo k novele vznesených celkovo 865 pripomienok, z toho 503 bolo uplatnených ako zásadných. Následne prebehli rozporové konania s povinne pripomienkujúcimi subjektmi a prerokovanie pripomienok s ostatnými subjektmi.