Právo Európskej únie

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienkou prijatia na štúdium je

(1) úspešné absolvovanie II. stupňa študijného programu v odbore právo alebo spojeného študijného programu I. a II. stupňa v odbore právo a

(2) absolvovanie prijímacieho konania.Additional information

Predpokladaný počet prijatých študentov: 

10 spoločne pre všetky programy pre denné štúdium v jednom študijnom programe, najviac 2 pre denné štúdium v jednom študijnom programe;

5 pre externé štúdium v jednotlivých študijných programochCoordinator for students with specific needs

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. tel. +421 2 9012 2006 e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skForm of entrance exam

Komisia na neverejnom hlasovaní určí poradie najúspešnejších kandidátov na základe

 • študijného prospechu v predchádzajúcom štúdiu (Bc. a Mgr.)
 • znalostí cudzích jazykov
 • účasti v rámci vedeckých, resp. akademických aktivít
 • kapacitných možností školiteľov a fakulty
 • kvality projektu dizertačnej práce
 • výsledku osobného pohovoru zo študijného odboru na prijímacej skúške


 • Apply the application for study

  15.06.2023

 • Performance of the entrance exam

  16.06.2023 - 30.06.2023

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
 • CV (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 3 až 5 strán (electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
 • súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej a vedeckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností (electronic form)
 • e. uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej vysokej škole, predložia Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1599 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1599 €

The fee for admission procedure
application form: 70 €
E-application form: 70 €

Billing information

Forma: bezhotovostne číslo účtu: IBAN: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

príslušný VS: 104 001 0062

Banka: STATNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/Swift: SPSRSKBAXXX

špecifický symbol: 23xxxxx (xxxxx je poradové číslo prihlášky)

V správe pre prijímateľa uveďte „PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“ Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Last update: 30.04.2023 17:53

Draw attention to not topical data