Obchodné a finančné právo

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu právnych vied s osobitným zameraním na problematiku daného študijného odboru. Je pripravený na metodologicky i vedecky požadovanej úrovni analyzovať základné i špeciálne otázky a problémy daného študijného programu, tieto zovšeobecniť a primerane zdokumentovať ich využitie v praxi.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI ABSOLVENTA

Absolvent je schopný sám bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti daného študijného odboru z pohľadu ich teoreticko-vedeckého zdôvodnenia a potrieb spoločensko-politickej a právnej praxe.

Absolvent dokáže teoreticky zosumarizovať poznatky viacerých právnych disciplín, z ktorých vie abstrahovať predpokladaný praktický vývoj.

DOPLŇUJÚCE VEDOMOSTI, SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI ABSOLVENTA

Vedecká práca absolventa (teoretická i praktická) je úzko prepojená so štúdiom iných spoločenskovedných disciplín, osobitne politológie, sociológie, psychológie, filozofie a ekonómie. Vedomosti a poznatky z uvedených disciplín dokáže absolvent využiť v záujme dosiahnutia stanovených, resp. požadovaných vedeckých cieľov a úloh.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

100 % hodnotenie prijímacej skúškyAdditional information

Uchádzač vypĺňa elektronickú prihlášku na štúdium zverejnenú na webovom sídle PraF UK (https://e-prihlaska.uniba.sk). 
Vytlačenú prihlášku zašle spolu s požadovanými prílohami na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Oddelenie vedy a doktorandského štúdia
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava

V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:

 • meno a priezvisko, tituly, mená rodičov, rodné číslo, dátum narodenia u cudzincov, miesto narodenia, rodinný stav a miesto trvalého pobytu študenta, pohlavie, miesto pobytu v SR, národnosť, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu a číslo pasu u cudzincov,
 • vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce, zvolenú formu doktorandského štúdia,
 • údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní; uchádzač o štúdium k prihláške doloží aj potvrdenie od zamestnávateľa (orgánu verejnej správy) trvaní pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium.

K prihláške uchádzač priloží:

 • životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; uchádzač, ktorý absolvoval štúdium na PraF UK a hlási sa na doktorandské štúdium na PraF UK, predloží kópie dokladov o vzdelaní spolu s ich originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného študijného oddelenia,
 • súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností,
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie,
 • uchádzači o štúdium z členských štátov EÚ a slovenskí uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej vysokej škole predložia k prihláške Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou (rozhodnutie/potvrdenie vystavuje príslušný Krajský školský úrad, www.ksuba.sk, príp. MŠVVaŠ SR, www.min.edu.sk), republiky a Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní z rektorátu UK. Tieto podmienky sa netýkajú občanov Českej republiky,
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 3 až 5 strán.

Prihláška sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia.Coordinator for students with specific needs

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. +421 2 9012 2006

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skGeneral information on the admission exam

Podmienkou prijatia na štúdium je

(1) úspešné absolvovanie II. stupňa študijného programu v odbore právo alebo spojeného študijného programu I. a II. stupňa v odbore právo a

(2) absolvovanie prijímacieho konania.Form of entrance exam

Komisia na neverejnom hlasovaní určí poradie najúspešnejších kandidátov na základe

 • študijného prospechu v predchádzajúcom štúdiu (Bc. a Mgr.)
 • znalostí cudzích jazykov
 • účasti v rámci vedeckých, resp. akademických aktivít
 • kapacitných možností školiteľov a fakulty
 • kvality projektu dizertačnej práce
 • výsledku osobného pohovoru zo študijného odboru na prijímacej skúške


Tests

V rozsahu vysokoškolského vzdelania II. stupňa študijného odboru právo. • Apply the application for study

  15.04.2019 - 15.06.2020

 • Performance of the entrance exam

  16.06.2020 - 17.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Additions
 • CV (electronic form)
 • súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej a vedeckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností (electronic form)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 3 až 5 strán (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1599 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1599 €

The fee for admission procedure
application form: 70 €
E-application form: 70 €

Billing information

číslo účtu: IBAN: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

príslušný VS: 104 001 0062

Banka: STATNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/Swift: SPSRSKBAXXX

špecifický symbol: 20xxxxx (xxxxx je poradové číslo prihlášky)

V správe pre prijímateľa uveďte

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

 

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Last update: 03.12.2019 00:18

Draw attention to not topical data