Security Public-Administration Services

Prospects of graduates

Absolventi študijného programu Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe sa uplatnia ako:

- špecialista, manažér alebo riadiaci pracovník pre orgány verejnej správy s dôrazom na úseky činnosti v riadiacej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, napr. na úseku všeobecnej vnútornej správy, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a krízového manažmentu.



Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Na magisterské štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe môžu byť na základe prihlášky prijatí uchádzači, ktorí:

  • sú absolventmi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe,
  • dosiahli najlepší vážený študijný priemer za celé bakalárske štúdium,
  • uhradili poplatok 19 € na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania, 29 € v prípade, že uchádzači nepodali prihlášku aj v elektronickej forme.


Additional information

http://www.akademiapz.sk

e-mail: martina.pokorna@minv.sk



Conditions for international students

Na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave sa môže prihlásiť každý občan Slovenskej republiky. Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov EU platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.



General information on the admission exam

Prijímanie uchádzačov na magisterské štúdium sa uskutoční na základe výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch (vážený študijný priemer podľa vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia) potvrdených vysokou školou v prihláške (potvrdenie vysokej školy sa nevyžaduje, ak je uchádzač absolventom Akadémie PZ v Bratislave) alebo doloženého výpisu výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy.



  • Apply the application for study

    09.07.2021

Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Additions
  • CV (paper form)
  • Bachelor diploma (paper form)
  • doklad o zaplatení poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 29 €
E-application form: 19 €

Billing information

Bankové spojenie Štátna pokladnica 
IBAN SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol 44444

Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Marek Mikulec – marek.mikulec@akademiapz.sk
Last update: 06.10.2020 13:03

Draw attention to not topical data