Theory and History of Art and Culture

Name: Theory and History of Art and Culture
English Name of the field of study: Theory and History of Art and Culture
Code: 8110
Group: Humanities
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: PhDr.
Replaces study fields: dejiny a teória divadelného umenia
dejiny a teória filmového umenia a multimédií
kulturológia
muzikológia
teória hudby
teória tanca

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor vedy o umení a kultúre zahŕňa znalosti týkajúce sa poznania a výskumu všetkých relevantných kontextov existencie jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry.

K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria:

1.       predmet, štruktúra disciplíny a odborná terminológia vedy o jednom, prípadne viacerých, z nasledujúcich druhov umenia: výtvarné umenie, architektúra, hudobné umenie, tanečné umenie, divadelné umenie, filmové umenie, multimédiá, audiovízia alebo o kultúre (ďalej len „druhy umenia alebo kultúra“),

2.       dejiny jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry a vývoj ich vzájomných kultúrno-spoločenských kontextov vo vzťahu ku všeobecným dejinám,

3.       teória jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry,

4.       metódy výskumu, analýzy a interpretácie a kritiky umeleckého diela alebo umeleckých diel v kontexte vedy alebo vied o príslušnom druhu alebo viacerých druhoch umenia alebo fenoménov a kategórií kultúry,

5.       dejiny teórie a vedeckého poznávania príslušných druhov umenia alebo kultúry,

6.       základy práce s archívnymi zdrojmi, dokumentmi, odbornými prameňmi a citačnými normami,

7.       základy práce v oblasti praktických aplikácií odboru (najmä dramaturgie, právnych predpisov, ochrany kultúrneho dedičstva, organizácie, manažmentu, propagácie a marketingu alebo riadenia),

8.       ďalšie relevantné interdisciplinárne kontexty výskumu príslušného druhu umenia alebo kultúry (napríklad filozofické, historické, estetické, filologické, archeologické, muzeologické, etnologické, psychologické, sociologické, prírodnovedné, informačnotechnologické).


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy v oblasti študijného odboru. V závislosti od zvoleného študijného programu absolvent má vedomosti z kľúčových oblastí odboru, ktorými sú:

1.       predmet, štruktúra disciplíny a odborná terminológia vedy o jednom, prípadne viacerých druhoch umenia alebo o kultúre,

2.       dejiny jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry a vývoj ich vzájomných kultúrno-spoločenských kontextov vo vzťahu ku všeobecným dejinám,

3.       teória jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry,

4.       metódy  výskumu,  analýzy,  interpretácie  a  kritiky  umeleckého  diela/umeleckých  diel v kontexte vedy alebo vied o príslušnom druhu alebo viacerých druhoch umenia alebo fenoménov a kategórií kultúry,

5.       dejiny teórie a vedeckého poznávania príslušných druhov umenia alebo kultúry,

6.       základy práce s archívnymi zdrojmi, dokumentmi, odbornými prameňmi a citačnými normami,

7.       základy práce v oblasti praktických aplikácií odboru (najmä dramaturgie, právnych predpisov, ochrany kultúrneho dedičstva, organizácie, manažmentu, propagácie a marketingu alebo riadenia),

8.       ďalšie relevantné interdisciplinárne kontexty výskumu príslušného druhu umenia alebo kultúry    (napríklad    filozofické,    historické,    estetické,    filologické,    archeologické,

muzeologické, etnologické, psychologické, sociologické, prírodnovedné).

Absolvent preukazuje schopnosť analyticky a kriticky uvažovať o príslušnom druhu umenia alebo o  kultúre.  Ovláda  základné  autorské  zručnosti  v tvorbe  odborných  a  publicistických  textov o príslušnom druhu umenia alebo o kultúre.

Absolvent má kompetencie prezentovať rôznym druhom publika problémy príslušného druhu umenia alebo kultúry a identifikovať ich riešenia a diskutovať o nich. Vyznačuje sa tvorivým a pružným myslením, na základe ktorého dokáže navrhovať riešenia metodických, odborných, umeleckých alebo praktických problémov. Je schopný efektívne spolupracovať pri organizácii alebo manažmente podujatí prezentujúcich alebo propagujúcich príslušný druh umenia alebo kultúry na rôznych typoch pracovísk a v médiách.

Description of the first degree

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy v oblasti študijného odboru. V závislosti od zvoleného študijného programu absolvent má vedomosti z kľúčových oblastí odboru, ktorými sú:

1.       predmet, štruktúra disciplíny a odborná terminológia vedy o jednom, prípadne viacerých druhoch umenia alebo o kultúre,

2.       dejiny jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry a vývoj ich vzájomných kultúrno-spoločenských kontextov vo vzťahu ku všeobecným dejinám,

3.       teória jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry,

4.       metódy  výskumu,  analýzy,  interpretácie  a  kritiky  umeleckého  diela/umeleckých  diel v kontexte vedy alebo vied o príslušnom druhu alebo viacerých druhoch umenia alebo fenoménov a kategórií kultúry,

5.       dejiny teórie a vedeckého poznávania príslušných druhov umenia alebo kultúry,

6.       základy práce s archívnymi zdrojmi, dokumentmi, odbornými prameňmi a citačnými normami,

7.       základy práce v oblasti praktických aplikácií odboru (najmä dramaturgie, právnych predpisov, ochrany kultúrneho dedičstva, organizácie, manažmentu, propagácie a marketingu alebo riadenia),

8.       ďalšie relevantné interdisciplinárne kontexty výskumu príslušného druhu umenia alebo kultúry    (napríklad    filozofické,    historické,    estetické,    filologické,    archeologické,

muzeologické, etnologické, psychologické, sociologické, prírodnovedné).

Absolvent preukazuje schopnosť analyticky a kriticky uvažovať o príslušnom druhu umenia alebo o  kultúre.  Ovláda  základné  autorské  zručnosti  v tvorbe  odborných  a  publicistických  textov o príslušnom druhu umenia alebo o kultúre.

Absolvent má kompetencie prezentovať rôznym druhom publika problémy príslušného druhu umenia alebo kultúry a identifikovať ich riešenia a diskutovať o nich. Vyznačuje sa tvorivým a pružným myslením, na základe ktorého dokáže navrhovať riešenia metodických, odborných, umeleckých alebo praktických problémov. Je schopný efektívne spolupracovať pri organizácii alebo manažmente podujatí prezentujúcich alebo propagujúcich príslušný druh umenia alebo kultúry na rôznych typoch pracovísk a v médiách.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia o historických a súčasných teoretických prístupoch a metodológii výskumu príslušného druhu umenia alebo kultúry. V závislosti od zvoleného študijného programu absolvent má odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktorými sú:

 

1.       predmet, štruktúra disciplíny a odborná terminológia vedy o jednom alebo viacerých z druhov umenia alebo kultúry,

2.       dejiny jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry a vývoj ich vzájomných kultúrno-spoločenských kontextov vo vzťahu ku všeobecným dejinám,

3.       teória jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry,

4.       metódy analýzy a výskumu umeleckého diela alebo umeleckých diel v kontexte vedy alebo vied o príslušnom druhu alebo viacerých druhoch umenia alebo fenoménov a kategórií kultúry,

5.       dejiny teórie alebo vedeckého poznávania príslušného druhov umenia alebo kultúry,

6.       práca s archívnymi zdrojmi, dokumentmi, odbornými prameňmi a citačnými normami,

7.       práca v oblasti praktických aplikácií odboru (najmä dramaturgie, právnych predpisov, ochrany kultúrneho dedičstva, organizácie, manažmentu, propagácie a marketingu alebo riadenia),

8.       ďalšie relevantné interdisciplinárne kontexty výskumu príslušného druhu umenia alebo kultúry (napríklad filozofické, historické, estetické, filologické, archeologické,

muzeologické,       etnologické,       psychologické,       sociologické,       prírodnovedné,

informačnotechnologické).

 

Rozumie tvorbe, interpretácii a estetickému pôsobeniu výrazových prostriedkov príslušného druhu umenia,  vie  formulovať  odporúčania  pre  rozvoj  príslušnej  oblasti  poznania.  Má  odborné a metodologické vedomosti o historických štýloch a technikách tvorby jedného alebo viacerých druhov umení alebo o kategóriách a obdobiach vývoja kultúry v súvislosti s aktuálnymi problémami spoločnosti.

 

Dokáže kriticky reflektovať rôzne procesy jednotlivých druhov umenia alebo kultúry, navrhovať efektívne využívanie ich prejavov v praxi, riadiť aktivity, ktoré s nimi súvisia.

 

Absolvent  sa  vyznačuje     kompetenciou  pracovať  efektívne  ako  jednotlivec  či  člen  tímu a zodpovednosťou za riadenie práce pracovného tímu. Dodržiava etické princípy svojej profesie. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky svojej tvorby pred odborným publikom.

Description of the third degree

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia. Vie zvoliť a samostatne uplatniť konkrétne vedecké metódy špecializovaného výskumu jednotlivých druhov umenia alebo kultúry. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytváranie nových poznatkov v oblasti vied o umení alebo o kultúre.

 

Absolvent aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti vied o umení alebo kultúre. Absolvent dokáže formulovať nové  hypotézy  a stratégie  pre  ďalší  výskum  a  rozvoj  študijného  odboru.  Vie  špecifikovať a navrhovať aktuálne a originálne ciele a metódy výskumu v oblasti vedy o príslušnom umení alebo o kultúre vrátane interdisciplinárnych kontextov.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Vytvára originálne, špecifické výskumné metódy a projekty výskumu. Samostatne prezentuje svoje výsledky výskumu a vývoja pred vedeckou komunitou v slovenskej republike aj v zahraničí, a to aj v cudzom jazyku. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní vlastných výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže navrhovať a vedecky riadiť nové koncepcie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.

Back