Midwifery

Name: Midwifery
English Name of the field of study: Midwifery
Code: 5609
Group: Healthcare
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: no
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: PhDr.
An opinion is required on the assumption of the application of graduates of SP in practice: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (IČO: )
Replaces study fields: pôrodná asistencia

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor zahŕňa poznatky o reprodukčnom zdraví, individuálnej starostlivosti o ženu a dieťa, poznatky o preventívnej, podpornej, liečebnej a rehabilitačnej či následnej starostlivosti o ženy, novorodencov,    rodiny,    komunity    v období    tehotenstva,    počas    pôrodu,    v popôrodnom, v novorodeneckom období, pri gynekologických chorobách a podpore reprodukčného zdravia.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent   má   vedomosti   na   úrovni   syntézy,   ktoré   integrujú   poznatky   biomedicínskych, spoločenských vied a vied o človeku, ktoré slúžia ako základ pre teóriu a prax pôrodnej asistencie. Absolvent má teoretické vedomosti a poznatky na úrovni ich aplikácie z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy človeka v zdraví a chorobe vo vzťahu k reprodukčnému a sexuálnemu zdraviu ženy. Rozlišuje súvislosti medzi psychickými a somatickými procesmi v kontexte životného prostredia, sociálnych, ekonomických a kultúrnych vplyvov, spirituality, viery a svetonázoru. Absolvent interpretuje medzinárodné dokumenty študijného odboru pôrodná asistencia a uplatňuje politiku nadnárodných organizácií. Absolvent na základe svojich vedomostí, zručností, sociálnej zrelosti  prispieva  k  profesionalizácii  a  zvyšovaniu  prestíže  a  postavenia  pôrodnej  asistencie v spoločnosti. Uplatňuje vo svojej práci právne predpisy, ktoré sú potrebné na výkon povolania pôrodnej asistencie. Absolvent je nositeľom humanistických princípov, rešpektuje úctu k životu, ľudskú dôstojnosť a dodržiavanie práv človeka. Riadi sa princípmi etiky v pôrodnej asistencii.

 

Absolvent je schopný samostatne a kvalifikovane rozhodovať v poskytovaní starostlivosti tehotným ženám, rodičkám a novorodencom, ako aj ženám gynekologicky chorým, a to v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti. Ovláda diagnostické, terapeutické, ošetrovateľské, rehabilitačné  postupy  a  techniky  v  pôrodnej  asistencii.  Monitoruje  ošetrovateľské  problémy v pôrodnej asistencii a zabezpečuje komplexnú starostlivosť prostredníctvom metódy ošetrovateľského procesu. Absolvent samostatne realizuje individuálnu starostlivosť o ženu a dieťa: preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú, najmä v období tehotenstva, počas pôrodu a v popôrodnom období. Poskytuje starostlivosť rodinám a špecifickým skupinám žien, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav žien a ich detí, ako aj rodín a špecifických skupín a komunít žien v rôznych situáciách vyžadujúcich starostlivosť pôrodnej asistentky. Získava aktívnu účasť žien, ich rodín, špecifických skupín a komunít žien v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti  vrátane  edukácie  žien,  ich  rodín,  špecifických  skupín  a  komunít  žien. Vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje maximálnu kvalitu starostlivosti v súlade s etickými princípmi, právami pacientov a detí s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopný kriticky myslieť a pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou.

 

Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Description of the first degree

Absolvent   má   vedomosti   na   úrovni   syntézy,   ktoré   integrujú   poznatky   biomedicínskych, spoločenských vied a vied o človeku, ktoré slúžia ako základ pre teóriu a prax pôrodnej asistencie. Absolvent má teoretické vedomosti a poznatky na úrovni ich aplikácie z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy človeka v zdraví a chorobe vo vzťahu k reprodukčnému a sexuálnemu zdraviu ženy. Rozlišuje súvislosti medzi psychickými a somatickými procesmi v kontexte životného prostredia, sociálnych, ekonomických a kultúrnych vplyvov, spirituality, viery a svetonázoru. Absolvent interpretuje medzinárodné dokumenty študijného odboru pôrodná asistencia a uplatňuje politiku nadnárodných organizácií. Absolvent na základe svojich vedomostí, zručností, sociálnej zrelosti  prispieva  k  profesionalizácii  a  zvyšovaniu  prestíže  a  postavenia  pôrodnej  asistencie v spoločnosti. Uplatňuje vo svojej práci právne predpisy, ktoré sú potrebné na výkon povolania pôrodnej asistencie. Absolvent je nositeľom humanistických princípov, rešpektuje úctu k životu, ľudskú dôstojnosť a dodržiavanie práv človeka. Riadi sa princípmi etiky v pôrodnej asistencii.

 

Absolvent je schopný samostatne a kvalifikovane rozhodovať v poskytovaní starostlivosti tehotným ženám, rodičkám a novorodencom, ako aj ženám gynekologicky chorým, a to v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti. Ovláda diagnostické, terapeutické, ošetrovateľské, rehabilitačné  postupy  a  techniky  v  pôrodnej  asistencii.  Monitoruje  ošetrovateľské  problémy v pôrodnej asistencii a zabezpečuje komplexnú starostlivosť prostredníctvom metódy ošetrovateľského procesu. Absolvent samostatne realizuje individuálnu starostlivosť o ženu a dieťa: preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú, najmä v období tehotenstva, počas pôrodu a v popôrodnom období. Poskytuje starostlivosť rodinám a špecifickým skupinám žien, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav žien a ich detí, ako aj rodín a špecifických skupín a komunít žien v rôznych situáciách vyžadujúcich starostlivosť pôrodnej asistentky. Získava aktívnu účasť žien, ich rodín, špecifických skupín a komunít žien v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti  vrátane  edukácie  žien,  ich  rodín,  špecifických  skupín  a  komunít  žien. Vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje maximálnu kvalitu starostlivosti v súlade s etickými princípmi, právami pacientov a detí s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopný kriticky myslieť a pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou.

 

Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia. Samostatne rieši zložité teoretické problémy. Absolvent definuje podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie o fyziologických, rizikových a patologických stavoch počas tehotenstva, pôrodu, v šestonedelí, v novorodeneckom období pri poskytovaní starostlivosti v pôrodnej asistencii. Integruje poznatky z gynekológie, pôrodníctva a neonatológie, pediatrie a ďalších zdravotníckych a spoločenských vied.

 

Absolvent samostatne poskytuje individualizovanú starostlivosť v pôrodnej asistencii a prakticky uplatňuje a rozvíja vedomosti v pôrodnej asistencii vo všetkých oblastiach a zariadeniach zdravotnej starostlivosti o ženu, dieťa a ich rodinu. Kriticky myslí a kvalifikovane pracuje s výsledkami praxe založenej na dôkazoch, podieľa sa na vedeckej činnosti a využíva vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky. Identifikuje problémy, ktoré môžu byť predmetom výskumu pôrodnej asistencie, využíva a aplikuje výsledky výskumu v praxi pôrodnej asistencie v súlade s profesijnými normami, etickými princípmi, právami pacientov a právami dieťaťa s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri poskytovaní a riadení starostlivosti na všetkých úrovniach a je schopný spolupracovať na príprave študentov v tomto študijnom odbore. Navrhuje, zavádza a používa moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov. Spolupracuje v interdisciplinárnych tímoch na úlohách týkajúcich sa poskytovania starostlivosti v pôrodnej asistencii. Aplikuje postupy overené výskumom v prenatálnej, perinatálnej a postnatálnej starostlivosti o ženu a dieťa, pri gynekologických chorobách a podpore reprodukčného zdravia. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri efektívnom využívaní informačných technológií. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Absolvent preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Dodržiava etické princípy svojej profesie.

Description of the third degree

Absolvent menuje a využíva metódy základného a aplikovaného výskumu s osobitným zameraním na problematiku pôrodnej asistencie a samostatne vedecky pracuje. Absolvent má špecializované odborné a metodologické vedomosti z oblasti vedeckej práce v pôrodnej asistencii. Samostatne identifikuje a definuje vedecký problém spracúva výskumný projekt na jeho riešenie. Absolvent formuluje hypotézy a stratégie na výskum a rozvoj študijného odboru pôrodná asistencia. Absolvent aplikuje vlastné zistenia vyplývajúce z analýzy svojich vedeckých výsledkov pri riešení problémov v oblasti pôrodnej asistencii, ale i interdisciplinárneho charakteru. Prakticky aplikuje zvolené výskumné metódy a používa ich pri hľadaní nových postupov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb.

 

Absolvent kriticky vyhodnocuje dostupné údaje k vedeckému problému, používa adekvátne štatistické metódy, spracúva a dokumentuje výsledky svojej výskumnej aktivity a implementuje zásady vedeckej komunikácie výsledkov svojho výskumu v slovenskom jazyku, ako aj v cudzom jazyku.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Vyznačuje sa vysokým stupňom samostatnosti, iniciatívnosťou, zodpovednosťou a tvorivým myslením.  Svojou výskumnou prácou významne prispieva k rozvoju študijného odboru. Dokáže zostaviť tím a plánovať a koordinovať jeho prácu na spoločnom vedeckom projekte.

Back