Forestry

Name: Forestry
English Name of the field of study: Forestry
Code: 4219
Group: Agricultural and Veterinary Science
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Replaces study fields: ekosystémové služby lesov
hospodárska úprava lesov
lesnícka fytológia
lesnícke technológie
lesníctvo
ochrana lesa
pestovanie lesa
poľovníctvo

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor lesníctvo zahŕňa znalosti o lesoch, lesných ekosystémoch a ich súčastiach, najmä vo vzťahu k ich manažmentu, zhodnocovaniu, ochrane a komplexnej starostlivosti. Zameriava sa aj na zabezpečenie odolnosti, biodiverzity a udržateľného hospodárenia v lesných ekosystémoch na báze prírode blízkeho a ekonomicky dlhodobo efektívneho obhospodarovania porastov. K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria aj zakladanie lesa, pestovanie lesa, hospodárska úprava lesa, lesnícka fytológia, ochrana lesa, ochrana prírody, aplikovaná zoológia, poľovníctvo, lesnícke technológie, lesnícka bioekonomika a ekosystémové služby lesov.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent má vedomosti v oblasti lesných ekosystémov vo všetkých ich zložkách, ich vzájomnej interakcie vrátane zakladania, pestovania, obhospodarovania, ako aj zhodnocovania lesov na úrovni syntézy. Má praktické a metodologické vedomosti týkajúce sa ekologických, výrobno- technologických, ekonomických a environmentálnych princípov lesného hospodárstva, ktoré slúžia ako základ pre prax. Má poznatky o využití týchto princípov pri riešení praktických úloh hospodárenia v lese, manažmente krajiny ako aj v oblasti komunálneho hospodárstva. Navrhuje a realizuje variantné riešenia s dôrazom na prírode blízke formy obhospodarovania, ako aj so zohľadnením ekonomických princípov lesnej produkcie a požiadaviek ochrany prírody. Špecifikuje základné princípy ochrany biodiverzity, manažmentu a chovu zveri. Chápe princípy súžitia lesa a živočíchov a ich existencie v agrárnej a lesnej krajine na rovnovážnej úrovni.

 

Pri zisťovaní stavu lesa, stromových a porastových charakteristík používa príslušné prístroje, metódy a prístupy. Dokáže identifikovať, zbierať, ukladať údaje a informácie o lesnom prostredí a lesných porastoch. Ďalej identifikuje základné problémy a navrhuje opatrenia, vypracováva ozeleňovacie projekty. Prakticky riadi činnosti súvisiace s ťažbovými a dopravnými technológiami a logistikou lesnej výroby pri dodržaní princípov udržateľného hospodárenia. Hodnotí kvalitu dreva, účinnosť technologických postupov a výchovy porastov v dlhšom časovom horizonte. Vykonáva ochranu a chov zveri na úrovni poľovného revíru alebo na úrovni lesnej správy. Navrhuje a realizuje výstavbu poľovníckych zariadení, riadi chov a lov zveri. Determinuje najvýznamnejšie druhy živočíchov, pozná základné metódy zisťovania ich početnosti a diverzity, ako aj väzbu na biotopy.

 

Absolvent je pripravený riešiť základné praktické úlohy a problémy lesného hospodárstva na úrovni nižších riadiacich funkcií v štátnych a neštátnych subjektoch a podnikoch prvotného spracovania dreva, ako taxátor v rámci prác hospodárskej úpravy lesov. Absolvent sleduje a hodnotí trh s drevnou surovinou a výrobkami prvotného spracovania dreva. Chápe morálne,  spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru. Dokáže vykonávať funkciu poľovníckeho hospodára, vedúceho zvernice a bažantnice, zverostrážcu, strážcu v organizačných útvaroch ochrany prírody.

Description of the first degree

Absolvent má vedomosti v oblasti lesných ekosystémov vo všetkých ich zložkách, ich vzájomnej interakcie vrátane zakladania, pestovania, obhospodarovania, ako aj zhodnocovania lesov na úrovni syntézy. Má praktické a metodologické vedomosti týkajúce sa ekologických, výrobno- technologických, ekonomických a environmentálnych princípov lesného hospodárstva, ktoré slúžia ako základ pre prax. Má poznatky o využití týchto princípov pri riešení praktických úloh hospodárenia v lese, manažmente krajiny ako aj v oblasti komunálneho hospodárstva. Navrhuje a realizuje variantné riešenia s dôrazom na prírode blízke formy obhospodarovania, ako aj so zohľadnením ekonomických princípov lesnej produkcie a požiadaviek ochrany prírody. Špecifikuje základné princípy ochrany biodiverzity, manažmentu a chovu zveri. Chápe princípy súžitia lesa a živočíchov a ich existencie v agrárnej a lesnej krajine na rovnovážnej úrovni.

 

Pri zisťovaní stavu lesa, stromových a porastových charakteristík používa príslušné prístroje, metódy a prístupy. Dokáže identifikovať, zbierať, ukladať údaje a informácie o lesnom prostredí a lesných porastoch. Ďalej identifikuje základné problémy a navrhuje opatrenia, vypracováva ozeleňovacie projekty. Prakticky riadi činnosti súvisiace s ťažbovými a dopravnými technológiami a logistikou lesnej výroby pri dodržaní princípov udržateľného hospodárenia. Hodnotí kvalitu dreva, účinnosť technologických postupov a výchovy porastov v dlhšom časovom horizonte. Vykonáva ochranu a chov zveri na úrovni poľovného revíru alebo na úrovni lesnej správy. Navrhuje a realizuje výstavbu poľovníckych zariadení, riadi chov a lov zveri. Determinuje najvýznamnejšie druhy živočíchov, pozná základné metódy zisťovania ich početnosti a diverzity, ako aj väzbu na biotopy.

 

Absolvent je pripravený riešiť základné praktické úlohy a problémy lesného hospodárstva na úrovni nižších riadiacich funkcií v štátnych a neštátnych subjektoch a podnikoch prvotného spracovania dreva, ako taxátor v rámci prác hospodárskej úpravy lesov. Absolvent sleduje a hodnotí trh s drevnou surovinou a výrobkami prvotného spracovania dreva. Chápe morálne,  spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru. Dokáže vykonávať funkciu poľovníckeho hospodára, vedúceho zvernice a bažantnice, zverostrážcu, strážcu v organizačných útvaroch ochrany prírody.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru. Rozumie podstatným súvislostiam, nachádza a prezentuje vhodné riešenia špecifických problémov týkajúcich sa pestovania a hospodárskej úpravy lesov, technologických a logistických postupov, riadenia prírodných zdrojov a ekológie lesa. Zhodnotí metódy prírode blízkeho obhospodarovania lesa, budovanie jeho odolnosti a reziliencie v kontexte udržateľného obhospodarovania lesov. Absolvent má poznatky na úrovni hodnotenia z problematiky aplikovanej zoológie, poľovného hospodárstva, ochrany prírody. Nachádza a prezentuje vlastné riešenie problémov pri riadení, projektovaní, výskume, ochrane a manažmente živočíchov.

 

Absolvent je schopný samostatne a kvalifikovane zavádzať komplexné riešenia pre všetky oblasti lesníctva  na  základe  analýzy  konkrétnych  podmienok,  pričom  používa  moderné  technológie a zariadenia a uplatňuje poznatky z ekonomiky, riadenia, financovania a lesníckej politiky. Analyzuje prístupy funkčne integrovaného lesného hospodárstva, navrhuje diela operačného a strategického charakteru, vypracováva ozeleňovacie projekty, oceňuje lesné pozemky, hodnotí straty na produkcii lesa. Vyvodí závery zo základných poznatkov technológie geograficko-informačných systémov, diaľkového prieskumu Zeme. Analyzuje a vypracováva projekty v oblasti ekológie, ochrany, chovu a manažmentu živočíchov a biotopov. Je schopný riadiť a organizovať veľkoplošný ekologický manažment zveri v zmysle poľovnej rajonizácie Slovenskej republiky. Dokáže zakladať, obhospodarovať a využívať energetické plantáže a porasty rýchlorastúcich drevín.

 

Absolvent pracuje efektívne ako jednotlivec alebo člen tímu, prípadne riadi kolektív zamestnancov. Rieši komplexné ako aj špecifické lesnícke problémy na všetkých stupňoch riadenia v štátnych a neštátnych subjektoch, v štátnej správe a lesníckych projektových organizáciách. Má všetky potrebné, odborné a praktické znalosti potrebné pre výkon riadiacej funkcie v ochrane a manažmente živočíchov. Vykonáva funkciu odborného poľovníckeho hospodára, rybárskeho hospodára a má teoretické predpoklady pre vykonávanie funkcie odborného lesného hospodára. Je schopný dodržiavať etické princípy svojej profesie. Vyznačuje sa inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odbornou, ako aj laickou verejnosťou.

Description of the third degree

Absolvent ovláda postupy vedeckého výskumu, formuluje výskumné problémy a vedecké hypotézy, má predpoklad rozvíjať vedeckú teóriu v príslušnej oblasti lesníctva. Aplikuje konkrétne metódy základného a aplikovaného výskumu pre oblasť pestovania lesa, hospodárskej úpravy lesa, ochrany lesa, aplikovanej zoológie, ekológie lesa, poľovníctva, lesníckych technológií a ekosystémových služieb lesa, v priamej väzbe na celospoločenskú potrebu zvyšovania bezpečnosti a kvality života a prírodných zdrojov v podmienkach globálnych zmien, znečisťovania a deteriorizácie prírodného prostredia. Dosiahnuté výsledky výskumu dokáže vhodne zovšeobecňovať na skúmané populácie a javy. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu, vývoja a rozširovanie úrovne poznania. Ovláda etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax. Formuluje návrhy v súlade s celospoločenskými záujmami najmä na úseku lesného hospodárstva, poľnohospodárstva ako aj ochrany prírody a krajiny. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu štruktúry, kauzality, disturbancie, vulnerability, dispozície a rezistencie lesných ekosystémov, vedecky báda a prináša vlastné riešenia. Absolvent navrhuje vedecké metódy výskumu, vývoja a praktickej realizácie zabezpečenia udržateľného využívania lesných ekosystémov pri aplikácii všetkých funkcií lesov (ekologických, environmentálnych, produkčných).

 

Absolvent formuluje nové problémy, hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj lesníctva. Aplikuje výsledky svojho výskumu pri riešení problémov v oblastiach študijného odboru. Na základe svojich výstupov a zistení navrhuje, overuje a implementuje nové pracovné postupy a inovácie. Má vlastné riešenia v oblasti výskumu lesných ekosystémov. Je teoreticky aj profesijne pripravený na autonómnu výskumnú a analytickú činnosť a syntézy v oblasti ekosystémových služieb v lesnej krajine, v navrhovaní riešení pre udržateľné uspokojovanie spoločenských nárokov na ekosystémové služby v podmienkach prírodných rizík a globálnych zmien, ako aj rizík a vulnerability hospodárenia v lese.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Absolvent pracuje ako člen alebo vedúci inštitucionálnych alebo viacerých inštitucionálnych výskumných a realizačných tímov, v národnom alebo medzinárodnom meradle. Absolvent má predpoklady na pôsobenie na pozícii vedúceho pracovníka na pozíciách odbornej štátnej správy a v rámci podnikateľských subjektov uskutočňujúcich vlastný výskum alebo inovácie. Rovnako má schopnosť pracovať ako vysokoškolský učiteľ alebo vedecký pracovník, špecialista na lesné ekosystémy a ekosystémové služby lesov. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Publikuje výsledky základného alebo aplikovaného výskumu projektov v monografiách, vedeckých článkoch, v domácich a zahraničných renomovaných vedeckých periodikách a formou príspevkov na konferenciách vo svetovom jazyku, registrovaných v medzinárodných databázach.

Back