Pharmacy

Name: Pharmacy
English Name of the field of study: Pharmacy
Code: 5214
Group: Healthcare
Connection of stages: nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa
Interdisciplinary studies: no
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: PharmDr.
An opinion is required on the assumption of the application of graduates of SP in practice: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (IČO: )
Replaces study fields: farmaceutická chémia
farmácia
farmakognózia
farmakológia
galenická farmácia
klinická farmácia
lekárenstvo - sociálna farmácia

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor farmácia zahŕňa znalosti týkajúce sa vývoja, prípravy, výroby, použitia liečiv a liekov, zdravotníckych a diagnostických pomôcok a ďalších farmaceutických produktov a súvisiacich kvalifikovaných činností.

 

Študijný odbor farmácia zahŕňa aj poznatky o farmakológii, farmaceutickej a medicínskej chémii, analýze liečiv, farmaceutickej biochémii, chemickej teórii účinku liečiv, fyzikálnej chémii liečiv, farmaceutickej analýze, nukleárnej farmácii, molekulovej biológii účinku liečiv, toxikológii, farmakognózii, galenickej farmácii, lekárenstve, sociálnej farmácii a klinickej farmácii.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Description of the first degree

Description of combined first and second degree

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami na úrovni syntézy a hodnotenia z oblasti liekov, liečiv a pomocných látok používaných pri výrobe liekov a ďalších farmaceutických produktov. Má vedomosti o osude liečiva v organizme, jeho účinkoch, zdravotných a sociálnych aspektoch používania liekov, ovláda farmaceutickú technológiu, farmaceutické, fyzikálne, chemické,  mikrobiologické a biologické  skúšanie liekov. Má  primerané  vedomosti o metabolizme a účinkoch liečiv, o pôsobení toxických látok a nežiaducich účinkoch pri používaní liekov. Má znalosti o technologických postupoch pri výrobe liekov na základe vlastností použitých látok. Tvorivo pristupuje k riešeniu problémov z oblasti farmácie. Jeho vedomosti mu umožňujú vyhodnotiť vedecké údaje týkajúce sa liečiv a liekov s cieľom poskytnúť primerané informácie na základe tohto poznania. Má primerané vedomosti o zákonných, etických, ekonomických aspektoch práce s liekmi a o ďalších požiadavkách spojených s výkonom farmaceutickej praxe, vrátane princípov procesu registrácie liekov.

 

Disponuje aj vedomosťami z týchto oblastí: biológia rastlín a zvierat, fyzika, všeobecná a anorganická chémia, organická chémia, analytická chémia, farmaceutická chémia vrátane analýzy liečiv a farmaceutických produktov, všeobecná a aplikovaná biochémia (lekárska), anatómia a fyziológia, lekárska terminológia, mikrobiológia, farmakológia a farmakoterapia, farmaceutická technológia, toxikológia, farmakognózia, právne predpisy a etika profesie.

 

Absolvent má dostatok odborných vedomostí, zručností a kompetencií získaných aj prostredníctvom šesťmesačnej stáže v praxi, aby kvalifikovane vykonával farmaceutické činnosti, ako napríklad: príprava farmaceutických liekových foriem, výroba a skúšanie liekov, skúšanie liekov v laboratóriu na analýzu liekov, skladovanie, uchovávanie a distribúcia liekov v štádiu veľkoobchodného predaja, dodávky, príprava, skúšanie, skladovanie a distribúcia a výdaj bezpečných a účinných liekov požadovanej kvality vo verejných lekárňach, príprava, skúšanie, skladovanie a podávanie bezpečných a účinných liekov požadovanej kvality v nemocniciach.

Pri riešení špecifických odborných problémov využíva praktické zručnosti so širokým uplatnením, najmä v regulovanom povolaní farmaceut, v lekárenstve, pri výrobe a distribúcii liekov, v klinickej praxi a vo farmaceutickom priemysle. Aplikuje farmakologické a základné farmakoterapeutické znalosti pri dispenzačnej, konzultačnej a informačnej činnosti v lekárňach a iných zdravotníckych zariadeniach. Má primerané zručnosti pri používaní informačných technológií v rozsahu potrebnom na výkon kvalifikovaných farmaceutických činností.

 

Absolvent štúdia, farmaceut, má kompetencie zdravotníckeho pracovníka. Do systému individuálnej zdravotnej starostlivosti o pacienta sa aktívne zapája aj určovaním alebo odporúčaním liečiv potrebných na terapiu. Absolvent sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie kompetentne zapája, v prípade potreby s podmienkou doplnkových skúseností, najmä do výkonu týchto kvalifikovaných činností pri poskytovaní farmaceutickej starostlivosti: poskytovanie informácií a poradenstva o liekoch ako takých vrátane ich správneho použitia, ohlasovanie nežiaducich účinkov farmaceutických výrobkov príslušným orgánom, osobná asistencia pacientom, ktorí užívajú lieky, prispievanie k miestnym a celoštátnym kampaniam v oblasti verejného zdravia.

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom.

 

Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie.

Description of the second degree

Description of the third degree

Absolvent má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytváranie nových poznatkov v týchto oblastiach.    Absolvent    disponuje    rozsiahlymi    teoretickými    a praktickými    odbornými a metodologickými vedomosťami zo študijného odboru a jeho jednotlivých oblastí, uplatňuje vedecký prístup k riešeniu vedeckých problémov. Menuje princípy a metódy vedeckej práce, stanovuje výskumný cieľ, vytvára nové experimentálne postupy vedeckého bádania, identifikuje vedecké princípy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov, vrátane štatistických metód, princípy implementácie výsledkov bádania do praxe.

Absolvent volí konkrétne vedecké metódy základného výskumu a aplikovaného výskumu v oblasti farmácie, jej jednotlivých oblastí vrátane farmakológie, farmaceutickej chémie, analýzy liečiv, farmaceutickej biochémie, chemickej teórie účinku liečiv, fyzikálnej chémie liečiv, farmaceutickej analýzy, nukleárnej farmácie, molekulovej biológie účinku liečiv, toxikológie, farmakognózie, galenickej farmácie, lekárenstva, sociálnej farmácie a klinickej farmácie.

 

Absolvent formuluje nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru, jeho jednotlivých programov a oblastí. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení navrhuje, overuje a implementuje nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky využíva zvolené bádateľské metódy a aplikuje ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb, a to najmä vo svojej vedeckej špecializácii v rámci širokej problematiky výskumu, vývoja, prípravy, kontroly a používania liečiv, liekov a ďalších farmaceutických produktov.

 

Absolvent svojou vedeckou prácou objavuje, overuje a prináša nové poznatky, vlastné návrhy na experimentálne riešenia problémov. Samostatne projektuje a rieši výskumné úlohy, stanovuje zameranie výskumu a koordinuje tím v príslušnom vednom odbore, využíva nové technológie, uchádza sa o národné a nadnárodné granty, využíva moderné štatistické metódy, uplatňuje a vyvíja rôzne modely pri vývoji nových liečiv, projektuje, skúma a vyvíja nové účinné látky, liečivá a lieky, modeluje, navrhuje, zavádza a hodnotí nové liekové formy a technológie výroby liečiv a liekov, podieľa sa na biotechnologických postupoch pri príprave biopreparátov, testuje nové účinné látky, liečivá a lieky, analyzuje riziká pri používaní liečiv a liekov, vyhodnocuje klinické dáta a klinické štúdie, podieľa sa na experimentoch a na príprave správ pre klinické hodnotenia nových liekov a procesy registrácie.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Absolvent má kompetencie zapojiť sa do samostatného riadenia vedeckých projektov  a výskumných  úloh,  vedeckej  administrácie  grantov  a komunikácie  s grantovými agentúrami, výkonu pedagogickej činnosti v pozícii vysokoškolského učiteľa, procesov výskumu, vývoja, výroby, kontroly, skúšania účinných látok, liečiv a liekov, liekových foriem a technológií výroby liečiv a liekov, vrátane biopreparátov, poradenských a konzultačných činností pri klinickom používaní  liečiv  a liekov,  farmaceutických  znaleckých  a  expertíznych  činností,  riadiacich a kontrolných činností.

 

Absolvent sa v rámci svojich kompetencií v širokej problematike výskumu, vývoja, prípravy, kontroly a používania liečiv a liekov zameriava na jednu alebo viacero oblastí farmácie vrátane vplyvu a účinku liečiv na živý organizmus, výskumu a vývoja humánnych a veterinárnych liečiv, prípravy a kontroly liečiv z prírodných a syntetických zdrojov, metabolizmu liečiv, fyzikálnochemických princípov vývoja a dizajnu liečiv, biochemických a molekulovobiologických aspektov vývoja a účinku liečiv, pôsobenia toxických látok, rizika používania liečiv a liekov pre človeka, živé organizmy a životné prostredie, poznania, vyhľadávania a cieleného ovplyvnenie tvorby biologicky aktívnych prírodných látok, výskumu a vývoja fytofarmák, tradičných rastlinných liekov a výživových doplnkov, výskumu rádionuklidov a vývoja rádiofarmák, technológie a formulácie  liekov,  biologickej  dostupnosti  a biodistribúcie  liečiv,  postavenia  liečiva  a lieku v spoločnosti a v zdravotníctve, manažmentu farmaceutických činností, farmaceutických a lekárenských procesov, účelného a bezpečného využitia liekov. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu.

Back