Wood Science and Technology

Name: Wood Science and Technology
English Name of the field of study: Wood Science and Technology
Code: 3331
Group: Technical Sciences
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Replaces study fields: drevárstvo
konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
štruktúra a vlastnosti dreva
technológia spracovania dreva

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor drevárstvo zahŕňa znalosti týkajúce sa dreva ako prírodného obnoviteľného materiálu a znalosti rôznych oblastí spracovania dreva na výrobky. Zaoberá sa spôsobmi, ako človek využíva tento materiál a procesmi a nástrojmi, ktoré pri tom používa.

K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria

 

1.       poznatky prírodovedných disciplín aplikované v technologických procesoch spracovania dreva, v konštrukcii a vlastnostiach výrobkov z dreva,

2.       štruktúra a vlastnosti dreva,

3.       princípy spracovania, úpravy a obrábania dreva,

4.       technológie mechanického spracovania dreva,

5.       technológie výroby materiálov na báze dreva,

6.       technológie chemického spracovania dreva,

7.       konštrukcia a technológia výroby nábytku a výrobkov z dreva,

8.       konštrukcia, projektovanie a dimenzovanie drevených stavieb a drevených konštrukcií,

9.       technológia výroby a výstavby drevených stavieb a drevených konštrukcií,

10.    povrchová úprava, lepenie, ochrana a zušľachťovanie dreva,

11.    modelovanie a projektovanie technologických procesov, výrobných systémov a výrobkov s využitím informačných technológií (IT), koncept inteligentnej továrne (smart factory) a inteligentného priemyslu (smart industry),

12.    bezpečnostné a environmentálne aspekty výrobných procesov a výrobkov,

13.    podnikanie a manažment v drevárstve.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Absolvent disponuje praktickými a metodologickými vedomosťami z kľúčovej oblasti študijného odboru, najmä problematiky spracovania dreva a tvorby drevárskych výrobkov. Je schopný primerane aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje v technológiách spracovania dreva, konštrukciách nábytku, drevárskych výrobkov a drevených stavieb. Disponuje vedomosťami súvisiacimi s procesmi výroby drevárskych výrobkov, predvýrobnou a projektovou prípravou, realizáciou, výrobou, ocenením, certifikáciou a podnikaním v drevárstve. Pozná a vie analyzovať súčasné trendy vývoja a inovácií v príslušnej oblasti, najmä v oblasti energetickej hospodárnosti a environmentálneho hodnotenia.

 

Absolvent vie navrhovať riešenia základných technologických a technických problémov v procesoch spracovania dreva, projektovania a konštruovania drevárskych výrobkov. Ovláda štandardné metódy zisťovania a identifikovania vlastností a kvality suroviny a produktov. Vie efektívne využívať počítačom podporované projektovanie s možným výstupom na číslicovo riadené výrobné zariadenia. Dokáže účinne a efektívne prevádzkovať strojno-technologické zariadenia, podieľať sa na predvýrobnej príprave drevárskych produktov a manažovať realizáciu jednoduchších výrobkov.

 

Absolvent sa vyznačuje schopnosťou indikovať technické, technologické a ekonomické problémy vo výrobnom procese a v procese realizácie drevárskych výrobkov. Je schopný samostatne riešiť špecifické problémy v meniacom sa prostredí, ako aj efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Dokáže samostatne navrhnúť možné riešenie problémov. Absolvent dokáže prezentovať rôznym druhom poslucháčstva problémy a ich riešenia, ako aj profesionálne prezentovať vlastné stanoviská. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru.

Description of the first degree

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Absolvent disponuje praktickými a metodologickými vedomosťami z kľúčovej oblasti študijného odboru, najmä problematiky spracovania dreva a tvorby drevárskych výrobkov. Je schopný primerane aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje v technológiách spracovania dreva, konštrukciách nábytku, drevárskych výrobkov a drevených stavieb. Disponuje vedomosťami súvisiacimi s procesmi výroby drevárskych výrobkov, predvýrobnou a projektovou prípravou, realizáciou, výrobou, ocenením, certifikáciou a podnikaním v drevárstve. Pozná a vie analyzovať súčasné trendy vývoja a inovácií v príslušnej oblasti, najmä v oblasti energetickej hospodárnosti a environmentálneho hodnotenia.

 

Absolvent vie navrhovať riešenia základných technologických a technických problémov v procesoch spracovania dreva, projektovania a konštruovania drevárskych výrobkov. Ovláda štandardné metódy zisťovania a identifikovania vlastností a kvality suroviny a produktov. Vie efektívne využívať počítačom podporované projektovanie s možným výstupom na číslicovo riadené výrobné zariadenia. Dokáže účinne a efektívne prevádzkovať strojno-technologické zariadenia, podieľať sa na predvýrobnej príprave drevárskych produktov a manažovať realizáciu jednoduchších výrobkov.

 

Absolvent sa vyznačuje schopnosťou indikovať technické, technologické a ekonomické problémy vo výrobnom procese a v procese realizácie drevárskych výrobkov. Je schopný samostatne riešiť špecifické problémy v meniacom sa prostredí, ako aj efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Dokáže samostatne navrhnúť možné riešenie problémov. Absolvent dokáže prezentovať rôznym druhom poslucháčstva problémy a ich riešenia, ako aj profesionálne prezentovať vlastné stanoviská. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru. Má rozsiahle vedomosti z technologických procesov spracovania dreva. Rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám procesov spracovania dreva a technickým riešeniam zahrňujúcim výrobné procesy a tvorbu výrobkov. Vie navrhovať, projektovať a aplikovať nové technológie a materiály a vyvíjať a konštruovať nábytok, výrobky na báze dreva a drevené stavby. Vie analyzovať praktické problémy pri výrobe a preukazuje efektívne rozhodovanie pri výbere metód či optimalizácii v procesoch komplexného zhodnocovania dreva, projektovania a konštruovania. Do hĺbky ovláda funkčné, energetické, technologické, ekonomické, environmentálne a estetické vlastnosti výrobkov z dreva determinujúce konštrukčnú tvorbu.

 

Absolvent je schopný samostatne a kvalifikovane špecifikovať, analyzovať, navrhovať, odborne a organizačne riadiť výrobné procesy a procesy zmien technológie spracovania dreva. Je schopný samostatne riešiť projekty technického a technologického rozvoja. Absolvent dokáže projektovať a konštruovať výrobky na báze dreva a iných materiálov. Dokáže organizovať, manažovať a viesť realizáciu drevárskych výrobkov a jednoduchých stavieb z dreva v intenciách stavebného zákona.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v známom aj neznámom prostredí. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.

Description of the third degree

Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru alebo praxe, ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného výskumu a aplikovaného výskumu v oblasti drevárstva, technológie spracovania dreva, štruktúry a vlastností dreva, konštrukcie a procesov výroby  nábytku, drevárskych  výrobkov a drevených stavieb. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti drevárstva.

 

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike aj v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.

Back