Aktualizácie exportov pre CRŠ v zmysle smernice č. 46/2013 vydanej MŠVVŠSR

Basic informations

Thematic area: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl

Project name: Aktualizácie exportov pre CRŠ v zmysle smernice č. 46/2013 vydanej MŠVVŠSR

University: Vysoká škola DTI

Condition of project: Nefinancovaný

Average number of receives points: 78,5

Request for grant (€): 34 654,30

Total project budget - including cofinancing (€): 34 654,30

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 6/16

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Target state

Akademický informačný system (MAIS) na našej vysokej škole bude v plnom rozsahu podporovať export do Centrálneho  registra študentov tak, aby bol v súlade so smernicou č. 46/2013 vydanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠSR)

 

Evaluation 1

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
15

Vysoká škola plánuje upraviť vo svojom informačnom systéme aktualizáciu exportov pre Centrálny register študentov podľa novej smernice, čiže plánuje riešiť integráciu na vybraný centrálny informačný systém.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
8

Podľa aktivít projektu väčšinu činností bude zabezpečovať škola vlastnými zamestnancami, ktorí sú úzko prepojení s dodávateľskou firmou. Študenti školy nebudú zapojení.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
13

Vytvorené riešenie bude použiteľné pre všetky VŠ v SR, ktoré používajú IS MAIS. Nebude dostupné formou open source riešenia a je závislé na aktuálnom informačnom systéme vysokej školy. Riešenie bude využívané v dlhodobom horizonte.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
13

Ciele projektu sú riešením na opis súčasného stavu. Projekt nadväzuje na dlhodobý zámer rozvoja školy a aktivity projektu sú jasne popísané. Kalkulácia položiek rozpočtu je zrozumiteľne a dostatočne vysvetlená, ale nezodpovedá štandardom (počet hodín).

Kritérium 5 – Ciele projektu
13

Opisy aktivít projektu majú jasne určené ciele. Konkrétnym ukazovateľom o naplnení projektu je zníženie nákladov na pracovnú pozíciu.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
4.00

Jednotlivé aktivity projektu sú v logickom slede, vzájomne na seba nadväzujú a je na ne vytvorený dostatočný čas.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Zodpovedná osoba má určite dostatok skúseností s riadením projektov z pozície riaditeľky DTI.

Total points
71.00
Overall comment
Projektom chce vysoká škola financovať úpravu svojho AIS pre úpravu exportu dát do CRŠ podľa novej smernice, ale nepovažujem za efektívne podporiť len jednu školu, pokiaľ daný AIS používa viac vysokých škôl. Z daného rozpočtu by bolo vhodné riešiť integráciu aj na ostatné centrálne informačné systémy rezortu.
Draft amending budget
Zredukovať súčet hodín prác za analýzu, implementáciu a testovanie z cca 1500 hodin na menšiu hodnotu. Pokiaľ už export dát existuje v požadovanom formáte a ide len o ich úpravy podľa smernice, považujem tento počet hodín za neprimeraný.
Recommendation
to be financed on condition

Comment - the conditions under which I recommend financing

Odporúčam financovať projekt s podmienkou, že výstupy projektu budú bez ďalších finančných prostriedkov poskytnuté všetkým vysokým školam s IS MAIS. Takže spojiť všetky projekty integrácie MAIS a centrálnych systémov rezortu z jedného rozpočtu. Celkový počet hodín na projekte za daných podmienok je neprimerane vysoký.

Evaluation 2

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
15

Vysoká škola navrhuje riešiť aktualizáciu mechanizmu exportov do CRŠ. Nepopisuje stav v integrácii s ostatnými systémami, ako Portál VŠ a Centrálna elektronická prihláška.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
10

Riešenie projektu plánuje zabezpečiť vysoká škola vlastnými silami s konzultáciami s vývojovým tímom. Riešenie úlohy nepredpokladá účasť študentov a charakter prác to ani nepodporuje.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
15

Výstupy projektu budú využiteľné pre všetky VŠ, ktoré majú akademický IS MAIS bezplatne. Použitie VŠ s iným IS nie je, ale projekt má podstatný vplyv na zlepšenie procesov na jednotlivých VŠ, ich automatizáciu.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
20

Ciele projektu riešia súčasný stav - potrebu adekvátnych zmien v súvislosti so smernicou č. 46/2013 MŠVVaŠ. Rozpočet projektu je zostavený jasne, kalkulácie sú dostatočne vysvetlené.

Kritérium 5 – Ciele projektu
16

Ciele sú merateľné, jednotlivé aktivity sú vyjadrené dĺžkou trvania.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
5.00

Jednotlivé aktivity na seba nadväzujú, riešenie projektu sa odhaduje na ť mesiacov.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

I keď nie je explicitne uvedené, že zodpovedná osoba má skúsenosti s riešením predmetnej problematiky, z jej postavenia ako riaditeľky DI vyplýva, že bude mať záštitu nad realizáciou a implementáciou celého projektu.

Total points
86.00
Overall comment
Projekt korešponduje s výzvou, i keď je na škodu, že nerieši viac integračných platforiem. Z pozície riešiteľov by bol vhodné riešiť aj integráciu s Portálom VŠ a centrálnou prihláškou na všetkých Vś, ktoré používajú MAIS.
Draft amending budget
Rozpočet sa javí byť primeraným riešeniu projektu.
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

Odporúčam financovať a spojiť projekty všetkých VŠ, ktoré navrhujú riešiť uvedenú problematiku.

Filter

Filter