Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP)

Basic informations

Thematic area: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl

Project name: Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP)

University: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Condition of project: Ukončený

Average number of receives points: 83,0

Request for grant (€): 36 228,60

Total project budget - including cofinancing (€): 36 228,60

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 5/16

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Target state

Cieľom projektu je vytvorenie a sfunkčnenie prepojenia e-prihlášky medzi portálom https://www.prihlaskavs.sk  a akademickým informačným systémom MAIS na najvyššej úrovni prepojenia s možnosťou meniť úroveň zapojenia na projekte e-prihláška podľa rozhodnutia školy, t.z. sfunkčniť aj iné úrovne pripojenia okrem tej najvyššej.  V tomto smere kladieme dôraz na možnosť nasadenia vytvoreného modulu aj v podmienkach iných škôl v úrovni, pre ktorú sa sami rozhodnú.

Evaluation 1

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
17

Vedúci projektu správne a jasne pomenoval súčasný stav a riešenie prepojenia IS MAIS s centrálnou elektronickou prihláškou.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
6

Aktivity budú realizované prevažne dodávateľským spôsobom, ale predpokladá sa participácia interných zamestnancov VŠ.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
17

Vytvorené riešenie bude použiteľné pre všetky VŠ v SR, ktoré používajú IS MAIS. Nebude dostupné formou open source riešenia a je závislé na aktuálnom informačnom systéme vysokej školy. Riešenie bude využívané v dlhodobom horizonte. Konkrétnym ukazovateľom o naplnení projektu je zvýšená penetrácia využitia centralizovaného systému pre evidenciu prihlášok s aktívnou propagáciou vysokej školy a jej dodávateľa.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
16

Ciele projektu sú riešením na opis súčasného stavu. Projekt nadväzuje na dlhodobý zámer rozvoja školy do roku 2017 a aktivity projektu sú jasne popísané. Kalkulácia položiek rozpočtu nie je dostatočne vysvetlená.

Kritérium 5 – Ciele projektu
17

Konkrétnym ukazovateľom o naplnení projektu je zvýšená penetrácia využitia centralizovaného systému pre evidenciu prihlášok a jednotlivé aktivity smerujú k dosiahnutiu tohto cieľa. Nie je spomenutá propagácia tejto integrácie medzi uchádzačmi o štúdium.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
3.00

Aktivity uvedené v projekte by podľa náročnosti mali byť bez problémov dokončené v prvej polovici roka 2014 aj keď harmonogram nie je presne uvedený. Prevažná časť aktivít závisí od dodávateľskej firmy a jej kapacít.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Zodpovedná osoba za integráciu má dostatok skúseností s riadením projektov a jej pracovné zaradenie prorektora pre informatiku a rozvoj je postačujúce.

Total points
81.00
Overall comment
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach si správne zvolila vo svojom dlhodobom zámere rozvoja školy integrácie na centrálne informačné systémy rezortu. Chce bojovať o každého uchádzača a využívať rýchly, jednoduchý a moderný spôsob prihlásenia na vysokú školu v podobe centrálnej elektronickej prihlášky, ktorá uchádzačom o vysokoškolské štúdium umožní transparentné prostredie a jednotný spôsob prihlasovania na vysoké školy.
Draft amending budget
Odporúčam viac konkretizovať práce v položke 630.
Recommendation
to be financed on condition

Comment - the conditions under which I recommend financing

Odporúčam financovať projekt s podmienkou, že bude bezplatne poskytnutý všetkým vysokým školám s nasadeným informačným systémom MAIS a pokiaľ každá škola podnikne kroky ku propagácii tejto integrácie a poskytne rovnaké podmienky uchádzačom pri výbere spôsobu prihlasovania na štúdium.

Evaluation 2

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
18

Vysoká škola jasne pomenovala súčasný stav, najmä riešenie integrácie MAIS s CRŠ dodávateľskou firmou a nedoriešenie prepojenia MAIS s centrálnou elektronickou prihláškou. Ďalšie prepojenia na rezortné IS nie sú v popise súčasného stavu uvedené.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
8

Implementácia bude síce zabezpečovaná dodávateľsky, ale za účinnej a aktívnej spolupráce so zamestnancami VŠ. Projekt nepredpokladá zapojenosť študentov, i keď by mohli byť zapojení vo fáze testovania.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
18

Riešenie bude použiteľné pre všetky VŠ, ktoré majú MAIS. Merateľnými ukazovateľmi bude počet uspokojených uchádzačov, ktorí podávajú prihlášky prostredníctvom CEP.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
17

Ciele projektu sú v súčinnosti s popisovaným súčasným stavom. Projekt má priamu väzbu na dlhodobý zámer VŠ. Rozpočet projektu je stručný, ale jasný.

Kritérium 5 – Ciele projektu
16

Jednotlivé aktivity majú jasne určené ciele, nie je však možné ich kvantifikovať okrem prác stanovených rozpočtom.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
3.00

Harmonogram projektu nie je explicitne uvedený, ale z cieľov projektu je postup prác jasný, v hlavnej časti závisí od dodávateľskej firmy.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Zodpovedná osoba má dostatok skúseností s riadením projektov a postavenie prorektora je dostatočným pre zabezpečenie hladkej implementácie projektu.

Total points
85.00
Overall comment
Je chválihodné, že VŠ cíti potrebu riešenia prepojenia akademického IS s centrálnou elektronickou prihláškou, z čoho je zrejmé, že jej ide o každého uchádzača.
Draft amending budget
Nemám.
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

Nemám podmienky.

Filter

Filter