Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu na UMB a ich eliminácia

Basic informations

Thematic area: 4. Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu

Project name: Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu na UMB a ich eliminácia

University: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Condition of project: Nefinancovaný

Average number of receives points: 55,0

Request for grant (€): 27 731,29

Total project budget - including cofinancing (€): 27 731,29

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 7/8

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Target state

Cieľom projektu je identifikácia všetkých druhov bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelávaniu, ktoré existujú pre študentov so špecifickými potrebami na UMB, určenie ich významnosti a vplyvu na cieľovú skupinu a následné navrhnutie opatrení, vhodných na odstránenie týchto bariér. Navrhnuté opatrenia budú rozčlenené do kategórií v závislosti od toho, či sa jedná o nevyhnutné investičné aktivity v oblasti technickej infraštruktúry, alebo o opatrenia neinvestičného charakteru.

Výstupom projektu bude strategický dokument UMB, ktorý jasne analyzuje a definuje problematiku prístupu študentov so špecifickými potrebami k vysokoškolskému vzdelaniu a to na úrovni identifikácie existujúcich bariér (interných, externých, investičných, neinvestičných), vrátane analýzy potrieb finančných prostriedkov a časového plánu realizácie. Súčasťou dokumentu bude tiež prognóza vývoja  spoločnosti v danej oblasti s cieľom dostatočne anticipovať a pripraviť podmienky UMB na budúce zmenené vývojové trendy.

Uvedený strategický dokument bude obsahovať analýzu súčasného stavu, spočívajúcu v detailnej identifikácii bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu študentov so špecifickými potrebami a existujúcich opatrení na ich minimalizáciu. V rámci tejto analýzy bude taktiež stanovená významnosť jednotlivých bariér a prioritizácia ich odstraňovaní alebo zmiernení ich vplyvu.

V rámci uvedeného strategického dokumentu budú stanovené konkrétne ciele v oblasti odstraňovania bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu na obdobie rokov 2014 – 2020, pričom bude vytvorený akčný plán, obsahujúci konkrétne opatrenia pre odstránenie, alebo zmiernenie jednotlivých bariér. Navrhované riešenia budú taktiež obsahovať predpokladanú finančnú a časovú náročnosť.

Čiastkovým cieľom projektu je taktiež uľahčenie voľby študijného programu študentom so špecifickými potrebami jednak na základe predpokladov na štúdium a jednak na základe schopnosti vykonávať budúce povolanie.

Evaluation 1

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
6

Predkladateľ projektu uznáva potrebu zmien pri zabezpečovaní prístupnosti vysokoškolského vzdelania pre osoby so špecifickými potrebami. Do realizácie projektu budú zapojení predovšetkým zamestnanci školy a študenti, čo je v súlade s cieľom výzvy. Študenti budú zapojení do monitorovania bariér a to aj formou rozhovorov so študentami so špeciálnymi potrebami. V projekte nie je uvedené, či do mapovania bariér budú zapojení aj študenti so špeciálnymi potrebami. Predpokladaný počet zapojených študentov je 30. Takisto sa v projekte počíta s účasťou šiestich študentov na návšteve UK v Bratislave a Technickej univerzity v Košiciach, s cieľom získania potrebných informácií a skúseností. Pozitívne je, že v rozpočte sa počíta aj s odmenami pre študentov.

Kritérium 2 – Partnerstvo
8

Realizácia projektu je zabezpečená v spolupráci s organizáciami, ktoré sa profesionálne venujú zlepšovaniu podmienok osôb so špecifickými potrebami. Z obsahu projektu vyplýva, že ich participácia sa orientuje na konzultáciu, proces mapovania bariér - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o. z. Aktívny vozík, Slovenská únia sluchovo postihnutých, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov na Slovensku. Za aktívnej účasti partnerov bude spracovaná aj dlhodobá stratégia v oblasti podpory vzdelávania študentov so špecifickými potrebami. Pozitívne hodnotím záujem predkladateľa projektu na získanie potrebného know-how a to najmä od domácich vysokých škôl, ktoré majú dlhodobejšie skúsenosti so sprístupňovaním vzdelávania pre študentov so špecifickými potrebami. Technická univerzita v Košiciach a UK Bratislava majú množstvo skúseností s doteraz realizovanými projektami, ktoré je možné ďalej využiť a predkladateľ projektu takýto záujem má.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
17

Projekt je orientovaný na univerzitu ako celok, taktiež je zameraný na identifikáciu viacerých druhov bariér (fyzické, informačné, ktoré sú potrebné k štúdiu na univerzite, dostupnosť dokumentov a študijných materiálov) Predpokladá aj využitie súčasných technických možností na porovnanie stavu vybraných zahraničných vysokých škôl a UMB v oblasti prístupnosti vysokoškolského vzdelávania - ako sekundárny zdroj informácii. Jedným z výstupov projektu bude aj spracovanie akčného plánu zameraného na zlepšenie prístupnosti vysokoškolského vzdelania pre študentov so špeciálnymi potrebami. Pri spracovaní návrhov na riešenie bude riešiteľ dbať nielen na obsahovú časť, ale aj vymedzenie potrebného času, personálne zabezpečenie a ich finančnú náročnosť. Výstupy budú voľne prístupné na internetových stránkach univerzity, a s čiastočnými úpravami realizovateľné aj na ostatných vysokých školách, čo je ambíciou projektu.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
14

Opis súčasného stavu v prístupnosti vzdelávania pre osoby so špeciálnymi potrebami na univerzite a porovnanie reálnych potrieb a požiadaviek študentov ktoré vyplývajúcich z medzinárodnej a národnej legislatívy dávajú návod na stanovenie cieľov projektu. Predkladateľom sú jasne vymedzené a majú priamu väzbu na dlhodobé zámery univerzity.
Aktivity projektu sú veľmi jasne, konkrétne a podrobne vypísané. Nadväzujú na seba obsahovo ale aj časovo, smerujú k naplneniu cieľov projektu.
Merateľné je ich plnenie a kvalita. Výstupy projektu sú v súlade s cieľmi výzvy. Rozpočet je naviazaný na aktivity projektu. je však príliš orientovaný len na personálne náklady. Jednotlivé položky rozpočtu sú vypracované podrobne a dostatočne.

Kritérium 5 – Ciele projektu
12

Ciele projektu vyplývajú z pomerne kvalitného spracovania súčasnej situácie a dostatočných znalostí prostredia zodpovedajúceho potrebám študentov so špecifickými potrebami vo viacerých oblastiach. Dosiahnutie cieľov je podmienené aj zapojením študentov a partnerských organizácií - posudzovaním hlavne fyzických a informačných bariér. ale aj zapojením do vypracovania dlhodobého strategického programu, do ktorého je tak možné zapracovať aj implementovanie najdôležitejších článkov dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ciele projektu sú jasne vyšpecifikované a ich naplnenie popísané v jednotlivých aktivitách projektu ako aj časovom pláne.
Takisto je možné vyhodnotiť ich plnenie z hľadiska stanovených termínov a úloh.

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
3.00

Z predloženého projektu nie je možné získať informácie zodpovednej osoby s riadením projektov. Skutočnosti uvedené v projekte hovoria skôr o výsledkoch dosiahnutých samotnou univerzitou. Na druhej strane je viditeľná snaha o zapojenie riešiteľov z vedenia na úrovni fakúlt.

Total points
60.00
Overall comment
Projekt dostatočne korešponduje s výzvou, je zmysluplný, spracovaný na slušnej úrovni. Prejavuje sa v ňom dobrá znalosť problematiky, pozitívne hodnotím zapojenie študentov, získanie know-how. Pri takomto postupe je možné očakávať relevantné výstupy ktoré ovplyvnia následnú analýzu a aj stanovenie priorít na zlepšenie prístupnosti univerzity pre študentov so špecifickými potrebami. Know-how sa odrazí aj na kvalite spracovaného Akčného plánu, ktorý je jedným z výstupov projektu. Projekt odporúčam financovať.
Draft amending budget
Do rozpočtu projektu nie sú zahrnuté náklady súvisiace s technickým zabezpečením, pokiaľ to finančné možnosti výzvy dovoľujú, odporúčam rozpočet dopracovať. Z projektu totiž nie je jasné, či financovanie takýchto položiek má univerzita zabezpečené z iných zdrojov.
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

odporúčam financovať

Evaluation 2

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
6

Aktivita 1- Zber dát nevyhnutných pre identifikáciu bariér na úrovni UMB
Zber dát bude zabezpečovaný primárne internými zamestnancami UMB v spolupráci so študentmi a odborníkmi z organizácií, ktoré sa venujú osobám so špecifickými potrebami v praxi na každodennej báze. Do procesu budú zapojené osoby z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o.z., Aktívny vozík, Slovenská únia sluchovo postihnutých, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov na Slovensku, AIESEC a ESN a iné. Do procesu budú zapojení okrem študentov a doktorandov aj koordinátori pre osoby so špecifickými potrebami z jednotlivých fakúlt, vedúci pracovníci jednotlivých fakúlt ako sú prodekani pre rozvoj a informatizáciu a prodekani pre štúdium a referent pre kvalitu vzdelávania rektorátu UMB.
Predpokladaný rozsah zapojenia študentov je v počte 30 osôb. Ich úlohou bude primárne distribúcia (cca. 1500 ks) a zber dotazníkov pre priame zisťovanie a ich vyhodnocovanie v spolupráci s internými expertmi UMB. Ďalej to budú vedúci pracovníci UMB, alebo jej súčastí v počte 3 osoby a Koordinátori pre osoby so špecifickými potrebami v počte 7 osôb.
Aktivita bude vykonávaná okrem štatistického zisťovania a zberu údajov zo sekundárnych zdrojov formou dotazníkového prieskumu a riadenými rozhovormi za aktívnej participácie cieľovej skupiny v rozsahu, v ktorom ju definuje.
Aktivita 2 - Získavanie know how
Uvedená aktivita vzhľadom na jej zameranie bude v plnom rozsahu vykonávaná internými zamestnancami UMB so zapojením študentov. Preferencia bude sústreďovaná na špeciálnych pedagógov, koordinátorov pre osoby so špecifickými potrebami a študentov, ktorí majú reálne poznatky buď zo zahraničných univerzít, alebo s prácou/štúdiom v danej oblasti.
Aktivita bude vhodne doplnená študijnou návštevou riešiteľov na univerzitách v Bratislave a Košiciach, ktoré majú zriadené Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami a problematiku majú detailnejšie rozpracovanú. Predpokladaná je účasť 12 osôb na každej z nich, pričom 6 účastníci budú študenti UMB.
Aktivita 3 - Vypracovanie analýzy súčasného stavu na UMB
Aktivita 3 bude vykonávaná primárne internými expertmi UMB pričom 7 osôb bude zapojených z vedenia jednotlivých fakúlt na úrovni prodekanov a prorektora, 7 osôb budú predstavovať koordinátori pre osoby so špecifickými potrebami, a 6 osôb budú študenti, ktorý zabezpečovali zber dát v aktivite 1, bude zvolený zástupca za každú fakultu. Do aktivity budú taktiež zapojení externí odborníci z organizácií dlhodobo pôsobiacimi v danom odvetví v predpokladanom počte 7 osôb, pričom budú zastávať pozície oponentov/konzultantov.
Aktivita 4 - Vypracovanie dlhodobej stratégie v oblasti podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami na UMB

Do aktivity bude zapojených 8 vedúcich pracovníkov a 7 koordinátorov z UMB. Externí pracovníci budú v rámci projektu vystupovať v úlohe oponentov/konzultantov v počte 7 osôb. Študenti budú v rámci realizácie vystupovať ako spoluriešitelia s ostatnými internými pracovníkmi UMB. Predpokladaný počet zapojenia študentov je 6.
V projekte sa neplánuje so zapojením študentov so ZP, predpokladám, že zatiaľ na tejto univerzite nie sú. Odporúčam zapojiť študentov so stredných škôl, ktorí majú záujem o túto VŠ.

Kritérium 2 – Partnerstvo
6

Do realizácie projektu budú zapojení aj externí experti z oblasti práce s cieľovou skupinou, ktorou sú študenti so špecifickými potrebami. Jedná sa napríklad o osoby z organizácií ako Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o.z. Aktívny vozík, Slovenská únia sluchovo postihnutých, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov na Slovensku, ESN, AIESEC a iných organizácií.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
11

Dokumenty, ktoré sú predmetom riešenia projektu budú voľne dostupné na internetovej stránke UMB, pričom navrhnutá koncepcia sa zapracuje do dlhodobej stratégie UMB. Zmapovaný súčasný stav, ako aj dlhodobá stratégia UMB v danej oblasti sa odzrkadlí v správe o pedagogickej činnosti, vo výročných správach univerzity, ako aj v dlhodobom pláne univerzity pri dosahovaní cieľov vo vzdelávaní. Uvedené dokumenty sú spravidla každoročne, alebo na inej pravidelnej báze publikované verejne. Identifikované bariéry bude možné komparatívnou analýzou identifikovať na ktorejkoľvek inej vysokej škole na území SR. Navrhované riešenia, ktoré budú obsahovať aj časovú, personálnu a finančnú náročnosť jednotlivých opatrení budú voľne prenositeľne a s určitými adaptáciami realizovateľné aj na ostatných vysokých školách v rámci Slovenska. Zámerom projektu je taktiež preskúmať možnosti odstraňovania bariér pre študentov so špecifickými potrebami v širšej definícii ako je v súčasnosti platná v zmysle národnej legislatívy.
Riešitelia zatiaľ nemajú skúsenosti s touto problematikou. Je dobré, že jednou z aktivít je aj transfer znalostí z už existujúcich skúsenejších centier. Očakáva sa prínos aj do národnej znalostnej databázy z oblasti humanitných vied.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
12

Výstupom projektu bude strategický dokument UMB, ktorý jasne analyzuje a definuje problematiku prístupu študentov so špecifickými potrebami k vysokoškolskému vzdelaniu a to na úrovni identifikácie existujúcich bariér (interných, externých, investičných, neinvestičných), vrátane analýzy potrieb finančných prostriedkov a časového plánu realizácie. Súčasťou dokumentu bude tiež prognóza vývoja spoločnosti v danej oblasti s cieľom dostatočne anticipovať a pripraviť podmienky UMB na budúce zmenené vývojové trendy.
Uvedený strategický dokument bude obsahovať analýzu súčasného stavu, spočívajúcu v detailnej identifikácii bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu študentov so špecifickými potrebami a existujúcich opatrení na ich minimalizáciu. V rámci tejto analýzy bude taktiež stanovená významnosť jednotlivých bariér a prioritizácia ich odstraňovaní alebo zmiernení ich vplyvu.
V rámci uvedeného strategického dokumentu budú stanovené konkrétne ciele v oblasti odstraňovania bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu na obdobie rokov 2014 – 2020, pričom bude vytvorený akčný plán, obsahujúci konkrétne opatrenia pre odstránenie, alebo zmiernenie jednotlivých bariér. Navrhované riešenia budú taktiež obsahovať predpokladanú finančnú a časovú
náročnosť. Súlad projektu s dlhodobým zámerom VŠ spočíva najmä v oblasti definovanej ako riadenie a vnútorný život UMB, kde je jedným zo strategických cieľov do roku 2013 „Zlepšovať kvalitu starostlivosti o študentov a zaviesť kariérne a psychologické poradenstvo pre študentov.“ Projekt by mal podporiť rozvinúť túto myšlienku do konkrétnej podoby a umožniť zakomponovať ciele v oblasti odstraňovania bariér do dlhodobého zámeru univerzity na nadchádzajúce obdobie. Projekt taktiež odzrkadľuje potreby definované v Správe o pedagogickej činnosti UMB v akademickom roku 2011/2012 v ktorom je ako odporúčanie uvedené „Podporovať aktivity zamerané na vytváranie vhodného prostredia pre zahraničných študentov a študentov so špecifickými potrebami na UMB.“ Pričom z hľadiska ďalšej perspektívy a smerovania UMB a jej fakúlt v pedagogickej činnosti je potrebné sa sústrediť aj na starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami a podporu študentov v mimoškolských aktivitách, ktorými vytvárajú dobré meno univerzite.
Vedúci pracovníci projektu sú: Prorektor pre pedagogickú činnosť, zodpovedný riešiteľ projektu a referent pre kvalitu vzdelávania rektorátu UMB.

Kritérium 5 – Ciele projektu
12

Cieľom projektu je identifikácia všetkých druhov bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelávaniu, ktoré existujú pre študentov so špecifickými potrebami na UMB, určenie ich významnosti a vplyvu na cieľovú skupinu a následné navrhnutie opatrení, vhodných na odstránenie týchto bariér. Navrhnuté opatrenia budú rozčlenené do kategórií v závislosti od toho, či sa jedná o nevyhnutné investičné aktivity v oblasti technickej infraštruktúry, alebo o opatrenia neinvestičného charakteru. Výstupom projektu bude strategický dokument UMB, ktorý jasne analyzuje a definuje problematiku prístupu študentov so špecifickými potrebami k vysokoškolskému vzdelaniu a to na úrovni identifikácie existujúcich bariér (interných, externých, investičných, neinvestičných), vrátane analýzy potrieb finančných prostriedkov a časového plánu realizácie. Súčasťou dokumentu bude tiež prognóza vývoja spoločnosti v danej oblasti s cieľom dostatočne anticipovať a pripraviť podmienky UMB na budúce zmenené vývojové trendy.
Čiastkovým cieľom projektu je taktiež uľahčenie voľby študijného programu študentom so špecifickými potrebami jednak na základe predpokladov na štúdium a jednak na základe schopnosti vykonávať budúce povolanie.

Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu - cieľová hodnota 52.
Počet študentov zapojených do realizácie aktivít projektu – cieľová hodnota 30.
Počet interných zamestnancov zapojených do realizácie aktivít projektu – cieľová hodnota 15.
Počet externých expertov zapojených do realizácie aktivít projektu – cieľová hodnota 7.
Počet organizácií občianskeho sektora zameraných na cieľovú skupinu spolupracujúcich na projekte – cieľová hodnota 8.
Analýza súčasného stavu UMB v oblasti prístupu študentov so špecifickými potrebami ku vzdelaniu – cieľová hodnota 1.
Dlhodobá stratégia UMB v oblasti zabezpečovania potrieb študentov so špecifickými potrebami – cieľová hodnota 1
Počet zorganizovaných study visit – cieľová hodnota 2.
Počet osôb cieľovej skupiny (študenti so špecifickými potrebami) zapojených do realizácie aktivít projektu - cieľová hodnota 1500.
Východisková hodnota všetkých ukazovateľov je 0 k 20. 09. 2013.
Cieľová hodnota je stanovená k dátumu ukončeniu projektu – 30. 09. 2014.

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
3.00

Zodpovedný riešiteľ PhDr. Slávka Beracková, vedúca oddelenia, Univerzitná knižnica UMB, Koordinátorka špeciálneho pedagogického centra na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami. Má zatiaľ malé skúsenosti v tejto problematike.

Total points
50.00
Overall comment
Výsledky projektu budú tvoriť východisko pre nadväzujúce aktivity, ktoré budú následne konkrétne riešiť problematiku odstraňovania bariér v prístupe študentov so špecifickými potrebami ku vzdelaniu. UMB má vytvorené personálne kapacity v podobe koordinátorov pre potreby Študentov so špecifickými potrebami, administratívne a priestorové kapacity v podobe Centier pre študentov so špecifickými potrebami na dislokovaných pracoviskách, ako aj finančné kapacity tvorené nie len fondom zriadeným zo zákona priamo na uvedené účely, ale aj vlastnými zdrojmi univerzity určenými na rozvoj a informatizáciu. Na základe výstupov projektu budú postupne prijímané jednotlivé opatrenia navrhnuté v dlhodobej stratégii podľa zostaveného časového a finančného plánu v závislosti od dostupnosti zdrojov univerzity tak, aby boli do danej skupiny zahrnuté všetky identifikované sociálne skupiny. Implementácia týchto opatrení bude predstavovať reálne odstraňovanie bariér v období rokov 2014-2020 tak ako vyplynie z vypracovanej dlhodobej stratégie v súlade s napĺňaním cieľov, ktoré budú stanovené v uvedenom dokumente. V závislosti od dostupnosti finančných kapacít v konkrétnom roku a možnostiach financovania jednotlivých opatrení z iných zdrojov (napríklad eurofondy) budú prijímané rozhodnutia o implementácii toho ktorého opatrenia s ohľadom na prioritu, ktorú bude mať daná bariéra stanovenú v rámci vypracovanej analýzy. Takýmto spôsobom je možné na základe vypracovaného akčného plánu operatívne po častiach napĺňať dlhodobý zámer univerzity v danej oblasti. Z hľadiska infraštruktúry sa javí univerzita ako jedna z tých, ktoré chcú naplniť funkcie prístupnosti vzdelávania. V humanitných vedách by to malo byť samozrejmosťou. Predložený projekt svedčí o tom, že zo strany vedenia je potrebné intenzifikovať vzťah so strednými školami, aby budúci študenti so ŠP vedeli o možnostiach ich podpory.
Draft amending budget
Celkový rozpočet projektu je : 27 731,- € finančný podiel fakultných zdrojov: 0 €. Odporúčam rozpočet prijať s prípadným znížením nákladov na mzdové položky.
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

Odporúčam projekt financovať.

Filter

Filter