Rozvoj centrálneho informačného systému UVLF v Košiciach

Basic informations

Thematic area: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl

Project name: Rozvoj centrálneho informačného systému UVLF v Košiciach

University: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Condition of project: Nefinancovaný

Average number of receives points: 37,0

Request for grant (€): 18 972,00

Total project budget - including cofinancing (€): 18 972,00

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 16/16

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Target state

Cieľom projektu je zabezpečiť modernizáciu informačného systému (IS) na škole a prispôsobiť sa zmenám centrálnych IS na národnej i medzinárodnej úrovni, umožniť pružnejšiu integráciu s rezortným IS. Realizáciou projektu dosiahneme vybavenosť štandardnou VT zodpovedajúcou trendom v organizáciách nášho typu. Realizáciu projektu zabezpečíme internými odbornými, riadiacimi a administratívnymi kapacitami UVLF. V súčasnosti realizujeme projekt zameraný na vybudovanie infraštruktúry pre zavedenie e-learningovej podpory nástroja pre zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. Zavádzame tiež moderný komunikačný nástroj Wiki, ktorý odstráni informačnú nerovnosť vo vzťahu k verejnosti, zabezpečí šírenie informácií a získavanie spätnej väzby.

V ďalšom projekte budujeme dátové centrum za použitia moderných technológii, ktoré pozostáva zo serverovej infraštruktúry s dostatočným výkonom pre potreby prevádzkovaných aplikácii a s úložnými kapacitami. Dátové centrum zlepší dostupnosť, rozšíriteľnosť a bezpečnosť serverov a ich aplikácií s využitím virtualizácie v oblasti serverov a infraštruktúry. Dátové centrum má predstavovať centrálny neuralgický bod sieťovej a počítačovej infraštruktúry UVLF, v ktorom budú sústredené centrálne servery odolné voči technickým výpadkom hardvéru a softvéru a senzitívne aplikácie. Riešením pre dátové centrá novej generácie je sieťová infraštruktúra vyhovujúca nárokom na virtualizáciu zdrojov a zjednotenú zbernicu pri zachovaní konzistentnej implementácie, manažmente a prevádzke. UVLF plánuje aj vybudovanie systému dynamickej vedecko-výskumnej platformy, ktorá poskytne jednotné, homogénne prostredie a nástroje pre výkon vedeckej činnosti. Súčasťou systému sú technologické prostriedky pre zabezpečenie jeho samotnej prevádzky a komunikačná infraštruktúra pre sprístupnenie systému užívateľom.  To vyžaduje vybavenosť zainteresovaných pracovísk štandardnou VT. Dôležitým výsledkom projektu je kompatibilita s vybudovanou informačnou infraštruktúrou. 

Evaluation 1

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
0

Návrh projektu rieši náhradu amortizovanej výpočtovej techniky v administratíve novou viď, rozpočet.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
0

Návrh projektu rieši náhradu amortizovanej výpočtovej techniky v administratíve novou, viď rozpočet.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
0

Návrh projektu rieši náhradu amortizovanej výpočtovej techniky v administratíve novou viď, rozpočet.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
10

Aktivity nie sú úplne jasné, jedná sa len o nákup výpočtovej techniky.

Kritérium 5 – Ciele projektu
0

Ciele nie sú v súlade s podporou integrácie a rozvoja informačných systémov.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
0.00

Jedná sa len o nákup výpočtovej techniky.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Jedná sa oblasť organizácie a riadenia projektov.

Total points
15.00
Overall comment
Návrh projektu rieši náhradu amortizovanej výpočtovej techniky v administratíve novou viď rozpočet. Ciele nie sú v súlade s podporou integrácie a rozvoja informačných systémov.
Draft amending budget
Nemám pripomienky.
Recommendation
nefinancovať

Comment - the conditions under which I recommend financing

Nedoporučenie vyplýva z predošlých bodov.

Evaluation 2

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
10

Projekt primárne nerieši priamo integráciu na vybrané centrálne informačné systémy, ale zvyšuje efektívnosť iných činnosti vysokej školy – obnovuje zastaralé počítačové vybavenie na centrálnych oddeleniach a zabezpečuje modernizáciu IS na škole s cieľom prispôsobiť sa zmenám v centrálnych informačných systémoch na národnej i medzinárodnej úrovni, a tým pružnejšie umožniť integráciu s rezortným IS. Projekt sa o miere integrácie na centrálne IS zmieňuje len všeobecne a neurčito (v prvom rade rieši zabezpečenie modernizácie IS na vlastnej úrovni).

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
6

Riešenie projektu zabezpečuje VŠ výhradne vlastnými kapacitami, projekt ako celok zabezpečia vybraní odborní zamestnanci, resp. IKT oddelenie, ktoré má bohaté skúsenosti s činnosťou, ktorá je potrebná na implementovanie projektu. Úloha zamestnancov vysokej školy zodpovedá zameraniu vysokej školy, škola nevzdeláva informatikov/kóderov, ale realizácia projektu bude zabezpečovaná internými odbornými zamestnancami z oblasti IT, ako aj riadiacimi a administratívnymi kapacitami UVLF.
Aktivity projektu budú realizované tak, aby nenarušili činnosť a chod univerzity a na ich činnosti budú participovať interní zamestnanci, ktorí majú dostatočné skúsenosti s manažovaním a úspešným implementovaním projektov a dohľad nad realizáciou projektu bude mať vedenie univerzity.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
10

Vplyv projektu je lokálny, len na podávanú vysokú školu, ale má prínos na zvýšenie efektívnosti činnosti VŠ. Rieši obnovu počítačového vybavenia centrálnych oddelení školy. Stav tohto vybavenia je miestami v havarijnom stave. Prínosom projektu je zefektívnenie práce zamestnancov oddelení školy s informačnými systémami (UVLF sa riadi systémom riadenia CAF, má zmluvy s univerzitami, v rámci vzdelávacích programov EÚ a dohôd prebieha množstvo mobilít, pričom dnešné trendy vyžadujú rýchlu a efektívnu komunikáciu prostredníctvom moderného technického vybavenia).
Projekt má výrazný vplyv na zlepšenie procesov vysokej školy, rozširuje funkcionality existujúceho informačného systému, vyplýva z aktuálnych potrieb UVLF a výrazne prispeje k zabezpečeniu ďalšej konkurencieschopnosti, napr. zamestnávaním vysoko kvalifikovanej pracovnej sily s modernými znalosťami. Znamená aj zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania a prepojenia s potrebami praxe, podporu spolupráce medzi vysokými školami, aj organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej aj medzinárodnej úrovni. Projekt sa zameriava na aktualizáciu počítačového vybavenia vnútorných oddelení školy, ktoré pravidelne komunikujú s centrálnym informačným systémom MŠVVaŠ SR, Štátnou pokladnicou, Sociálnou poisťovňou, Daňovým úradom, centrálnym registrom zmlúv, obchodným registrom a získavajú informácie z centrálnych databáz. Špecifické postavenie má študijné oddelenie a oddelenie pre zahraničné a doktorandské štúdium, ktorých náplňou je organizácia štúdia, evidencia a sociálna podpora študentov, komunikácia so zahraničnými organizáciami, štipendijné programy, štatistické výkazníctvo v oblasti vzdelávania, a pod.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
12

Ciele projektu sú riešením súčasného stavu UVLF - zastaraného počítačového parku v centrálnych oddeleniach školy. Predložený projekt je dôležitou podporou realizácie priorít rozvoja univerzity a tvorí súčasť jej dlhodobého zámeru. Aktivity sú formulované jasne a sú predpokladom dosiahnutia cieľového stavu. Rozpočet je zostavený jasne, nie sú rozpočtované položky, ktoré s projektom nesúvisia. Realizáciou projektu bude dosiahnutá vybavenosť štandardnou výpočtovou technikou pre administratívny a podporný personál UVLF, čím bude zabezpečená požadovaná technická úroveň, ktorá tvorí základný predpoklad plynulej komunikácie s vonkajšími aj vnútornými informačnými systémami. Realizácia projektu bude zabezpečená internými zamestnancami univerzity. Projekt počíta s nákupom 34 kusov počítačových zostáv. Špecifikované sú technické požiadavky na komponenty jednej zostavy.

Kritérium 5 – Ciele projektu
10

Jednotlivé aktivity majú jasne určené merateľné ciele vyjadrené v kusoch. Ukazovatele majú jasný vzťah k cieľovému stavu a aktivitám. Cieľom projektu je zabezpečiť modernizáciu informačného systému na škole a prispôsobiť sa zmenám centrálnych informačných systémov na národnej i medzinárodnej úrovni a umožniť pružnejšiu integráciu s rezortným IS. Hlavným cieľom projektu je vybavenosť štandardnou výpočtovou technikou, tzn. vybudovanie infraštruktúry, ktorá zodpovedá súčasným trendom v oblasti informačných technológií.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
5.00

Koniec projektu je naplánovaný do konca roku 2014 - vytvorený dostatočný čas na aktivity projektu.
Jednotlivé aktivity sú naplánované v logickom slede, vzájomne na seba nadväzujú a je na ne vytvorený dostatočný časový priestor pre reálne ukončenie projektu.
Znamená to výber dodávateľa na nákup výpočtovej techniky potrebnej na rozvoj administratívnej časti informačného systému UVLF, dodávka výpočtovej techniky a uvedenie do prevádzky, vrátane vyladenia informačného systému, zabezpečenie jeho kompatibility voči vnútorným aj vonkajším komunikačným sieťam, ako aj zaškolenie administratívnych zamestnancov vo vzťahu k novej infraštruktúre.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Zodpovedná osoba má skúseností s úspešnou implementáciou IT projektov, v životopise uvedené riadenie oddelenia IKT a pôsobenie ako prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou. Má v štruktúre univerzity dostatočné postavenie na zabezpečenie hladkej implementácie projektu. Z projektu je zrejme zapojenie aj odborníkov IT vlastnými kapacitami a zabezpečenie interných zamestnancov, ktorí majú dostatočné skúsenosti s manažovaním a úspešným implementovaním projektov.

Total points
58.00
Overall comment
Projekt vyplýva z aktuálnych potrieb UVLF, ale aj z dlhodobého zámeru a má prispieť k zabezpečeniu potrebnej infraštruktúry pre modernizáciu informačného systému na škole a prispôsobiť sa zmenám v centrálnych informačných systémov na národnej aj medzinárodnej úrovni a zároveň umožniť pružnejšiu integráciu vnútorných systémov, ich aktualizáciu a rozvoj, vrátane modernizácie technického vybavenia. Všetky aktivity a činnosti v projektovom zámere sú navrhnuté tak, aby aktívne podporovali stanovený cieľ, ktorým je to, aby sa univerzita vedela prispôsobiť terajším aj budúcim zmenám v centrálnych systémoch. V konečnom dôsledku bude mať realizácia projektu dopad na zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu prostredníctvom efektívneho a kvalitného administratívneho systému univerzity. Predložený projekt v tematickej oblasti „Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl“, kde je jedným zo zámerov ministerstva vytvorenie podmienok na integráciu s rezortným informačným systémom, rieši tento zámer v hardvérovej oblasti u odborných zamestnancov, ktorí okrem iného komunikujú s centrálnymi IS školstva. Projekt zefektívňuje prácu celkovo a jedným z vedľajších “efektov” je zefektívnenie práce zamestnancov s centrálnymi IS školstva. Z toho vyplýva, že realizácia projektu je potrebná kvôli tomu, že nepriamo má táto renovácia počítačov vplyv na celkovú prácu a prístup univerzity k centrálnym IS školstva.
Draft amending budget
Projekt počíta s nákupom 34 kusov počítačových zostáv. Špecifikované sú technické požiadavky na komponenty jednej zostavy. V závere je vyčíslená celková žiadaná suma za 34 zostáv. Vychádza to cca 560 euro na jednu zostavu. Pri špecifikovaných parametroch a po skúsenostiach je odhad, že maloobchodná kúpna cena takej zostavy je cca 450 euro. Je predpoklad, že škola získa aj množstevné zľavy na OS a podobne, čím by cena mohla ešte klesnúť. Škola zohľadňuje fakt, že inštaláciu staníc uskutoční vlastnými zamestancami, vložia do toho časť svojho pracovného času, čo škola považuje za vklad vlastných zdrojov. Vychádzať sa dá len z ceny za jeden počítač a tá je v projekte trochu navýšená. Odporúčam dotovať 80 percentami z pôvodnej požadovanej sumy.
Recommendation
to be financed on condition

Comment - the conditions under which I recommend financing

80% z požadovaej sumy

Evaluation 3

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
1

Projekt sa nezameriava na integráciu s inými informačnými systémami. Obsahom projektu je nákup výpočtovej techniky pre administratívu vysokej školy, ktorú nebolo možné obnoviť zo štrukturálnych fondov. Obnova výpočtovej techniky pracovníkov by mala byť štandardne riešená fondom reprodukcie.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
2

I keď na zabezpečení tovarov a služieb sa podieľajú priamo zamestnanci vysokej školy, ich činnosť nemá súvis so samotným informačným systémom, ale so zabezpečením verejného obstarávania.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
3

Tým, že projekt sa týka nákupu výpočtovej techniky, jej využitie nebude slúžiť iným vysokým školám a pod., projekt má len lokálny vplyv na žiadateľa, bez možnosti využitia celým sektorom.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
12

Cieľ projektu je opísaný širšie (budovanie dátového centra, celková modernizácia infraštruktúry), kým aktivity projektu sa zameriavajú len na obnovu výpočtovej techniky. Projekt je relatívne jednoduchý, keďže jeho jedinou aktivitou je de facto nákup výpočtovej techniky a s tým súvisiace administratívne kroky.

Kritérium 5 – Ciele projektu
10

Cieľ projektu je pomenovaný jasne, nakúpiť 34 ks PC. Tým má jasný vzťah k aktivite projektu. Vo všeobecnej rovine sa predpokladajú aj ďalšie úspory/zefektívnenie činností, ale tieto nie sú nijako kvantifikované. Tým, že ciele nemajú väzbu na integráciu informačných systémov, prípadne využívanie nových e-služieb a pod., bodové ohodnotenie nevyjadruje len vzťah ciel - aktivita, ale celkové posúdenie projektu.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
5.00

Harmonogram je zrejmý a zodpovedá aktivite projektu.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Zodpovednou osobou za projekt je prorektor, jeho postavenie a pozícia je relevantná s ohľadom na aktivity projektu. Do projektu budú zapojení špecializovaní pracovníci na verejné obstarávanie a pod.

Total points
38.00
Overall comment
Aj keď výzva neobmedzovala projekty len na integráciu informačných systémov, obnova výpočtovej techniky pre administratívu vysokej školy nie je považovaná za relevantnú v danej téme. Má ísť o štandardnú činnosť vysokej školy, jej rozvojový charakter je otázny.
Draft amending budget
bez návrhu
Recommendation
nefinancovať

Comment - the conditions under which I recommend financing

Odporúčame nefinancovať.

Filter

Filter