Integrácia AiS2 s rezortným IS a väzby na e-goverment

Basic informations

Thematic area: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl

Project name: Integrácia AiS2 s rezortným IS a väzby na e-goverment

University: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Condition of project: Ukončený

Average number of receives points: 74,6

Request for grant (€): 224 287,20

Total project budget - including cofinancing (€): 224 287,20

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 7/16

Financial grant of MŠVVandŠ SR

University Item Description Amount
UPJŠ 610 Mzdy 126 100 €
UPJŠ 620 Odvody 44 388 €
UPJŠ 630 Ostatné 45 800 €
UPJŠ 631 Cestovné 1 000 €
UPJŠ 632 Režijné náklady 2 000 €
UPJŠ 633002 Výpočtová technika 5 000 €
Together 224 288,00

Target state

  1. Cieľom projektu je prepojenie AiS2 na webové služby poskytované centrálnymi registrami a ich automatické spracovávanie, identifikácia potenciálnych konfliktov plynúcich zo zmeny obsahu a včasné upozornenie zodpovedných osôb. Je nevyhnutné vybudovať systém pre evidenciu zmien údajov exportovaných do registrov tak, aby bolo možné zavčasu a v plnej miere kontrolovať konzistenciu sledovaných údajov v štruktúre ako boli poskytované počas ich celého životného cyklu. Dôsledkom bude zníženie zaťaženia centrálnych registrov nekonzistentnými dávkami a zároveň vyššia kvalita údajov.
  2. Ďalším cieľom je vybudovanie prepojenia na rozhranie portálu VŠ a CEP, ktoré zabezpečí synchronizáciu ponuky študijných programov a nastavení prijímacieho konania automaticky pri každej zmene, ktorá ma vplyv na proces podania prihlášky. Ďalej rozhranie musí zabezpečiť dôveryhodné dokladovanie aktu podania a zároveň bezodkladne poskytnúť informácie o poplatkoch spojených s prijímacím konaním.
  3. Tretím cieľom je umožniť vydávať a spracovávať verejné listiny v elektronickej podobe aj so zabezpečením plnohodnotnej archivácie týchto dokumentov v elektronickej forme. Pre zabezpečenie procesov súvisiacich so spracovaním takýchto listín je žiaduce implementovať služby el. podateľne a zabezpečiť doručenie žiadateľovi/adresátovi a podporiť proces signovania verejných listín.  Plánované spustenie prevádzky ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) poskytuje univerzitám možnosť využitia služieb elektronickej podateľne a možnosť doručovania elektronických listín do osobných schránok občanov (študentov/zamestnancov). Vybudovanie integračného rozhrania podľa odporúčaného scenára integrácie s ÚPVS umožní využitie podpisovača a služby časovej pečiatky pre potreby archivácie digitálneho obsahu elektronických verejných listín.
  4. Štvrtým cieľom projektu je vytvorenie univerzálneho rozhrania pre export rozvrhových podkladov a import rozvrhu, v rozsahu umožňujúcom využitie špecializovaných rozvrhových programov.

Evaluation 1

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
8

Z odporúčaných integračných rozhraní s rezortnými IS v téme č.1 danej výzvy projekt predkladateľa rieši iba integračné rozhranie s centrálnou elektronickou prihláškou.
Dve aktivity sa týkajú integrácie univerzitných systémov (nové rozhranie pre export rozvrhových podkladov a systém pre evidenciu údajov pre centrálne registre) a jedna aktivity rieši integračné rozhranie s ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS) v oblasti elektronických listín.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
8

Predkladateľ deklaruje zabezpečenie aktivít vlastnými kapacitami (zamestnancami i študentami), prípadne externými kapacitami komerčnej firmy. Napriek skutočnosti, že v rámci riešiteľského kolektívu uvádza 17 univerzít, nepočíta z ich radov ani s jedným riešiteľom.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
12

Riešiteľ projektu deklaruje, že všetky nové moduly AiS2 a vytvorené integračné rozhrania budú súčasťou integračnej platformy (IP) dodávanej v rámci AiS2. V projektoch univerzít, ktoré využívajú AiS2 bol deklarovaný záujem iba o rozhranie s elektronickou prihláškou, preto nie je jasné, ktoré univerzity z používateľov AiS2 budú IP skutočne implementovať.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
11

Ciele projektu nadväzujú na predkladateľom uvedený opis aktuálneho stavu a sú v súlade s dlhodobým zámerom univerzity. Aktivity projektu sú popísané na dosiahnutie predpokladaných cieľov.
Rozpočet projektu nie je zostavený podľa jednotlivých aktivít. Dominujú v ňom položky mzdových nákladov zamestnancov (144 799.20 €) a náklady na služby externého dodávateľa (40 800), ktoré sú spolu s ostatnými položkami vzhľadom na realizované výstupy značne nadhodnotené.

Kritérium 5 – Ciele projektu
16

Ciele väčšiny aktivít majú merateľné ukazovatele, ktoré sú hodnotiteľné iba riešiteľom.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
5.00

Harmonogram je spracovaný detailne po jednotlivých aktivitách projektu.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
0

Vedúci vývojového tímu (analytik, databázový špeciallista) je schopný zabezpečiť odborné a technické parametre integračných rozhraní. Problém bude mať pri plošnej implementácii. Nie sú uvedené jeho skúsenosti s riadením rozsiahlych projektov, ktoré sa v tomto prípade týkajú viacerých univerzít.

Total points
60.00
Overall comment
Predkladateľ deklaruje, že všetky integračné rozhrania budú súčasťou tzv.Integračnej platformy (IP), ktorá sa stane súčasťou AiS2 a teda bude dostupná všetkým jeho prevádzkovateľom na VŠ. V dostupných projektoch univerzít prevádzkujúcich AiS2 sa okrem integrácie s centrálnou prihláškou nepožaduje žiadne z rozhraní uvedených v tomto projekte. Ak má byť IP platforma pre všetkých, tak musí o ňu byť záujem. Predkladateľ dostáva každoročne nemalé finančné prostriedky z dotácie univerzít, na ktorých sa využíva AiS2 (dosiaľ 4 €/študenta). Realizácia integračných rozhraní, ktoré vyplývajú z legislatívy by mala byť súčasťou poskytovanej podpory a ďalší vývoj systému by mal byť v súlade s požiadavkami partnerských univerzít. Požadovanie ďalšieho finančného príspevku vo výške, ktorá sa blíži k 50% celkovej sumy pre všetky univerzity je v tomto kontexte mierne povedané nevhodné.
Draft amending budget
Na všetky aktivity vyčleniť mzdové výdavky pre vývojový tím: 30 000 € Odvody z miezd: 10 560 €
Recommendation
to be financed on condition

Comment - the conditions under which I recommend financing

Podmienkou financovania projektu je prijatie návrhu na úpravu rozpočtu.

Evaluation 2

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
19

Primárne sa jedná o integračný projekt ktorého väčšia časť rieši prepojenie na rezortné IS:
- 2x integrácia AIS2 na Cent.Reg + PoVS/CEP
- 1x integračné rozhrania e-archívu (UPVS, schránky)
- 1x integračné rozhranie pre rozvrhy
- budovanie integračnej platformy

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
10

vlastný realizačný tím, zapojenie študentov a aj partnerských VŠ. Externé dodávky len v nevyhnutnej miere s ohľadom na exkluzivitu know-how

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
17

Integračné väzby s vysokou pravdepodobnosťou vyžije ďalších17 VVŠ používajúce AIS2. Využiteľnosť u ďalších je minimálna (museli by prejsť na AIS2)

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
20

Ciele projektu adekvátne zodpovedajú riešeniu súčasného stavu. Transparentne popísané aktivity a rozpočet zodpovedajúce navrhovanému riešeniu. Odhad nákladov zodpovedá realite

Kritérium 5 – Ciele projektu
20

Jednotlivé aktivity majú jasne kvantifikované merateľné ciele a majú jasný vzťah k cieľovému stavu

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
5.00

Transparentný a realizovateľný harmonogram. Koniec projektu naplánovaný do 31.12.2014 je splniteľný

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

ZO plne kompetentný pre IT projekty (odbornosť aj riadenie) + skúsený a stabilný vlastný riešiteľský tím špecializovaný na AIS2.

Total points
96.00
Overall comment
Dobrý projekt s vysokou pravdepodobnosťou úspešnosti a využiteľnosti len pre VŠ s AIS2. Rozpočet a harmonogram rozumne nastavený
Draft amending budget
nie
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

nemám

Evaluation 3

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
17

Projekt sa zaoberá zefektívnením činností vo vzťahu k centrálnemu registru študentov, a integráciou s portálom vysokých škôl, osobitne centrálnou elektronickou prihláškou. Z projektu nie je jasný stav integrácie na ostatné centrálne informačné systémy. Projekt sa zaoberá aj zavedením možnosti elektronickej komunikácie "úradného" typu s využitím ústredného portálu verejnej správy.

Riešenie projektu predpokladá úsporu času pri poskytovaní údajov do centrálneho registra študentov tým, že dávky budú vo vyššej kvalite a nebude potrebné ich opakovane pripravovať a nahrávať do systému.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
8

Implementácia je zabezpečená prevažne internými zamestnancami a niekoľkými študentmi. Do implementačnej a testovacej fázy sú zapojení aj zamestnanci spolupracujúcich vysokých škôl. Časť technologického riešenia je zabezpečená dodávkou služieb.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
16

Výstupy projektu budú využiteľné priamo takmer na polovici vysokých škôl v SR. Nebude možné ich však využiť bezplatne vo forme open source riešenia ostatnými vysokými školami. Projekt zabezpečí zjednodušenie niektororých administratívnych činností, jeho vplyv však nie je konkrétnejšie vyčíslený. Pri nasadzovaní riešenia - rozvrhy, sa uvádza predpoklad nasadenia na aspoň troch fakultách spolupracujúcich vysokých škôl, nie je jasný očakávaný cieľový stav v tejto oblasti, keďže ide o samostatnú aktivitu a pri jej využití len tromi ďalšími fakultami je jej dôležitosť pre projekt otázna. Zaujímavé bude sledovať integráciu na portál verejnej správy.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
16

Projekt vychádza z dlhodobého zámeru vysokej školy, nie je jasný súlad so zámerom spolupracujúcich vysokých škôl. Ide o pokračovanie implementácie existujúceho IS a jeho integrácie na CRS a portál vš. Nebol zistený nesúlad medzi opisom projektu a rozpočtom, nie sú detailnejšie odhadnuté nároky na zabezpečenie jednotlivých aktivít, rozpočet nemá priamu väzbu na konkrétne aktivity. Popísané ciele majú väzbu na aktivity.

Kritérium 5 – Ciele projektu
4

V projekte sú vymenované konkrétne ciele, vyjadrené v percentách a počtoch, problém môže byť so spôsobom merania naplnenia cieľu, či jeho overenia pri niektorých ukazovateľoch.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
3.00

Harmonogram je vyjadrený v kvartáloch, s konkrétnymi aktivitami. Pri prepojení na portál vysokých škôl nie sú určené konkrétne termíny / neprebehla dohoda s prevádzkovateľom portálu na časovom rámci. Viaceré činnosti vo väzbe na centrálny register študentov sú plánované na 2. kvartál 2014, pričom CRS očakáva údaje v novej štruktúre už v roku 2013.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
4

Zodpovedná osoba má predpoklady na implementnáciu projektu, ale projekt neuvádza podrobnejšie väzby na spolupracujúve vysoké školy, spôsob komunikácie a odsúhlasovania vecí, vzájomné postavenie a pravidlá spolupráce/vzájomné väzby a vzťahy.

Total points
68.00
Overall comment
Projekt rieši potrebné úpravy súvisiace s integráciou na centrálny register študentov a portál vysokých škôl, súčasne navrhuje aj nové riešenia pre spolupracujúve vysoké školy s využitím nových možností. Úspešnosť projektu závisí aj na relevantnosti implementácie "schránok" v rámci verejnej správy. Nie je jasné riziko úspešnosti s tým spojené.
Draft amending budget
Bez návrhu. Je potrebné zabezpečiť relevantnosť nákladov na aktivity projektu, aby neboli hradené náklady na iné aktivity (osobitne mzdové).
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

Bez.

Filter

Filter